25538/18-04-2022
Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Αριθμ. 25538/2022

(ΦΕΚ Β’ 2004/20-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 224),
2. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32 και της παρ. 24 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10/1958 βασιλικού διατάγματος (Α’ 171), ιδίως μετά την τροποποίησή της με την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2880/2001 (Α’ 9),
4. του ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
5. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
6. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
9. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
10. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
11. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
12. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
13. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),
14. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
15. την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων» (Β’ 762),
16. την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

Β. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλασσομένων, προκειμένου να καταβάλλουν τα τέλη διαφήμισης και τη συνακόλουθη βελτιστοποίηση της εισπραξιμότητας του τέλους διαφήμισης.

Γ. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη που να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 9/31-1-2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

1. Η είσπραξη του τέλους διαφήμισης για τις ενέργειες που ανήκουν στην κατηγορία Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10/1958 βασιλικού διατάγματος (Α’ 171), δύναται να πραγματοποιηθεί με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.

2. Η πληρωμή του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης από τον υπόχρεο με τα μέσα που αναφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και θεωρείται εμπρόθεσμη πληρωμή εάν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο επί του τέλους διαφήμισης για κάθε μήνα καθυστέρησης, όπως ορίζεται.

3. Για την ηλεκτρονική πληρωμή της ανωτέρω οφειλής εκδίδεται μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων. Για την ηλεκτρονική πληρωμή τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων ο υπόχρεος υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) την ημερομηνία λήξης εμπρόθεσμης καταβολής, γ) την φορολογική περίοδο που αφορά η πληρωμή, δ) το καθαρό ποσό τιμολογίων της ανωτέρω περιόδου, το οποίο καταβάλλεται. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται, όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του λογαριασμού ή της κάρτας του και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.

4. Εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί, ο υπόχρεος ενημερώνεται αυτόματα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

5. Η πληρωμή θεωρείται έγκυρη όταν παραλαμβάνεται στα αρχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε και ο υπόχρεος δύναται να παραλάβει με χρήση ΤΠΕ το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής.

6. Το κόστος συναλλαγών επιβαρύνει τον τηρούμενο λογαριασμό των τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων.

7. Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ