27104/11.5.2022
Καθορισμός Τύπου Δήλωσης Εμπιστευτικότητας, Ορισμός Υπαλλήλων Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων σε εκτέλεση των συμφωνιών του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110)

 

(ΦΕΚ Β’ 2413/16.05.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I (Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018) και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ’’Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος’’ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»(Α’ 110).

2) Τις συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 247-256 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

3) Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 76517/15.11.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, περί ορισμού των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικής εποπτείας Φορέων Γενικής κυβέρνησης, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία του α/α (1) σχετικού της παρούσας.

4) Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5) Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6) Την υπ’ αρ. 27103/13.05.2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,

αποφασίζει:

1) Καθορίζει τον τύπο της υποβαλλόμενης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών του α’ εδαφίου, της παρ. 1, του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως τροποποιηθέν ισχύει, κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

2) Η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους, ήτοι τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής κυβέρνησης που έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 76517/15.11.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, ως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία του α/α (1) σχετικού της παρούσας, προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

3) Η διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων σε εκτέλεση των συμφωνιών του α’ εδαφίου, της παρ. 1, του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4831/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει καθορίζεται ως εξής:

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης μετά την έκδοση της παρούσας, διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά, το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021, όπως τροποποιηθέν ισχύει).

Οι συμφωνίες, αφού λάβουν εμπιστευτικό πρωτόκολλο, διαβιβάζονται με επίδοση στον/στην Προϊστάμενο/νη της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ή στον νόμιμο αναπληρωτή του/της, οι οποίοι έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 76517/15.11.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, όπως εκάστοτε ισχύει, και έχουν υπογράψει σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας.

Οι ως άνω Προϊστάμενοι αφού παραλάβουν τις συμφωνίες, προχωρούν στην άμεση χρέωσή τους στους διαπιστευμένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης οι οποίοι προβαίνουν σε έλεγχο ως προς την πληρότητά τους.

Το σύνολο των συμφωνιών, καθώς και κάθε σχετικό με αυτές φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση μη διαπιστευμένα άτομα και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επιστρέφονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι αφού επεξεργασθούν τις συμφωνίες, αποτυπώνουν σε υπολογιστικούς πίνακες τα στοιχεία που θα προκύψουν για τις πάσης φύσεως εκπτώσεις επί των τιμών αγοράς των φαρμάκων ανά φαρμακευτική εταιρεία/ΚΑΚ, ανά φαρμακευτικό σκεύασμα και ανά νοσοκομείο.

Στοιχεία φαρμακευτικής δαπάνης που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό των εκπτώσεων ζητούνται είτε απευθείας από τα δημόσια νοσοκομεία, μέσω των Δ.Υ.Πε., είτε μέσω της αρμόδιας για τον υπολογισμό και την επιβολή του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back), Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, εφόσον τα έχει ήδη συλλέξει για δικό της σκοπό.

Μετά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, εκδίδονται οι σχετικές διοικητικές πράξεις ανά φαρμακευτική εταιρεία/ΚΑΚ με τα ποσά των εκπτώσεων που οι εταιρείες οφείλουν να παράσχουν εντός μηνός από την γνωστοποίησή τους κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών σε κάθε νοσοκομείο και για το σύνολο των φαρμακευτικών σκευασμάτων τους που εμπίπτουν στις ως άνω συμφωνίες.

Οι εν λόγω διοικητικές πράξεις καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back (εφόσον δεν προσκρούει στην εμπιστευτικότητα της διαδικασίας) γνωστοποιούνται και στην αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (φαρμακευτικές εταιρείες/ΚΑΚ, δημόσια νοσοκομεία), προκειμένου να παρασχεθούν οι σχετικές εκπτώσεις (με την έκδοση ισόποσης αξίας πιστωτικού τιμολογίου), εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία.

Επισημαίνεται ότι, τα υπό έκδοση πιστωτικά τιμολόγια για κάθε νοσοκομείο, λόγω της εμπιστευτικότητας, θα αναγράφουν μόνο το συνολικό ποσό της έκπτωσης που έχει προκύψει από την διαδικασία της εκκαθάρισης, για το σύνολο των φαρμακευτικών σκευασμάτων που εμπίπτουν στις συμφωνίες κάθε εταιρείας και με αιτιολογία την ακόλουθη: «Χορήγηση έκπτωσης σε εκτέλεση της/των υπ’ αρ. … Συμφωνίας/νιών του άρθρου 90 του ν. 4812/2021 (Α’ 110) μεταξύ της εταιρείας ….. και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)».

Στην περίπτωση που οι φαρμακευτικές εταιρείες/ΚΑΚ έχουν παράσχει ήδη στα νοσοκομεία τις σχετικές εκπτώσεις κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών, οφείλουν να ενημερώσουν εμπιστευτικά την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αποστέλλοντας σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί», στοιχεία των παραστατικών που έχουν ήδη εκδώσει (είδος και αριθμ. παραστ., ημερομ. έκδοσης, ποσό έκπτωσης, ποσοστό έκπτωσης, ύψος φαρμακευτικής δαπάνης επί της οποίας υπολογίσθηκε η έκπτωση), με αποδέκτη τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ