269772/05-10-2021
Διενέργεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Παπάγου, 5-10-2021
Αριθμ. πρωτ.: 269772

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Λιακάκου Βαρβάρα
Τηλέφωνο : 210 650 8124
E-mail : v.liakakou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

ΣΧΕΤ.:  α) Ο ν. 1575/85 (Α’ 207)
β) Η υπ’ αρίθμ. 19197/1483/1997 (Β’ 743) υ.α.
γ) Η υπ’ αρίθμ. οικ. 902/24/2004 (Β’ 66) υ.α.
δ) Η υπ’ αρίθμ. οικ. 63557/4698/2010 (Β’ 2235) υ.α.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, οι επιμορφώσεις που αναφέρονται στο θέμα και ειδικότερα τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα και η θεωρητική εκπαίδευση που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές υ.α., δύναται να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίζουν ούτως ώστε τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση να εξασφαλίζουν:

1. Την παροχή προς τους εκπαιδευόμενους αναλυτικών οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης των απαιτούμενων ψηφιακών μέσων,

2. Την εμπιστευτικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας και των στοιχείων εκπαιδευόμενων που αποθηκεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το νόμο 4624/2019 (Α’ 137),

3. Την πιστοποίηση ταυτότητας των συμμετεχόντων στη διαδικασία,

4. Την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης της κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο,

5. Την ασφάλεια ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων φωνής και εικόνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και

6. Την ακεραιότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών (αρμόδιος για θέματα Μεταφορών)
Μιχάλης Παπαδόπουλος