25457 ΕΞ 15-02-2024
Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων για τη λειτουργία του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 50 του ν. 5072/2023 (Α’ 198)

Αριθμ. 25457 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1128/16-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 62 του ν. 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευαλώτων-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 198).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων (Α’ 130)».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’139).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184).

11. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

12. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου Παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία του Μητρώου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για τις ανάγκες της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος, στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.
β) Ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα.
γ) Ως «νομικά πρόσωπα» νοούνται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, κατά την έννοια των περ. γ’και δ’ του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170). Στα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως τμήματα αλλοδαπού νομικού προσώπου, δηλαδή ως υποκαταστήματα.
δ) Ως «οφειλέτης» νοείται το νομικό και το φυσικό πρόσωπο, που έχει χρηματικές οφειλές έναντι των πιστωτών, σύμφωνα με την περ. στ’, και αφορά τόσο στον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη όσο και στους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες ή εγγυητές.
ε) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσεως οφειλή ή οι πάσης φύσεως οφειλές του οφειλέτη προς τους πιστωτές της περ. στ’.
στ) Ως «πιστωτές» νοούνται ο δημόσιος τομέας, ως ορίζεται παραπάνω υπό α) και τα νομικά πρόσωπα, ως ορίζονται παραπάνω υπό γ), προς τα οποία υφίσταται οφειλή κάθε προσώπου υπό την έννοια της περ. β) του παρόντος, από οποιαδήποτε αιτία.
ζ) Ως «στοιχεία οφειλών» νοούνται οι ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές. Στα δεδομένα οφειλών περιλαμβάνονται ιδίως:
ζα) η φύση της οφειλής,
ζβ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους,
ζγ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,
ζδ) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
ζε) ρυθμίσεις της οφειλής,
ζστ) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.
η) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται:
ηα) για τα φυσικά πρόσωπα: στοιχεία που προσδιορίζουν την ηλικία, τον τόπο κύριας κατοικίας και εργασίας και την επαγγελματική ιδιότητα,
ηβ) για τα νομικά πρόσωπα: στοιχεία που προσδιορίζουν τον κλάδο δραστηριοποίησης, τον τόπο της έδρας του νομικού προσώπου και το μέγεθος του.
θ) Ως «στοιχεία Μητρώου» νοούνται τα «στοιχεία οφειλών» και οι «γενικές πληροφορίες».
θα) Ως «Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους» ή «Μητρώο» νοείται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το οποίο δέχεται και επεξεργάζεται σε ανωνυμοποιημένη μορφή τα στοιχεία Μητρώου που προέρχονται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς πίστωσης, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος φυσικών ή νομικών προσώπων.
θβ) Ως «Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» νοείται η έκθεση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 5072/2023, που καταρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ετησίως, βάσει των στοιχείων Μητρώου σχετικά με το υφιστάμενο χρέος φυσικών και νομικών προσώπων.
ι) Ως «υποκείμενο στοιχείων Μητρώου» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία οφειλών και οι γενικές πληροφορίες.
κ) Ως «ανωνυμοποιημένη μορφή» νοείται η μορφή που λαμβάνουν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο, ώστε τα στοιχεία να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή των τεχνικών λεπτομερειών και λειτουργικών προδιαγραφών του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και η ρύθμιση κάθε άλλης αναγκαίας τεχνικής λεπτομέρειας για την λειτουργία του Μητρώου.

2. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων του Μητρώου από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος, προκειμένου να προσδιορισθεί το ιδιωτικό χρέος που παραμένει μη καταγεγραμμένο και να καταγραφεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.

3. Η λειτουργία του Μητρώου συμβάλλει στη συλλογή συγκεντρωτικών συγκρίσιμων πληροφοριών από διάφορες πηγές σχετικά με το συνολικό ύψος και τη διακύμανση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη συνολική αποτίμηση του ύψους, των τάσεων διακύμανσης και της κατανομής του ιδιωτικού χρέους μεταξύ των οφειλετών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής η «Γενική Γραμματεία»).

Άρθρο 3

1. Η παροχή στο Μητρώο των στοιχείων Μητρώου πραγματοποιείται από τους πιστωτές, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή, που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους.

2. Οι πιστωτές υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η παροχή προς τη Γενική Γραμματεία των στοιχείων Μητρώου που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων, σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες.

3. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου διαλειτουργεί με τους πιστωτές και συλλέγει στοιχεία γενικών πληροφοριών και οφειλών, είτε με την άντληση σε πραγματικό χρόνο είτε με την άντληση μέσω εισροής ή εκροής κρυπτογραφημένων ή μη αρχείων, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
Οι πιστωτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν έγκαιρα και με ακρίβεια, τα στοιχεία οφειλών, περιλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των στοιχείων λαμβάνει χώρα και επικαιροποιείται από τους πιστωτές σε εξαμηνιαία βάση.

4. Κατά την αρχική του λειτουργία το Μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων του άρθρου 111 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά Δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας).

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πιστωτή με τις ως άνω υποχρεώσεις, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, δύναται να απευθύνει στον πιστωτή, αφού τον καλέσει σε ακρόαση, εντολή ή σύσταση συμμόρφωσης για διόρθωση ή παύση της παράβασης, καθώς και παράλειψή της στο μέλλον, ή αν ο πιστωτής έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από την σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.

6. Η διαβίβαση των στοιχείων των παρ. 1 και 3 και η ηλεκτρονική σύνδεση με το Μητρώο της παρ. 2 πραγματοποιούνται υπό τους όρους και τις εγγυήσεις εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμοποιημένη μορφή των στοιχείων των υποκειμένων στοιχείων Μητρώου, η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία της επεξεργασίας, καθώς και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση με τους κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία των στοιχείων.

Άρθρο 4

1. Το αναλυτικό περιεχόμενο των αντλούμενων στοιχείων γενικών πληροφοριών και στοιχείων οφειλών δύναται να ορίζεται και να τροποποιείται σύμφωνα με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διατηρεί τα στοιχεία Μητρώου για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημεροχρονολογία παροχής κάθε στοιχείου από τον αντίστοιχο πιστωτή.

Άρθρο 5

1. Πρόσβαση στα στοιχεία Μητρώου για το υφιστάμενο χρέος έχει μόνο η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2. Η Γενική Γραμματεία δύναται να χορηγεί την Έκθεση Διαχείρισης σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός της χορήγησης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 15 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ