265/4/09-01-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 265/4

(ΦΕΚ Β’ 144/10-01-2024)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 14, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5076/2023 (Α’ 207).

2. Τις διατάξεις ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 29 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 5076/2023 (Α’ 207).

3. Την υπό στοιχεία 109 ΕΞ 2024/3.1.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/6-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας ’Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.» (Β’2)

4. Την υπ’ αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550).

5. Την υπ’ αρ. 178/3/31.3.2022 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)» (Β’ 1602).

6. Την υπ’ αρ. 181/19/28.04.2022 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)» (Β’ 2127).

7. Την υπ’ αρ. 185/16/26-05-2022 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”(υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022, Β’ 1550, απόφαση του Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί, Β’1602 και Β’2127)» (Β’ 2660).

8. Την υπ’ αρ. 202/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”» (Β’ 5577).

9. Την υπ’ αρ. 234/8.6.2023 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.» (Β’ 3963).

10. Την υπ’ αρ. 2401590/09.01.2024 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας.

11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 3 της υπ’ αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550), προστίθεται άρθρο 3 Α ως έξης:

«3 Α. Για κάθε υποβαλλόμενη μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου του άρθρου 29 ν. 4821/2021 πράξη, από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτής δυνάμει της υπό στοιχεία 109 ΕΞ 2024/3.1.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/6-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “’Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων» (Β’2):

α) Οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές.

β) καταργείται η υποχρέωση προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης στον ψηφιακό φάκελο ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.

γ) καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ 5. του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016.»

Άρθρο 2

Οιαδήποτε αναστολή της υπ’ αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550), δεν επηρεάζει την ισχύ της διάταξης του άρθρου 1.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ