234/08-06-2023
Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αριθμ. απόφ. 234/2023

(ΦΕΚ Β’ 3963/20-06-2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4685/2020.

2. Την υπ’ αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550).

3. Την υπ’ αρ. 178/3/31.3.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)» (Β’ 1602).

4. Την υπ’ αρ. 181/19/28.04.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)» (Β’ 2127).

5. Την υπ’ αρ. 185/16/26.5.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022, Β’ 1550, απόφαση του Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί, Β’1602 και Β’2127)» (Β’ 2660).

6. Την υπ’ αρ. 202/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 5577).

7. Την υπ’ αρ. 2326669/06.06.2023 Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ως ασκούντος χρέη Γενικού Διευθυντή.

8. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Η ισχύουσα, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023, αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία: α) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και β) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 202/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 5577), παρατείνεται εκ νέου για τα ίδια πρόσωπα, έως και την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων για την επαναφορά της υποχρεωτικότητας και την άρση της αναστολής.

2. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ