26299/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αριθμ. 26299/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325

(ΦΕΚ Β’ 6195/27.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 117) η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

6. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

7. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

8. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

9. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

10. του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα τα άρθρα 47, 48, 49 και 50, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.84/2019 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.46/2021 (Α’ 119),

11. του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

12. του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

13. του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

14. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.47/2021 (Α’ 121),

15. των άρθρων 7 και 14 του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

16. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

17. του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

18. της υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο (Β’ 4403),

19. της υπό στοιχεία Υ10/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση (Β’ 4403),

20. της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’4438),

21. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

22. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

23. της υπ’ αρ. 1299/07.04.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «’Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β’ 423),

24. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 4663),

25. της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 1894),

26. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/ 16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β’ 1577 και διόρθωσης σφάλματος Β’ 1877),

27. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Ο^ 187, 26-6-2014, ρ. 1-78) και ιδίως το άρθρο 50, 28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 (που αντικαθιστά τον 702/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 37,

29. του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 (που αντικαθιστά τον 1388/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 49,

30. του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2472/2022 και του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,

31. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271, δαπάνη ύψους 14.412 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178), δαπάνη ύψους 1.800 € περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Το υπό στοιχεία ΑΠΟΖ/197332(1549)/21.03.2023 αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για οριοθέτηση πληγεισών περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2022, με τα συνημμένα του,

2. το υπ’ αρ. 134608/01.06.2023 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με θέμα «Αποστολή απόφασης Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσης σας»,

3. το υπ’ αρ. 168255/10.07.2023 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής και Προνοιακών Επιδομάτων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με θέμα «Αποζημίωση πληγέντων από πλημμυρικά φαινόμενα του Δήμου Θεσσαλονίκης»,

4. το υπ’ αρ. 220668/15.09.2023 διευκρινιστικό έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής και Προνοιακών Επιδομάτων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τα συνημμένα του,

5. το από 14.09.2023 ηλεκτρονικό e-mail από το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Προνοιακών Επιδομάτων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που αφορά στην αποστολή πρακτικού 1ης τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για κατοικία που επλήγη από την πλημμύρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2022,

6. το υπ’ αρ. 305396/12.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

7. την υπ’ αρ. 307071/13.10.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

8. τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

9. το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β’423), σύμφωνα με το οποίο η πλημμύρα ορίζεται ως φυσική καταστροφή,

10. το γεγονός ότι η πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ορίζεται ως φυσική καταστροφή, και επειδή,

από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτήρια,

αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1 . Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 (Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203), ν. 1283/1982 (Α’ 114), και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα του θέματος, η οποία έχει χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα του θέματος, στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από την πλημμύρα του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτηρίου που έχει πληγεί από την πλημμύρα του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

i) Ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο.

ii) Επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

Είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παρ. 2.1).

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16-4-2020 (Β’ 1577 και διόρθωσης σφάλματος Β’ 1877) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και στην υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/ 28.08.2015 (Β’ 1894) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την ανακατασκευή ή επισκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Κεφάλαια 4 και 6, αντίστοιχα, της παρούσας απόφασης.

Η ως άνω υπολογιζόμενη Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου.

3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα της φυσικής καταστροφής έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα, ή την κυριότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο ένατο του ν. 867/79 (Α’ 24), κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

3.3 Η Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα, στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.

3.4 Σε περίπτωση που στον/στην ιδιοκτήτη/-τρια ανήκε την ημέρα της πλημμύρας μια λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

i) Σε περίπτωση επισκευής, χορηγείται Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για το εμβαδόν της πληγείσας στάθμης της λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας με μέγιστο όριο εμβαδού τα 150 τ.μ. Για τυχόν υπόλοιπα τ.μ. της πληγείσας στάθμης χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.).

ii) Σε περίπτωση ανακατασκευής, χορηγείται Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για το εμβαδόν των κλειστών χώρων της πληγείσας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας με μέγιστο όριο εμβαδού τα 150τ.μ. Για τυχόν υπόλοιπα τ.μ. της ιδιοκτησίας χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.).

Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων για κτήρια που χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, Ιερούς Ναούς (όχι ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς) καθώς και κτήρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια εμβαδού των 150 τ.μ. για τη χορήγηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) και χορηγείται Δ.Κ.Α. και Α.Δ. για το συνολικό εμβαδόν της πληγείσας στάθμης/κλειστών χώρων κτηρίου, κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της ανακατασκευής μνημείων ή διατηρητέων στο σύνολό τους κτηρίων χορηγείται Δ.Κ.Α. και Α.Δ. για το συνολικό εμβαδόν των κλειστών χώρων εφόσον μετά την κατεδάφιση δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως μνημείου ή διατηρητέου και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών.

3.5 Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκε την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι, χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

i) Σε περίπτωση επισκευής, όταν το συνολικό εμβαδόν των πληγεισών σταθμών των ιδιοκτησιών είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., χορηγείται, για τις ιδιοκτησίες που οι πληγείσες στάθμες έχουν συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 150 τ.μ., η αναλογούσα για κάθε ιδιοκτησία Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και για την ιδιοκτησία της οποίας το εμβαδόν της πληγείσας στάθμης όταν αθροιστεί με το εμβαδόν των πληγεισών σταθμών των υπόλοιπων ιδιοκτησιών ξεπερνά τα 150 τ.μ., χορηγείται για τα τ.μ. μέχρι να συμπληρωθούν τα 150 τ.μ. Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) ενώ για τα υπόλοιπα τ.μ. χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.). Για τυχόν υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ).

ii) Σε περίπτωση ανακατασκευής, όταν το συνολικό εμβαδόν των κλειστών χώρων των ιδιοκτησιών είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., χορηγείται, για τις ιδιοκτησίες που έχουν συνολικό εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ. η αναλογούσα για κάθε ιδιοκτησία Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και για την ιδιοκτησία της οποίας το εμβαδόν όταν αθροιστεί με το εμβαδόν των υπολοίπων ξεπερνά τα 150 τ.μ., χορηγείται για τα τ.μ. μέχρι να συμπληρωθούν τα 150 τ.μ. Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και για τα υπόλοιπα τ.μ. χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) Γ ια τυχόν υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ).

3.6 Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο/η ίδιος/-α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια υπηρεσία.

3.7 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε κτήρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εγκαταλειμμένο κτήριο, είναι το κτήριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης, όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πλημμύρας και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλειμμένου πρέπει το κτήριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν την πλημμύρα και ο/η ιδιοκτήτης/-τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πλημμύρα.

β) Σε κτήρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).

γ) Σε κτήρια που βρίσκονται σε δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις και αιγιαλό, και σε κτήρια που βρίσκονται σε ρέματα, εφόσον η δόμηση απαγορεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

3.8 Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρίες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά), οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, 2472/2022 και 2473/2022, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες σε αυτούς προϋποθέσεις.

Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:

α) Η Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνει ο δικαιούχος για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας (επιλέξιμες δαπάνες), ήτοι του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου, όπως αυτό υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφάλαια 6 και 4, και αποδεικνύεται από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, παραστατικά και στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται εντόκως από τον/την δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.

β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους/στις ιδιοκτήτες/-τριες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.

γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτηρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023.

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.

Ειδικά στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού 2472/2022 και την παρ. 4 του άρθρου 49 του Κανονισμού 2473/2022.

δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα σχετικά δάνεια.

ε) Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, 2472/2022 και 2473/2022, η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/) για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης της Σ.Σ., όπως προ-βλέπεται στην υποπαρ. Β11 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

στ) Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της ζημίας για την οποία επιδοτήθηκε και να καταθέσει τα σχετικά, κατά περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος αποκατάστασης της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.

ζ) Στο ανωτέρω πραγματικό κόστος αποκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

3.9 Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο βάσει του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)» και επίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βάσει του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3.10 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης ζημιών οι οποίες δεν προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της πλημμύρας του θέματος.

4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίων είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων:

α) Που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια υπηρεσία ως Επικινδύνως Ετοιμόρροπα (Ε.Ε.) ή Ολοσχερώς κατεστραμμένα,

β) που κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από την πλημμύρα με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχει προηγηθεί της κατεδάφισης αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία.

O/Η ιδιοκτήτης/-τρια πρέπει να υποβάλει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη επιπλέον με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτηρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες),

ii. παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις ΟΚΩ, δήλωση περιουσιολογίου (Ε9) πριν την ημέρα του συμβάντος κ.λπ.,

iii. στοιχεία ότι το κτήριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις ΟΚΩ, Δημοτικών τελών, Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1 και Ε2, κ.λπ.),

iv. βεβαίωση της Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτηρίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, απαιτείται η έκδοση απόφασης Προϊσταμένου της αρμόδιας χωρικά Διεύθυνσης, ότι το κτήριο εμπίπτει στις διατάξεις περί πλημμυρόπληκτων κτηρίων.

γ) Που είναι δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί ΕΕ αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

4.2 Η ανακατασκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος, γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να κατασκευάσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτός της Δημοτικής Ενότητας αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

4.3 Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α) Για κατοικίες το ποσό των 1000 € ανά τ.μ. για κτήρια τα οποία ανακατασκευάζονται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρική τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή με φέροντα οργανισμό τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή.

Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής προβεί στην κατασκευή κατοικίας, εδραζόμενης σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, σταθερά συνδεδεμένη με αυτήν και αα) με σύμμικτο φέροντα οργανισμό (με φέροντα στοιχεία μεταλλικά και από οπλισμένο σκυρόδεμα) και περιμετρική τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή ή αβ) προκατασκευασμένη κατοικία εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χορηγείται το ποσό Σ.Σ. των 800 € ανά τ.μ.

Στο εμβαδόν της κατοικίας προσμετρώνται:

i) Βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου,

ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου, και

iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο δικαιούχος Σ.Σ. προβεί στην κατασκευή προκατασκευασμένης κατοικίας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να λάβει το σύνολο της εγκεκριμένης Σ.Σ. οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία με την αίτησή του για χορήγηση της Γ’ δόσης Σ.Σ. Ανακατασκευής, φορολογικά παραστατικά δαπανών [Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) και τιμολόγια], με καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμό του και τον ΑΦΜ του, από τα οποία θα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος κατασκευής του νέου κτηρίου καλύπτει την εγκεκριμένη Σ.Σ. Εάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου είναι μεγαλύτερο από την εγκεκριμένη Σ.Σ., ο δικαιούχος θα λάβει την εγκεκριμένη Σ.Σ. Εάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου υπολείπεται της εγκεκριμένης Σ.Σ., η εγκεκριμένη Σ.Σ. περικόπτεται αναλόγως και το υπολειπόμενο ποσό χορηγείται ως Γ’ δόση Σ.Σ. Ανακατασκευής, ενώ στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο Σ.Σ. μεγαλύτερη από το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 850 ανά τ.μ.

γ) Για κωδωνοστάσια το ποσό των € 400 ανά τ.μ. για το εμβαδόν που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με το ύψος ή=3,00μ. Το ύψος (Η) ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.

δ) Για κτήρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, το ποσό των 500 € ανά τ.μ.

ε) Για αποθήκες (εκτός των οικιακών αποθηκών που αναφέρονται στην παρ. 4.3(α)i του Κεφαλαίου 4 της παρούσας απόφασης καθώς και των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των 300 € ανά τ.μ.

στ) Για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, το ποσό των 500 € ανά τ.μ.

ζ) Για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των 400 € ανά τ.μ.

η) Για Pilotis (η οποία συμπεριλαμβάνεται στους κοινοχρήστους χώρους), 30% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

θ) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή ανάλογα με τη χρήση τους.

ι) Για κτήρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της πλημμύρας ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

ια) Για κτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού και κρίνονται κατεδαφιστέα, και εφόσον μετά την κατεδάφιση δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως διατηρητέου ή μνημείου και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω:

i) Σε κτήρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, το ποσό της Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης υπολογίζεται με χρήση του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευής της υπηρεσίας για διατηρητέα κτήρια και το ποσό της Σ.Σ. ανακατασκευής του υπολοίπου κτηρίου με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

ii) Σε κτήρια που χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους, το ποσό της ανακατασκευής του κτηρίου υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου προσαυξημένες κατά 20%.

ιβ) Για σοφίτες ή πατάρια, που χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση, 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

4.4 Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να του/της χορηγηθεί το σύνολο της Σ.Σ., υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτήριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) με βάση το οποίο υπολογίστηκε η χορηγούμενη Δ.Κ.Α. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτήριο έχει εμβαδόν μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το ελάχιστο εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγούνταν ολόκληρη.

4.5 Μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου και πριν την έναρξη των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, ο/η δικαιούχος Σ.Σ. πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής, προκειμένου να διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι το είδος και η μορφή του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου, συμφωνούν με την εγκεκριμένη από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μελέτη.

5. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

5.1 Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου).

Το αγοραζόμενο κτήριο θα πρέπει:

α) Να είναι εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτήριο. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αυτοστέγαση εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Σε κάθε περίπτωση το αγοραζόμενο κτήριο

β) Να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί.

γ) Να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από την αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι:

– Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται Σ.Σ.

– Στις περιπτώσεις που το κτήριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτηρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.

– Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ., το νέο κτήριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού με βάση το οποίο υπολογίστηκε η χορηγούμενη Δ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτηρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το ελάχιστο εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγούνταν ολόκληρη.

– Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα.

5.2 . Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από πλημμύρα του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου που βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να αποπερατώσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτηρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Χορηγείται Σ.Σ. επισκευής σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

6.1 Βλάβες κτηρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία

Σε περίπτωση που το πληγέν κτήριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, δύναται να εκδοθεί ενιαία άδεια επισκευής για το σύνολο του κτηρίου ή μεμονωμένα για μια ή και για περισσότερες λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι).

Η Σ.Σ. είναι δυνατό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

6.1.1 Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού της πληγείσας στάθμης της λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας. Για τον ταχύτερο υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (εμβαδά ορόφων κ.λπ.). Οι τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης καθορίζονται με βάση τη χρήση της, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας υπηρεσίας, και είναι οι ακόλουθες:

α) Για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των 60 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των 50 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

γ) Για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα και κλειστούς κοινοχρήστους χώρους, το ποσό των 40 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των 25 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

ε) Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των 20 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

6.1.1.1 Όταν το εμβαδόν της πληγείσας στάθμης μιας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., χορηγείται Δ.Κ.Α. και Α.Δ. με βάση τις προαναφερόμενες τιμές αποζημίωσης, ανάλογα με τη χρήση, για εμβαδόν μέχρι 150 τ.μ. Για τα υπόλοιπα τ.μ. χορηγείται μόνο Α.Δ.

6.1.1.2 Χορηγείται, εφόσον απαιτείται, επιπλέον Σ.Σ. για αντικατάσταση καυστήρα (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλου, pellet, βιομάζας, μεικτής καύσης), κυκλοφορητή, εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις τιμές του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευών, το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 (Β’ 4663) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές από πλημμύρα του θέματος. Η Σ.Σ. είναι ανάλογη με τα ποσοστά του πίνακα κατανομής δαπανών του κτηρίου (θέρμανσης, ανελκυστήρα) που αφορά σε κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία (είτε αυτές ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη είτε όχι). ‘Όταν οι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες δεν καθορίζονται με σύσταση, η Σ.Σ. είναι ανάλογη με το ποσοστό της κάθε ανεξάρτητης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου ή του κτηρίου.

6.1.1.3 Στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, απαιτούνται εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.), δε δύναται να εκδοθεί Άδεια Επισκευής χωρίς μελέτη επισκευής από ιδιώτη Μηχανικό.

6.1.2 Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει η λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 (Β’ 4663) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο, της Σ.Σ. για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων ορίζεται σε 150 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης, ανεξαρτήτως χρήσης.

6.1.2.1 Όταν το εμβαδόν της πληγείσας στάθμης μιας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., η Δ.Κ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των μη φερόντων στοιχείων είναι μεγαλύτερη του ποσού των 22.500 € (150 €/τ.μ. χ 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ύψους 18.000 € (80% χ 22.500),

β) στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των μη φερόντων στοιχείων είναι μικρότερη του ποσού των 22.500 € (150 €/τ.μ. χ 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ίση με το 80% της Σ.Σ.

6.2 Βλάβες κτηρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία

6.2.1 Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει η λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 (Β’ 4663) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων ορίζεται σε 350 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης, ανεξαρτήτως χρήσης.

Η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτηρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.

Επισημαίνεται ότι:

α) Για κτήρια με χρήση κατοικίας, στο εμβαδόν της κατοικίας, προσμετρώνται εφόσον έχουν πληγεί από την πλημμύρα βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου.

β) Για τα κωδωνοστάσια, το εμβαδόν προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με το ύψος ή=3,00μ. Το ύψος (Η) ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.

6.2.1.1 Όταν το εμβαδόν της πληγείσας στάθμης μιας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., η Δ.Κ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων είναι μεγαλύτερη του ποσού των 52.500 € (350 €/τ.μ. χ 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ύψους 42.000 € (80% χ 52.500),

β) στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων είναι μικρότερη του ποσού των 52.500 € (350 €/τ.μ. χ 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ίση με το 80% της Σ.Σ.

6.3 Στην περίπτωση που στον ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, με εμβαδόν πληγεισών σταθμών αθροιστικά μεγαλύτερο των 150 τ.μ., ο/η ιδιοκτήτης/-τρια πρέπει να δηλώσει την/τις ιδιοκτησία/-σιες για την/τις οποία/-ες επιθυμεί τη χορήγηση της αναλογούσας Δ.Κ.Α. και την ιδιοκτησία για την οποία επιθυμεί να του χορηγηθεί Δ.Κ.Α. για τα τ.μ. μέχρι τη συμπλήρωση των 150 τ.μ.

6.4 Για κτήρια που χαρακτηρίζονται μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, τα ανώτατα όρια της Σ.Σ. των παρ. 6.1.2 και 6.2.1 της παρ. 6 της παρούσας απόφασης, προσαυξάνονται κατά 20%.

6.5 Οι ιδιοκτήτες/-τριες των πληγέντων κτηρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτηρίου, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το κτήριο με δικές τους δαπάνες.

6.6 Για κάθε λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία χορηγείται επιπλέον Σ.Σ. για την επισκευή των κοινόχρηστων χώρων. Η Σ.Σ. είναι ανάλογη με το ποσοστό της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου ή του κτηρίου όταν οι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες δεν καθορίζονται με σύσταση.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)

7.1 Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου

7.1.1 Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτήριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία, σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.

Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτηρίου, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.

7.1.2 Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτήριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.

Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται κατεδάφιση του πληγέντος κτηρίου με μέριμνα του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

7.2 Επισκευή κτηρίου

Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτηρίου, χορηγείται, σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 5.000 € οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

8. ΚΤΗΡΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας επισκευής για την πλημμύρα του θέματος σε κτήρια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια επισκευής για προγενέστερη φυσική καταστροφή και δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής, πριν την ημερομηνία εκδήλωσης της νέας φυσικής καταστροφής.

9. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ

Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) οι νέοι/-ες κτήτορες που απέκτησαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτηρίων μετά πλημμύρα του θέματος, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως αυτών.

Στις περιπτώσεις που ο/η προκάτοχος έχει κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα της Στεγαστικής Συνδρομής (εξαιρείται η περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής).

Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) δικαιούται ο/η νέος/-α κτήτορας εφόσον:

α) Ο/Η προκάτοχος του κτηρίου δικαιούταν να λάβει ΔΚΑ για αυτό και

β) ο/η νέος/-α κτήτορας δικαιούται να λάβει Δ.Κ.Α. για το κτήριο σαν να ήταν στην ιδιοκτησία του/της την ημέρα της πλημμύρας.

10. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθορίζονται ως δυσπρόσιτες οι περιοχές που βρίσκονται τα πληγέντα κτήρια, τα οποία είτε επισκευάζονται είτε ανακατασκευάζονται σε αυτές, εφόσον δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Στις περιοχές αυτές δίνεται προσαύξηση 20% στις προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. Στις περιπτώσεις επισκευής κτηρίων προσαυξάνονται κατά 20% και οι τιμές του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευών.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

12. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτηρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.τ.λ., επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

13. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/την δανειολήπτη/-τρια, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.

Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας. Για ποσά μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέντων από την πλημμύρα και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

14. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

14.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειακών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους δανείων ή τους/τις νέους/-ες κτήτορες, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κ.λπ.) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων κτηρίων, θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες αθροιστικά:

α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειακή σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθεί εντόκως, με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

14.2 Το ποσό της ΔΚΑ, σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους ή νέους/-ες κτήτορες ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κ.λπ.) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων κτηρίων, θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ