2610/283904/13-10-2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735)

Aριθμ. 2610/283904/13-10-2021

(ΦΕΚ Β’ 4760/14-10-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα».
β) (ΕΚ) 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) 555/2008, (ΕΚ) 606/2009 και (ΕΚ) 607/2009
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
δ) (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
στ) (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
ζ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016(EL L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής.
ια) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017(EL L 38/37/ 15.02.2017) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού(ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
ιβ) Τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/374 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.
ιγ) Τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.
ιδ) Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1130 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2021 για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/07.06.2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄ 2735) ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο:
«2. Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων δύνανται να είναι δικαιούχοι στο εν λόγω πρόγραμμα.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης.
ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής.
iii. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.».

3. Στο άρθρο 14 προστίθεται παρ. 5 η οποία έχει ως εξής:
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει η επιτροπή του άρθρου 17 δίνεται η δυνατότητα χρήσης και δεύτερου λογαριασμού πληρωμών».

4. Στο άρθρο 25 προστίθεται παρ. ε) ως εξής:
«ε) Για τις κατατιθέμενες αιτήσεις του προγράμματος έτους 2020-2021 λόγο εκτάκτων συνθηκών (πανδημία) δύνεται η δυνατότητα χρήσης δεύτερου λογαριασμού με την προσκόμιση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις των περιόδων 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1496/149067/07.06.2021 υπουργική απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ