245839/25.5.2022
Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αθήνα, 25/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 245839

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Α. Μηλιώνης
Τηλέφωνο: 210 52 85 615, 642 210 52 85 639, 536
E.mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ MH ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ MH ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Χρησταράς
Τηλέφωνο: 210 52 85 550
E.mail: d. eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Ζωντανός
Τηλέφωνο: 210 52 85 579
E.mail: d. asfalisis @efka.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 42 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί γα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Με την ΠΟΛ.1158/2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 3634) ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικότερα:

– στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον e- Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών.

– στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται εκτός από τη βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς e-Ε.Φ.Κ.Α. ποσά. Ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις.

– Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι τη 30ή ημέρα του μήνα Ιουνίου 2022 μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όπως αυτό ίσχυε, αντικαταστάθηκε με την υπ.αριθμ. Α.1010/27.01.2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 304) ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 και 2022, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022».

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως 22/06/2022, να τακτοποιήσουν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης, βάσει των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

i. Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοδοτών e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ορθή καταχώρηση της νομικής μορφής για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της εξαίρεσής τους από τη δημοσιοποίηση.

ii. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λ.π., οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.

iii. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής, εξαίρεσης, κλπ με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή στο Κ.Ε.Α.Ο. των σχετικών τροποποιητικών πράξεων.

iv. Καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ./-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει:
– δικαστικών πράξεων/αποφάσεων,
– αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών-δηλώσεων απασχόλησης.

v. Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δυνάμει της οποίας χορηγείται εκ του νόμου αναστολή είσπραξης.

vi. Έλεγχος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ’ εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.

vii. Διενέργεια συμψηφισμών (μέσω διενέργειας ελέγχου δηλωθέντων-καταβληθέντων ή της έκδοσης Αποφάσεων Συμψηφισμού Α.Π.ΣΥ.Μ.).

viii. Διεκπεραίωση εκκρεμών σημειωμάτων σχετικών με την έκδοση Αποφάσεων Ακύρωσης Μείωσης Κινήσεων (Α.Κ.Μ.) ή Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης (ΑΚ.ΜΕΤ.) και κατ’ επέκταση μείωσης της οφειλής (επίδοση-οριστικοποίηση- συμψηφισμός).

Οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των οφειλών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλετών, ενώ δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβει γνώση του παρόντος το αρμόδιο προσωπικό και να τηρηθεί η τεθείσα προθεσμία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ