252731/Σ.77069/30.5.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ Α.1010/2022 σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: 252731/Σ.77069/30-05-22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12,
ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 91 720, 718
E-MAIL: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Προκόπης Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ Α.1010/2022 σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022»

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αρ. 40/2017 Εγκύκλιος της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ.
β. Το υπ’ αρ. Γ36/04/281/28-6-2018 της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ.
γ. Το υπ’ αρ. 245839/25.05.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ.

Σε συνέχεια των άνωθεν σχετικών οδηγιών περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σας κοινοποιούμε με το παρόν την εν θέματι ΠΟΛ Α.1010/27.01.2022 σύμφωνα με την οποία οι από κοινού δημοσιευθείσες κατά τα προηγούμενα έτη καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 30η Ιουνίου 2022.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις δημοσιοποιούνται διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/menoy/statistika- deiktes/dimosiopoiisi-ofeileton-me-hrei-ano-ton-150000eu

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κοινή δημοσιοποίηση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 κι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση κατά τα έτη 2020 και 2021.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Ωστόσο, από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται:
– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
– οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Πριν την δημοσιοποίηση οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 2022, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μη εξαιρούμενες οφειλές οι οποίες πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους κύριας εισφοράς και παλαιότητας θα λάβουν από την Α.Α.Δ.Ε. στην γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση η οποία θα τους προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Ωστόσο, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ. σχετικής ΠΟΛ.1158/2017, η οποία σας είχε κοινοποιηθεί με την α’ άνωθεν σχετική Εγκύκλιο η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Αιτήματα οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στο Γ’ Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο β’ άνωθεν σχετικό έγγραφο, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εφαρμογή των προαναφερόμενων οδηγιών.

Για κάθε σχετική διευκρίνιση παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Γ’ Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ.

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ