25331/01-04-2024
Έγκριση συντελεστών οικογενειακού επιδόματος του ΕΛΟΕΝ έτους 2023

Αριθμ. 25331

(ΦΕΚ Β 2039/03.04.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 25 του ν. 1085/1980 «Περί ελάχιστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 255).

2. Το άρθρο 213 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα -Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).

3. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143).

4. Το άρθρο 7 του Π.Δ.213/1983 «Οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών» (Α’ 77), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.380/1994 (Α’ 213).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το άρθρο 7 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

10. Το Π.Δ.2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Την υπ’ αρ. 1280/5-1-2023 απόφαση «Έγκριση Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος του ΕΛΟΕΝ έτους 2022» (ΑΔΑ: 6Ρ6646ΜΤΛΚ-7ΒΥ).

13. Το υπ’ αρ. 12641/7/24-10-2023 έγγραφο, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 2/10-10-2023 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΟΕΝ.

14. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441) και την υπ’ αρ. 65928/13-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

15. Το γεγονός ότι οι Συντελεστές Οικογενειακού Επιδόματος του ΕΛΟΕΝ αυξάνονται σε ποσοστό 5% σε σχέση με αυτούς του έτους 2022 και η συνολική δαπάνη ύψους 10.550.914,44 € καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΕΛΟΕΝ οικονομικού έτους 2024 (ΚΑΕ 0632). Σχετική είναι η υπ’ αρ. 12893/10/26-3-2024 (ΑΔΑ: ΡΧ3ΠΟΡ95-ΤΑΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

16. Την υπό στοιχεία 23148/22.03.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση της απόφασης του ΔΣ του ΕΛΟΕΝ που λήφθηκε κατά την 2/10-10-2023 συνεδρίασή του για τον καθορισμό των συντελεστών του οικογενειακού επιδόματος των δικαιούχων για το έτος 2023, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τις μέρες θαλάσσιας υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Με ένα (1) παιδί 2,24 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας/Με δύο (2) παιδιά 5,48 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας/Με τρία (3) παιδιά 10,19 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Με τέσσερα (4) παιδιά 16,25 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας/Με πέντε (5) παιδιά 25,39 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας/Με έξι (6) παιδιά 33,38 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Με επτά (7) παιδιά και πάνω 46,31 € για κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Το δικαιούμενο ποσό προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή οικογενειακού επιδόματος, κατά περίπτωση, με τις ημέρες θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει κατά το έτος 2023 ο δικαιούχος ναυτικός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ