26460/18.3.2022
Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς».

(ΦΕΚ Β 1328/22.3.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Μέρους Ε’ «Δράση Νταντάδες της Γειτονιάς -Σήμα Διαφορετικότητας- Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 46, σε συνδυασμό με το άρθρο 43.

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Του π.δ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

15. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και ιδίως τα άρθρα 22-26 αυτού.

16. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

17. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

18. Του Κωδικοποιημένου καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., που δημοσιεύθηκε αρχικά στο τ. Α.Ε. -Ε.Π.Ε. 1241/1985.

19. Της υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

20. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

21. Της υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29.10.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

22. Της υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποί-ησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

23. Της υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Β. Την υπ’ αρ. 26326/Σ.6986/17-3-2022 (ορθή επανάληψη) εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία : α. η εν λόγω δράσει αποτελεί έργο που έχει κατατεθεί και θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης», β. Από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προκαλείται επιβάρυνση στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η οποία σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος ανέρχεται σε 247.230 € πλέον 44.280 € ΦΠΑ [Υποέργο με Δικαιούχο το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)]. Το ποσό αυτό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι μέρος του συνολικού ποσού (ύψους 3.069.200 ευρώ για το έτος 2002), που έχει ήδη προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 6457/ 27-1-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’205). Επομένως, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στο Π.Δ.Ε., πέραν αυτής που ορίζεται στην υπ’ αρ 6457/27.1.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας χρήσης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελετών και της διαδιακασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης ”Νταντάδες της Γειτονιάς”»(Β’205) γ. Η ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας και διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό από τους Επιμελητές/τριες, τους γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την λειτουργία του.

Άρθρο 2

Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) στο οποίο εντάσσεται:

α) το Μητρώο Επιμελητών του άρθρου 42 του ν. 4837/ 2021 (Α’ 178),

β) λειτουργικότητα για τους γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), συμπεριλαμβανομένων και των ωφελούμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου,

γ) λειτουργικότητα για την επιλογή επιμελητή/τριας,

δ) λειτουργικότητα για την αίτηση χορήγησης της αξίας τοποθέτησης (voucher) από τα ωφελούμενα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), ε) λειτουργικότητα για τον υπολογισμό της αξίας τοποθέτησης (voucher) και για την παραγωγή των αναγκαίων δεδομένων για την τροφοδότηση των συστημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την πληρωμή των ωφελούμενων προσώπων.

2. Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στην Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Επιμελητών και της διαγραφής από αυτό, της διαδικασίας επιλογής Επιμελητή/τριας, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης της αξίας τοποθέτησης (voucher) στα ωφελούμενα πρόσωπα, στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης Νταντάδες της Γειτονιάς.

3. Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades. gov.gr.

Άρθρο 3

Ρόλοι χρηστών του πληροφοριακού συστήματος

1. Για την επίτευξη της ασφάλειας και της ορθής λειτουργικότητας, το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών στο σύστημα, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που αποδίδονται σε κάθε ρόλο.

2. Κάθε χρήστης μπορεί να διαθέτει έναν ή, κατά περίπτωση, περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

α. Επιμελητής/τρια: το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή και εγγράφεται στο Μητρώο Επιμελητών του άρθρου 42 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

β. Γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, για να αιτηθεί και να λάβει τις υπηρεσίες Επιμελητή/τριας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), συμπεριλαμβανομένων και των ωφελούμενων προσώπων, που αιτούνται και λαμβάνουν την αξία τοποθέτησης (voucher).

γ. Ομάδα υποστήριξης των αιτούντων εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών, των Επιμελητών/τριων που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο και των γονέων και προσώπων που έχουν την επιμέλεια βρέφους ή νηπίου/ ωφελούμενων προσώπων (HelpDesk).

δ. Υπεύθυνος επιχειρησιακής λειτουργίας.

ε. Επόπτης.

στ. Διαχειριστική Αρχή.

ζ. Διαχειριστής Συστήματος.

3. Με την επιτυχή σύνδεση κάθε χρήστη στο σύστημα, εμφανίζεται μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος και αναλύονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης που αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr.

4. Στο διακομιστή/εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήματος τηρείται ιστορικό των κινήσεων των εξουσιοδοτημένων χρηστών και των μεταβολών που αυτές επιφέρουν στα πληροφοριακά δεδομένα. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα του συστήματος τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.

Άρθρο 4

Διαλειτουργικότητες

του πληροφοριακού συστήματος

1. Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), με τα κατά περίπτωση πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για θέματα σχετικά με τις λειτουργίες του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η άντληση των στοιχείων επικοινωνίας των χρηστών των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3, αξιοποιείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της διαδικτυ-ακής υπηρεσίας του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) και της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 Απόφασης του Υπουργού Επικράτειας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988). Μέσω αυτής αντλούνται βάσει του ΑΦΜ των παραπάνω χρηστών τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση διαμονής, ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), iii) αριθμός κινητού τηλεφώνου και iv) αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος. Σε περίπτωση που η εγγραφή αυτών των χρηστών στο Ε.Μ.Επ. δεν είναι επικαιροποιημένη, το πληροφοριακό σύστημα τους ανακατευθύνει στο Ε.Μ.Επ. για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και μετά τους επιτρέπει την ολοκλήρωση του αιτήματός τους.

3. Η άντληση των στοιχείων οικογενειακής κατάστασης αξιοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης» και της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο πολιτών – Πιστοποιητικά (μόνο δεδομένα) του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών”» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Η άντληση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αξιοποιείται μέσω του Κέντρου Δια-λειτουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» από ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

5. Η άντληση των στοιχείων των αλλοδαπών πολιτών αξιοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

6. Η άντληση των στοιχείων του αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου αξιοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλει-τουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

7. Η άντληση οικονομικών δεδομένων των χρηστών της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 αξιοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εισοδήματος» από την ΑΑΔΕ.

8. Η άντληση των στοιχείων απασχόλησης των χρηστών της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 αξιοποιείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατά περίπτωση:

α. της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Πληροφοριακού Συστήματος ”Εργάνη”»,

β. της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από τον ΕΦΚΑ», η οποία δύναται να αξιοποιείται και για την άντληση στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ.

9. Το πληροφοριακό σύστημα δύναται να χρησιμοποιεί:

α) Τις Υπηρεσίες από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. – ειδικού σκοπού: «Αποστολή SMS μηνυμάτων».

β) Τα συστήματα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την άντληση στοιχείων σχετικά με το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», με σκοπό τον έλεγχο και την διενέργεια των πληρωμών των ωφελούμενων προσώπων και την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής των απογραφικών δελτίων στη Διαχειριστική Αρχή.

γ)Τα συστήματα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για τη διευκόλυνση των Επιμελητών/τριών στον καθορισμό και γεωγραφικό εντοπισμό της περιοχής δραστηριοποί-ησης τους σε γραφικό περιβάλλον και ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της επιλογής Επιμελητή/τριας από τους γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων.

δ) Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την άντληση στοιχείων σχετικών με τον έλεγχο έκδοσης πρόσφατων (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικών ή γνωματεύσεων ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής, για τον έλεγχο της πλήρωσης του στοιχείου ε’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

10. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία που διενερ-γείται για τις διαλειτουργικότητες έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησηςόλων των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και την παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ΚΕ.Δ. διενεργείται σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5

Είσοδος των χρηστών

στο Πληροφοριακό Σύστημα

1. Η είσοδος των χρηστών των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 στο πληροφοριακό σύστημα, που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με παράλληλη εφαρμογή κωδικών μιας χρήσης (OneTimePassword – ΟΤΡ) που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του φυσικού προσώπου που είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σύμφωνα με την περ. δ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ/2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

2. Η είσοδος στο σύστημα των χρηστών των περ. γ’ έως στ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, που ενεργούν με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, πραγματοποιείται με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).

Άρθρο 6

Καταχώριση στοιχείων και υποβολή εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα

1. Στο πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία των χρηστών των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και στις κατ’ εξουσιοδότηση του ιδίου νόμου εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

2. Οι χρήστες των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, των οποίων τα στοιχεία δεν αντλούνται μέσω των παραπάνω διαλειτουργικοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 40 έως 46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες αποφάσεις.

Άρθρο 7

Έλεγχοι πληρότητας, εγκρίσεις, απορρίψεις

1. Οι χρήστες των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 μπορούν να τροποποιούν και να αποθηκεύουν την αίτησή τους σε προσωρινή κατάσταση μέχρι να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα ψηφιοποιημένα αρχεία. Κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης της αίτησης, το πληροφοριακό σύστημα διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας και σε περίπτωση που είναι επιτυχής, οι χρήστες μπορούν να προ-βούν σε οριστική υποβολή της αίτησης, λαμβάνοντας με μήνυμα την ημερομηνία και τον αριθμό υποβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

2. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή καθίσταται διαθέσιμη στους εξουσιοδοτουμένους χρήστες, για τον προβλεπόμενο έλεγχο. Κάθε επιμέρους έλεγχος σημαίνεται και με την ολοκλήρωση του, οι χρήστες της προηγούμενης παραγράφου ενημερώνονται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εγγράφονται στο σύστημα ως Επιμελητές/ριες ή ως ωφελούμενα πρόσωπα αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, ελλείψεις ή ασυμβατότητες στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης ή στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι χρήστες της πρώτης παραγράφου ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, με σημείωση των απαι-τούμενων διορθώσεων και σχετικό σύνδεσμο για την προβολή της αίτησης. Μετά τη διόρθωση, η αίτηση επανυποβάλλεται οριστικά και οι χρήστες ενημερώνονται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για την επιτυχή διόρθωση της αίτησης.

Άρθρο 8

Πρόσβαση στα δηλωθέντα στοιχεία

1. Κάθε χρήστης των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του προσωπικά δεδομένα και στοιχεία, που βρίσκονται καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα.

2. Οι χρήστες της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 έχουν πρόσβαση και στα απαραίτητα για την επιλογή Επιμελη-τή/τριας στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο προφίλ των Επιμελητών/τριων.

Άρθρο 9

Έκδοση εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει τα παρακάτω έγγραφα:

α. το προβλεπόμενο από την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) ιδιωτικό συμφωνητικό, με το περιεχόμενο που ορίζει η κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 46 του ιδίου νόμου απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο αποδέχονται ηλεκτρονικά τα συμβαλλόμενα μέρη. Η προηγηθείσα ισχυρή ταυτοποίηση του άρθρου 5 της παρούσας επέχει θέση υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού,

β. τις υπεύθυνες δηλώσεις, που ενσωματώνονται στις ψηφιακές αιτήσεις/δηλώσεις των χρηστών των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και προβλέπονται στις κατ’εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. Η προηγηθείσα ισχυρή ταυτοποίηση του άρθρου 5 της παρούσας επέχει θέση υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης.

Άρθρο 10

Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»

1. Για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει περιοδικά ως «αποδεικτικό πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου»- προς τα συστήματα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ειδικό αρχείο που περιλαμβάνει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ωφελουμένου προσώπου, τον αριθμό IBAN του και το ποσό που πρέπει να του καταβληθεί και τους συνδέσμους για τα παρακάτω έγγραφα:

α) το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ωφελούμενου προσώπου και Επιμελητή/τριας σε ισχύ,

β) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986, με την οποία το ωφελούμενο πρόσωπο δηλώνει υπευθύνως ότι παρασχέθηκαν οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες από τον/την Επιμελητή/τρια,

γ) το αντίγραφο του εργοσήμου, το οποίο εκδίδει και αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα το ωφελούμενο πρόσωπο για την πληρωμή του/της Επιμελητή/τριας, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2. Το «αποδεικτικό πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ μέσω διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 11

Προστασία προσωπικών δεδομένων -τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η ΓΓΔΟΠΙΦ, ως υπεύθυνη για την τήρηση, διαχείριση, έλεγχο ορθής λειτουργίας και εποπτεία του πληροφοριακού συστήματος και του Μητρώου ή τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών ως αρμόδια αρχή φροντίζει ότι τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον ελεγχόμενης πρόσβασης, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμε-νων διατάξεων από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Με την υποβολή της αίτησης από τους χρήστες των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και για το σκοπό της επεξεργασίας και ελέγχου της, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αιτούντος από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ], της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Η ΓΓΔΟΠΙΦ συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, με αντικείμενο την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό. Προς το σκοπό αυτόν, κατ’εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την ΓΓΔΟΠΙΦ δημιουργός του πληροφοριακού συστήματος, ως εκτελών της επεξεργασία για λογαριασμό της ΓΓΔΟΠΙΦ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των λαμ-βανομένων στοιχείων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

5. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω τρίτων υπηρεσιών φορέων του δημοσίου τομέα που διαλειτουργούν με το σύστημα της υπηρεσίας «Νταντάδες της Γειτονιάς» χρησιμοποιούνται για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς στο άρθρο 2 της παρούσας.

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της τήρησης και διαχείρισης του Μητρώου Επιμελητών και της χορήγησης της αξίας τοποθέτησης (voucher) στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», σύμφωνα με τα άρθρα 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και την παρούσα.

7. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας συνάπτει, όπου απαιτείται Μνημόνιο Συνεργασίας ή άλλη νομική πράξη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο ή την πράξη που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω.

8. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται και στη συνέχεια διαγράφονται.

9. Ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης ή παράνομης επεξεργασίας.

Άρθρο 12

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος εκκινεί στις 23 Μαρτίου 2022 με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Επιμελητών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων  Επικρατείας

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ