24644/17-03-2023
Εγκύκλιος Οδηγία – Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών

Αθήνα, 17-03-2023
Αριθ. Πρωτ.: 24644 – 17-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας: 10181
Πληροφορίες: Γ. Βλέτσης
Τηλέφωνο: 210 3893445
Email: gvletsis@mindev.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Οδηγία – Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών»

Αναφερόμενοι στις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α’ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ως προς τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των άρθρων 33 έως 42 του νόμου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Στη χωροθέτηση και την κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς και στον κανονισμό λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 25, καθώς και στην περ. α’ του άρθρου 38 ν. 4849/2021, η τοποθέτηση των συμμετεχόντων πωλητών δύναται να διενεργείται και μέσω της επαναλαμβανόμενης εναλλαγής, ανά κατηγορία, των θέσεων πώλησης, με τρόπο που κατά την κρίση του φορέα λειτουργίας της αγοράς υπηρετεί την πληρότητα και αναδεικνύει την ποικιλία των πωλούμενων ειδών.

β) Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπτού μήκους της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ β’ του άρθρου 38, ν. 4849/2021 επιτρέπει την εγκατάσταση πάγκων σε θέσεις διαφορετικού μήκους ανά κατηγορία πωλητών και ειδών, χωρίς να αποκλείει τον καθορισμό διαφορετικών μεγεθών πάγκων στην ίδια κατηγορία.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ