266688/06-03-2023
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Αθήνα :
Αρ.Πρωτ.: 266688 – 06/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.ΥΠ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
Ταχ. Κώδικας: 17456, ΑΛΙΜΟΣ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη τη με αριθμ. Οικ. 21686 –28/02/2023 (ΦΕΚ Β’/τ. 1208/06.03.2023) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλεί τους/τις ανέργους/άνεργες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 06/03/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 27/04/2023 και ώρα 15:00.

Ο Διοικητής
Σ. Πρωτοψάλτης