2366/10.5.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798)
(ΦΕΚ Β’ 3124/11.05.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ και τα άρθρα 84-89.

3. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 20.

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

12. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85).

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

17. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

21. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

22. Την ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β’ 4498).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021.

25. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 2527/15-02-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. (ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78).

26. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ45481/04-05-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 8975/24-05-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051. (ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8).

27. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

28. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.

29. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 16706«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3).

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 16706 -«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19).

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467) της Δράσης 16706«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

32. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με κωδικό 16706 και τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

33. Την υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 5407/5.12.2022 (Β’ 6180) και 5477/14.12.2022 (Β’ 6353) όμοιες αποφάσεις.

34. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’αρ. 3345/2.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2798), ως προς το Πρόγραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές», προκειμένου να πραγματοποιηθούν ευχερέστερα οι εντάξεις στις Κατηγορίες 5 και 6 του Προγράμματος.

35. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 22877ΕΞ/9.5.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβερνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798), ως εξής:

1. Στο άρθρο Γ.2 στον πέμπτο ορισμό για «Κατηγορίες Ενεργειών» η φράση «Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.» αντικαθίσταται από τη φράση «Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.».

2. Στο άρθρο Γ.2 στον έκτο ορισμό για «Κατηγορίες Ενεργειών» η φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης.» αντικαθίσταται από τη φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.».

3. Στο άρθρο Γ.3, παρ. 1 σημείο xii η φράση «Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.».

4. Στο άρθρο Γ.3, παρ. 1 σημείο xii η φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ στο φορολογικό μητρώο» αντικαθίσταται με τη φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.».

5. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου Γ.5, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 5» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 5

 

Κατηγορία 5Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣΔαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 5Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ) που πληροί τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

6. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου Γ.5, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 6Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς ΦΗΜ (ΦΤΜ εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ εστιατορίου) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφώνΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς ΦΗΜ εστιατορίου (ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, ΦΗΜΑΣ εστιατορίου) που πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ που δεν τις πληρούν.Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ

7. Στο πίνακα της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 5» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00100%

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εκτός εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ, εκτός επιχειρήσεων εστίασης, προς αντικατάσταση * €380,00100%

8. Στο πίνακα της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00100%

Αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00100%

 

9. Στο σημείο v της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 45.500.000,00€.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 31.500.000,00€.».

10. Στο σημείο vi της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 25.730.000,00€.».

11. Στο άρθρο Γ.17 η πρόταση «Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ορίζει τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία.» αντικαθίσταται από την πρόταση «Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ορίζει νέους κύκλους, καθώς και τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων, ανά κατηγορία.».

12. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ