266/17-10-2023
Τήρηση θυρίδων Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος («Α.Σ.Π.Ε.») στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Αριθμ. 266/2023

(ΦΕΚ Β’ 6088/20-10-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 26 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 107,
β) του άρθρου δεύτερου του ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας “Περί προστασίας πολυτέκνων”» (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 75),
γ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
δ) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει,
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

2. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’849), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 05-09-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή”» (Β’ 4693).

6. Την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2020-2025, όπως αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 120301 ΕΞ 18-6-2021απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 2894).

7. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα με πολυτεκνική ιδιότητα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών.

8. Το υπό στοιχεία 42500 ΕΙ/29-09-2023 αίτημα της «Α.Σ.Π.Ε.» προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε.

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)

2. Στις θυρίδες της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (εφεξής Α.Σ.Π.Ε.) προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022/5.9.2022 όμοια απόφαση.

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων

1. Οι θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν πρόσβαση αφενός στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους της Α.Σ.Π.Ε. με διαβάθμιση βάσει ρόλων μέσω εφαρμογής και αφετέρου σε πληροφοριακά συστήματα αυτής μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (email, sms, κ.ά.),
στ) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
– Ανάθεση
– Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
– Κατάσταση αίτησης
– Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
– Αναζήτηση
– Ιστορικό υποθέσεων
– Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
– Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του αιτούντος
– Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον αιτούντα.

3. Στην ΕΨΠ δύναται να δημιουργούνται για την Α.Σ.Π.Ε. περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της. Η ορισθείσα ως ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτήν και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/αιτούντες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα επί των αιτήσεων αυτών.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα επί των αιτήσεων αυτών μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη-εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Α.Σ.Π.Ε. που χειρίζεται την αίτηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26.2.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 05-09-2022 όμοια απόφαση.

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων της Α.Σ.Π.Ε.

1. Στις Θυρίδες προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους της Α.Σ.Π.Ε.:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων και
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Θυρίδων της Α.Σ.Π.Ε. και την ονομασία κάθε θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας της Α.Σ.Π.Ε. έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

2. Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/χρηστών της κάθε Θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλλει η Α.Σ.Π.Ε. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση είτε των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Taxisnet»), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» είτε των κωδικών δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων της Α.Σ.Π.Ε. οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. ορίζεται η τελευταία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων της και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της ΕΨΠ.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων της Α.Σ.Π.Ε. εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ