236/29.6.2022
Έσοδα-δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.

 

(ΦΕΚ Β’ 3360/30.06.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

2. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α’ 43), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 67) και με το άρθρο 2 του ν. 4046/2012 (Α’ 28).

3. Τον ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 207).

4. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (Β’ 3690).

6. Το Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 213)

7. Το Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

8. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Τον ν. 4941/2022 «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες διατάξεις», ειδικά του άρθρου 74 (Α’ 113).

11. Την υπ’ αρ. 2/11543/0004/6-4-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)» (Υ.Ο.Ο.Δ. 125).

12. Τις διατάξεις του ν. 4227/2020 (Α’184) και ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ’αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύναψη των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας

Ο κρατικός δανεισμός σχεδιάζεται, εγκρίνεται και υλοποιείται υπό τους περιορισμούς που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), καταρτίζει το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ και άλλα νομίσματα. Το Πρόγραμμα συντάσσεται σε ετήσια βάση, ή σε άλλο χρόνο, εφόσον απαιτείται, αφού ληφθούν υπόψη το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), ο κρατικός προϋπολογισμός και οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναφέρονται στο Π.Δ.142/2017 (Α’ 181). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της δανειακής και διαχειριστικής στρατηγικής και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η σύναψη και διάθεση των δια τίτλων εκδιδομένων δανείων δύναται να γίνεται με δημόσια εγγραφή, με δημοπρασία, με κοινοπραξία, με ιδιωτική τοποθέτηση ή με οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη μέθοδο προσφέρεται διεθνώς.

Οι τίτλοι των δανείων εκδίδονται με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να εκδοθούν και τίτλοι σε φυσική μορφή.

Τα δημόσια δάνεια, οι τίτλοι, τα παράγωγα και οι πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας, δύνανται να συνάπτονται και με την συνομολόγηση συμβάσεων με τους εκάστοτε δανειστές.

Άρθρο 2
Πραγματοποίηση δημοσίων δανείων, εκδόσεις τίτλων, σύναψη παραγώγων, διαχείριση διαθεσίμων, σύναψη πράξεων ταμειακής ρευστότητας και εμφάνιση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

1. Συμβάσεις οι οποίες αφορούν στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών, Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφονται από το αρμόδιο όργανο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Κανένα κρατικό δάνειο δεν είναι έγκυρο χωρίς την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμοδίου οργάνου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

2. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασμοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους, παράγωγα και εγγυήσεις και εντάσσονται στους λογαριασμούς λογιστικής που τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του ν. 4270/2014.

3. Στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. τηρούνται λογαριασμοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους και παράγωγα, πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων. Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται για κάθε σύμβαση χωριστά. Από τους λογαριασμούς αυτούς προκύπτει:
(α) Η χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης δανείου, η ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και η ημερομηνία λήξης.
(β) Το νόμισμα και το επιτόκιο της υποχρέωσης.
(γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθμισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό.

4. Η τήρηση και παρακολούθηση των λογαριασμών των δημόσιων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας γίνεται με χειρόγραφο τρόπο, με μηχανογραφικά μέσα ή με oπoιoνδήπoτε άλλο σύγχρονο τρόπο λογιστικής παρακολούθησης λογαριασμών.

5. Τα έσοδα από δάνεια, τίτλους, παράγωγα από ανταλλαγές κεφαλαίων και τόκων, από πράξεις ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και κάθε άλλο έσοδο σχετικό με το δημόσιο χρέος καθώς και κάθε ανάληψη χρέους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και από φορείς του ιδιωτικού τομέα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό κατόπιν εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ταμειακής ροής. Τα δικαιολογητικά εμφάνισης των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό αναγράφονται στις εντολές πραγματοποίησης ή σε σχετικές για το λόγο αυτό αποφάσεις του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

6. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη ειδικού προορισμού των εσόδων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 51, του ν. 4270/2014 ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων.

Άρθρο 3
Εξυπηρέτηση των δημοσίων δανείων, τίτλων και παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας

1. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εν γένει εξυπηρέτηση, με ή χωρίς ταμειακή ροή, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων και πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας, για τις τακτοποιήσεις από αναλήψεις χρεών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, από φορείς του ιδιωτικού τομέα καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από μεταβολή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, εγγράφονται σε Ειδικούς κατά κατηγορία δαπάνης κωδικούς αριθμούς εξόδων, στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Όταν οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους υπερβαίνουν τις σχετικές πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014, δύνανται να εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους στον κρατικό προϋπολογισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή.

2. Οι πληρωμές, με ή χωρίς ταμειακή ροή, τοκοχρεολυσίων και διαφόρων άλλων δαπανών για την εξυπηρέτηση των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας καθώς και για την διαχείριση του δημοσίου χρέους, γίνονται κατόπιν σχετικών εντολών της Διεύθυνσης Διακανονισμού και Ελέγχου Συναλλαγών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., με χρέωση των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, ενώ όταν δεν υπάρχει ταμειακή ροή, γίνονται ή με σχετικές εντολές της Διεύθυνσης Διακανονισμού και Ελέγχου Συναλλαγών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η ενημέρωση του προϋπολογισμού και της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και με ευθύνη του.

3. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες, με ή χωρίς ταμειακή ροή, που αναφέρονται στη σύναψη, συνομολόγηση, έκδοση, πραγματοποίηση, εξυπηρέτηση, εκτύπωση τίτλων, διαφήμιση, εισαγωγή σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αμοιβή νομικών συμβούλων, κάθε είδους προμήθεια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την όλη διαδικασία και διαχείριση των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας, βαρύνουν τις πιστώσεις που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 4270/2014.

4. Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, τακτοποιούνται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και εξοφλούνται συμψηφιστικά εις βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ή εγγράφονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

5. Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων τακτοποιούνται οι σχετικές δαπάνες, όταν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται στις εντολές πληρωμής, βάσει των οποίων ενεργούνται αυτές ή ανοίγονται οι σχετικοί λογαριασμοί προς την Τράπεζα Ελλάδος, ή οπουδήποτε αλλού, ενώ όταν δεν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται με εντολές τακτοποίησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή με τις σχετικές αποφάσεις έκδοσης των τίτλων.

Άρθρο 4
Τίτλοι Δημοσίων Δανείων

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκδοσης δανειακών τίτλων του Δημοσίου σε φυσική μορφή, η εκτύπωση των τίτλων γίνεται με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από το Ίδρυμα Εκτυπώσεων της Τράπεζας Ελλάδος (ΙΕΤΑ) ή από άλλη εκτυπωτική μονάδα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Ο τύπος και το κείμενο των τίτλων των Δανείων του Δημοσίου, όπου δεν προβλέπεται από ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, καθορίζεται με απόφαση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή σε περιπτώσεις δανείων εκδιδομένων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στη σύμβαση ή τις ειδικές συμφωνίες ή παραρτήματα αυτών.

3. Ο ποιοτικός, ποσοτικός και αριθμητικός έλεγχος των τίτλων που εκτυπώνονται γίνεται από υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εφ’ όσον είναι αναγκαίο και από υπαλλήλους του ΙΕΤΑ ή με την ευθύνη της εκτυπωτικής μονάδας εσωτερικού ή εξωτερικού.

4. Η διαχείριση και η διακίνηση των τίτλων των Δανείων του Δημοσίου γίνεται από τον πράκτορα ή τους πράκτορες του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει ειδικών συμβάσεων σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες της Διεύθυνσης Δανεισμού και Διαχείρισης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Στις περιπτώσεις δανείων εκδιδομένων στο εξωτερικό η διαχείριση και διακίνηση των τίτλων των Δανείων του Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση και τις ειδικές συμφωνίες.

5. Μητρώα των δια τίτλων Δανείων του Δημοσίου τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή στους πράκτορες που ορίζονται βάσει ειδικών συμβάσεων και συμφωνιών.

Άρθρο 5
Δαπάνες Εκτύπωσης τίτλων του Δημοσίου

Η αποζημίωση για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης των δανείων που εκδίδονται στο εσωτερικό καθορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Δανεισμού και Διαχείρισης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ενώ στις περιπτώσεις που εκδίδονται στο εξωτερικό καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 6
Απόσυρση, ακύρωση, καταστροφή, τίτλων του Δημοσίου

1. Οι τίτλοι των δανείων του Δημοσίου που εκδίδονται στο εσωτερικό και αποσύρονται με οποιονδήποτε τρόπο από την κυκλοφορία, αφού ακυρωθούν όπως ορίζεται κάθε φορά, συγκεντρώνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα. Σε περίπτωση ακινητοποίησης και αποϋλοποίησης των φυσικών σε κυκλοφορία τίτλων, οι τίτλοι συγκεντρώνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή όπου αλλού ορισθεί, με ειδική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία προβλέπεται και η σχετική διαδικασία ακινητοποίησης ή αποϋλοποίησης.
Μετά από έλεγχο και καταμέτρηση, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις νόμων και οι σχετικές αποφάσεις, καταστρέφονται με καύση, πολτοποίηση ή άλλο μηχανικό μέσο, βάσει πρακτικών καταστροφής των τίτλων.

2. Ο έλεγχος πληρωμών που έγιναν σε βάρος των διαφόρων λογαριασμών πρόβλεψης και η ενημέρωση των μητρώων των τίτλων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

3. Στις περιπτώσεις δανείων που εκδίδονται στο εξωτερικό οι διαδικασίες απόσυρσης, ακύρωσης, καταστροφής κ.λπ. ρυθμίζονται στις ειδικές συμβάσεις και ειδικές συμφωνίες.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Από την ισχύ της απόφασης αυτής, δεν ισχύει και καταργείται η απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 «Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (Β’ 3690).

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ