2647/11.4.2022
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.

 

(ΦΕΚ Β 1761/11.4.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ –
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67) και ιδίως το άρθρο εικοστό έκτο αυτού,

β. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR).

δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

ε. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),

στ. του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α’ 189),

ζ. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

θ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 142),

ιβ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155)

ιγ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

4. Την υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

5. Την υπό στοιχεία 13788 ΕΞ 2022/11.04.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΨΔ και του φορέα Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και κατά συνέπεια στον κρατικό προϋπολογισμός και το Μ.Π.Δ.Σ. πέραν από αυτές που έχουν αναφερθεί στην υπό στοιχεία 11517 ΕΞ 2022/28.03.2022 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της ίδιας Διεύθυνσης η οποία συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4917/2022, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δημιουργία και σκοπός της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού»

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (Η.Β.Υ.Π.), με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α2α/Οικ.5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ψηφιακή δημιουργία και τήρηση Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού καθιστώντας προσβάσιμες τις σχετικές ιατρικές πληροφορίες στους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια των ανηλίκων, καθώς και των ίδιων των παιδιών όταν πλέον αυτά ενηλικιωθούν. Επιπλέον, αναβαθμίζεται η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τους θεράποντες ιατρούς, μέσω της άμεσης πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών υγείας του παιδιού. Το περιεχόμενο του Η.Β.Υ.Π. εντάσσεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), το περιεχόμενο του οποίου τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η συντήρηση της ψηφιακής υποδομής πραγματοποιείται και τίθεται υπό την ευθύνη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας ψηφιακής δημιουργίας και τήρησης του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο, τρόπος λειτουργίας του Η.Β.Υ.Π. και πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία

1. Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Η.Β.Υ.Π. διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, από το οποίο ανακτώνται τα στοιχεία του θεραπευόμενου ανηλίκου, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, με το Μητρώο Πολιτών από το οποίο αντλεί στοιχεία από την ψηφιακή δήλωση γέννησης και με το Σύστημα Ηλεκτρονικών Ιατρικών Ραντεβού eRDV, καθώς και με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) και το σύστημα Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

2. Το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού και ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του Παιδιού δη-μιουργούνται και ενεργοποιούνται είτε αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας με την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, είτε από τον θεράποντα ιατρό.

3. Στην υπηρεσία την παρ. 1 του έχει πρόσβαση κάθε θεράπων ιατρός, οι φυσικοί, θετοί ή αναδόχοι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών καθώς και το ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωσή του.

4. Για την είσοδό στην υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 1, κάθε θεράπων ιατρός, μέσω του portal του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ταυτοποιείται με τη χρήση των κωδικών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Μετά την είσοδό του στην υπηρεσία ο θεράπων ιατρός καταχωρίζει, κατ’ ελάχιστον, την ημερομηνία εξέτασης του ασθενούς και τη διάγνωσή του, τις διενέργειες εμβολιασμών, νοσηλείες, εξετάσεις και ιατρικά δεδομένα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

5. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password-OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη, καθώς επίσης και με κωδικούς πρόσβασης στον Α.Η.Φ.Υ., που χορηγούνται από τον εκάστοτε κατά νόμο αρμόδιο ιατρό ή φορέα.

6. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για το παιδί μετά την ενηλικίωσή του πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψη-φίακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password-OTP), o οποίος απο-στέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη.

Άρθρο 3

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας το Υπουργείο Υγείας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση των δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.

3. Ειδικότερα, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των υπό επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη συλλογή και διάθεση στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Η διάθεση στατιστικής φύσεως δεδομένων είναι δυνατή για λόγους βελτίωσης της λειτουργίας της πλατφόρμας και για λόγους ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας των ανηλίκων, υπό την προϋπόθεση τα σχετικά δεδομένα να έχουν ανωνυμοποιηθεί ή ψευδωνυμοποιηθεί σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Υγείας  Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ