24618/17-03-2023
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
Αριθμ. 24618/2023

(ΦΕΚ Β’ 1846/24-03-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπ’ αρ. 121735/15.12.2022 (Β’ 6546) υπουργική απόφαση «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της παρ. 6 β του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

9. Την υπ’ αρ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 138156/28.12.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 20142020’’» (Β’ 5856).

11. Την υπ’ αρ. 14802/04.02.2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020’’» (Β’ 530).

12. Την υπ’ αρ. 138127/17.12.2021 υπουργική απόφαση «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα’’» (Β’ 6200).

13. Το υπ’ αρ. 354/06.03.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με θέμα «Πρόταση για τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπερδέσμευσης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.

14. Το από 10/3/2023 διευκρινιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

15. Το υπ’ αρ. 23998/15.03.2023 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΣΑΕ σχετικά με την τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του αρ. 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

16. Τo υπ’ αρ. 24166/17.3.2023 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

17. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης και του ασφαλούς κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣΤΙΤΛΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΔΔ)Ύψος Ενταγμένων (ΟΠΣ: 06/03/23)ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΨΟΥΣ Π/Υ ΑΞΟΝΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
11 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες151.340.453215.212.563359.236.833237,37%
22 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ13.422.31416.469.24628.902.269215,33%
33 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ2.031.1683.463.1705.351.315263,46%
44 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες210.295.212346.965.569408.485.013194,25%
55 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ11.351.83818.712.24322.030.056194,07%
66 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ6.092.66810.070.04211.855.532194,59%
77 Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες107.708.345126.268.380141.981.140131,82%
88 Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ8.575.20610.051.04911.296.119131,73%
99 Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ1.507.7281.767.5131.985.829131,71%
1313 Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/ Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11 περιφέρειες2.894.0523.527.2893.733.327129,00%
1414 Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/ Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ156.252190.633203.128130,00%
1515 Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/ Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ83.964102.384103.964123,82%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.619.852.772859.120.9171.101.485.360177,71%

Το ποσοστό υπερδέσμευσης στον Άξονα 4 δεν μπορεί να υπερβεί το 194,25%, στον Άξονα 5 στο 194,07% και στον Άξονα 6 διαμορφώνεται στο 194,59%. Το ποσοστό υπερδέσμευσης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 δεν μπορεί να υπερβεί το 177,71% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ