261/55023/21-02-2023
Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

Αριθμ. 261/55023/2023

(ΦΕΚ Β’ 1025/24-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
β) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
γ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
δ) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
ε) Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
στ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
ζ) Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
η) Την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).
θ) Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
ι) Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
ια) Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).
ιβ) Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου».

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, p.549).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014, p.18).

6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).

7. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

8. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

9. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

10. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/127 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.

11. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/128 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.

12. Την υπ’ αρ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 2014GR06RDNP001).

13. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β’ 1205).

14. Την υπ’ αρ. 2618/13.10.2022 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027) (Β’ 5375).

15. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020”» (Β’ 1273).

16. Την υπ’ αρ. 2004/101527/18-07-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες του γεωργικού ταμείου Ε.Γ.Τ.Α.Α.» (Β’ 3017).

17. Την παρ. 5.2 της υπ’ αρ. 14645/11-02-2022 εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 20232025 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8).

18. Την υπ’ αρ. 124864/22-12-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 6646).

19. Το υπ’ αρ. 10280/15-02-2023 έγγραφο-εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

20. Την υπ’ αρ. 222/51177/17-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την ανάθεση μέρους των καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) για τις πληρωμές των μέτρων/υπομέτρων/ δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 2020) του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων.

Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε άλλους φορείς

1. Για τα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 2020) του Παραρτήματος I της παρούσας, τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (Β’ 1273/2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων, αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Για τα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 2020) του Παραρτήματος II της παρούσας, τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (Β’ 1273/2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων, αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα

1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:
α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του καν. (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 48 του καν. (ΕΕ) 809/2014 όπως ισχύει και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των μέτρων/υπομέτρων/δράσεων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας απόφασης.
β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει, τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των μέτρων/υπομέτρων/δράσεων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας απόφασης και τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη διαδικασία πληρωμής αυτών όπως κάθε φορά ισχύουν.
γ) Εξασφαλίζουν την απαιτούμενη οργανωτική δομή σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης της περίπτωσης Α) στοιχείο i) της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) 907/2014 όπως ισχύουν στην περίπτωση Α) στοιχείο i) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) αριθ. 2022/127 της Επιτροπής, το πρότυπο για τους ανθρώπινους πόρους της περίπτωσης Β), στοιχεία i), ii), iii), της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του ανωτέρω κανονισμού, καθώς και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το στοιχείο v) της προηγούμενης περίπτωσης.
δ) Πληροφορούν την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των προς χρηματοδότηση πράξεων των μέτρων/υπομέτρων/δράσεων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας απόφασης.
ε) Προβαίνουν στην έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των ελέγχων, που διενεργούν οι ίδιοι οι φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη και παρακολουθούν την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
στ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και του παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) 907/2014 όπως ισχύουν στην περ. Δ.1 της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) 2022/127 της Επιτροπής.
ζ) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβειά τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 του καν. (ΕΕ) 908/2014.
η) Αποδέχονται ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα τους όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζονται και διευκολύνουν τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
θ) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχων που διενεργήθηκαν στους ίδιους και σε Πράξεις που διαχειρίζονται, από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
ι) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπου αυτά διατίθενται με αυτή τη μορφή, υπό τους όρους της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του καν. (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξής τους.
ια) Διασφαλίζουν τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣΑΑ και στα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 2020), των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στους φορείς με την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) 907/2014 όπως ισχύει με την περίπτωση Δ.1(i) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) 2022/127 της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.
γ) Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις.

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
α) υπ’ αρ. 1865/65330/08.06.2016 (Β’ 1695),
β) υπ’ αρ. 3552/111823/14.10.2016 (Β’ 3446),
γ) υπ’ αρ. 3952/127097/14.11.2016 (Β’ 3823),
δ) υπ’ αρ. 681/52351/04.04.2017 (Β’ 1232),
ε) υπ’ αρ. 3391/138586/04.01.2018 (Β’ 16),
στ) υπ’ αρ. 831/75913/24.04.2019 (Β’ 1571),
ζ) υπ’ αρ. 332/60763/17.03.2020 (Β’ 1438),
η) υπ’ αρ. 2633/356054/21.12.2020 (Β’ 5757),
θ) υπ’ αρ. 2545/380113/31.12.2021 (Β’ 33),
ι) υπ’ αρ. 1799/276648/30.11.2022 (Β’ 6616),

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ