250/7/28-09-2023
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)

Αριθμ. απόφ. 250/7/2023

(ΦΕΚ Β’ 5726/29-09-2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4685/2020.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και ειδικότερα της περ. α) της παρ. 9.

3. Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα ’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β’ 1390).

4. Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ’αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’1390)» (Β’2681).

5. Την υπ’ αρ. 18407 οικ/05.06.2022 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» (Β’ 2318).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ. 6 του «Άρθρου 1 Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με το Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδια απόφασης (Β’ 2681), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998 που περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν οι Δικαστικοί Επιμελητές ή διακινούν οι ίδιοι κατά την κείμενη νομοθεσία και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο «Χρήστης» (Δικαστικός Επιμελητής) συμπληρώνει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τα στοιχεία της ηλεκτρονικής απόδειξης που έλαβε η ηλεκτρονική επίδοση που αυτός επιχείρησε για την ίδια πράξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων (ΣΗΕ) που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18407οικ./05-05-2022 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β’ 2318). Το υποβληθέν αίτημα για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία κατά το χρόνο υποβολής του στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 και, για την αποδοχή ή την απόρριψή του λαμβάνεται υπόψη η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης της ίδιας πράξης που προηγήθηκε, για να καταστεί αυτή υποστατή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Όταν η επίδοση έχει διενεργηθεί διά ζώσης, συνυποβάλλεται προς απόδειξη, σε σαρωμένη μορφή, το έγγραφο της έκθεσης επίδοσης.»
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 2681) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ίδιου ΝΠΔΔ για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με το άρθρο 12 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 2α Οκτωβρίου 2023, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα, που, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικαστικούς Επιμελητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ