23356/3.3.2023
Ημιαυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

(ΦΕΚ 1519/13.3.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Το άρθρα 52 και την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

2. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 67 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις (Α’ 75).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

5. Το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ΓΚΠΔ).

9. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

10. Τον ν. 4538/2018 «Μέτρα προώθησης των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

11. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.”(Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

21. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

22. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

23. Την υπό στοιχεία 119126/ΕΞ/28-92021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

24. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

25. Την υπό στοιχεία Α.Π. 77413ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 03.06.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB3: Τοποθέτηση εφήβων σε διαμερίσματα και ημιαυτόνομη διαβίωση. Ανάπτυξη ικανότητας για διαβίωση και σταδιακή αυτονομία με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση και την προετοιμασία για ένταξη στην αγορά εργασίας -Δράση 16919» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: Ψ89ΥΗ-ΦΕΟ), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Α.Π. 21565 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 09.02.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB3 Μεταφορά εφήβων από Μονάδες Προστασίας Παιδιών (ΜΠΠ) σε Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΔΥΑΔ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δράση 16919 (ΑΔΑ: 6Θ8ΩΗ- Ρ1Χ).

26. Την υπ’ αρ. 16925/15-02-2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

27. Την υπ’ αρ. 17786/24-02-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΡΛ846ΜΤΛΡ-ΖΤΣ).

Β.1. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 12.711.080,66 €, εκ της οποίας το ποσό των 11.005.054,71€ αποτελεί ποσό συνεισφοράς του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το ποσό των 1.706.025,95€ αποτελεί συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ – ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.Π. 21565 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 09.02.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB3 Μεταφορά εφήβων από Μονάδες Προστασίας Παιδιών (ΜΠΠ) σε Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΔΥΑΔ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δράση 16919 (ΑΔΑ: 6Θ8ΩΗ-Ρ1Χ),

2. Το γεγονός ότι η συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση για το έτος 2023 ανέρχεται σε 8.382.665,66 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17786/24-02-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΡΛ846ΜΤΛΡ-ΖΤΣ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ορίζεται ως:

α) «Πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα», το πλαίσιο φιλοξενίας και υποστήριξης σε διαμερίσματα, ατόμων ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, το οποίο στοχεύει στην σταδιακή αυτονόμηση των ωφελούμενων σε εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών αποϊδρυματοποίησης. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

β) «Μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης», ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, τα οποία δεν δύναται να υπερβαίνουν τα πέντε (5) και λειτουργούν από τον ίδιο Δικαιούχο Φορέα.

γ) «Ωφελούμενοι» του προγράμματος, τα άτομα ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, που διαβιούν σε δημόσιες Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και ειδικότερα σε Παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης ή σε ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, καθώς και ανήλικοι που παραμένουν προσωρινώς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική μονάδα. Οι ανήλικοι εκ των ανωτέρω ωφελουμένων οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85). Με εξαίρεση τα ΑμεΑ, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή η παραμονή στο πρόγραμμα ωφελουμένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους.

δ) «Δικαιούχος φορέας», ο φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Άρθρο 2

Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων, σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και υποστήριξης, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, προκειμένου για την αυτονόμησή τους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1 διασφαλίζεται στους ωφελούμενους πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, παρέχονται υπηρεσίες στέγασης και εξασφαλίζεται υγιεινή, ασφαλή και άνετη διαμονή, καθημερινή φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση με συμπληρωματικές παροχές και υπηρεσίες, υπηρεσίες ενδυνάμωσης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και επαγγελματικής καθοδήγησης, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Άρθρο 3

Γενικές κτιριακές προδιαγραφές Διαμερισμάτων Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

1. Το διαμέρισμα που λειτουργεί για την ημιαυτόνομη διαβίωση, επιφάνειας τουλάχιστον εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων, όταν προορίζεται για την διαμονή τεσσάρων ωφελουμένων, θα πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, να έχει αδειοδοτηθεί από την οικεία πολεοδομική αρχή με χρήση κατοικίας ή κοινωνικής πρόνοιας και να υφίσταται νομίμως με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Επιπλέον, θα πρέπει:

α. Να πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας κτιρίων.

β. Να πληροί τις κατά τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές επαρκούς φυσικού φωτισμού και αερισμού.

γ. Να παρέχει επαρκή ηχομόνωση και κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών.

δ. Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, κατά προτίμηση αυτόνομης.

ε. Να πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα:

εα. να παρέχει επαρκή παροχή νερού κατά προτίμηση κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να εξαιρούνται γεωγραφικές περιοχές, το δίκτυο παροχής νερού των οποίων δεν διαθέτει πόσιμο νερό),

εβ. να διαθέτει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ή ελλείψει αυτού, να διαθέτει στεγανό βόθρο και τα παραγόμενα λύματα να απομακρύνονται με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα,

εγ. να προβλέπει χώρους για τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων και να επιτρέπει τη χρήση μεθόδων και μέσων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,

εδ. να ακολουθεί πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων,

εε. να ακολουθεί πρόγραμμα μυοκτονίας-εντομοκτονίας, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας όσο και εσωτερικά σε κάθε διαμέρισμα,

εστ. να διαθέτει ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επαρκή σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) σε όλους τους χώρους του και σύστημα θέρμανσης του νερού,

εζ. πέραν των υπνοδωματίων, να διαθέτει κατάλληλο χώρο για την παρασκευή των γευμάτων (κουζίνα), χώρο καθιστικού (τραπεζαρία), ο οποίος να επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων καθώς και ανεξάρτητο χώρο υγιεινής (WC/ντους/νιπτήρας).

2. Το διαμέρισμα όσο και το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4067/2012, για τα φιλοξενούμενα άτομα με αναπηρία.

3. Για την πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών των παρ. 1 και 2 προσκομίζεται σχετική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με θεώρηση από δημόσια αρχή του γνησίου της υπογραφής του, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Άρθρο 4

Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός

1. Τα διαμερίσματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ως υλικοτεχνική υποδομή:

α) Επαρκή επίπλωση (κρεβάτια, ντουλάπες, μικρά ατομικά έπιπλα με δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης, γραφεία μελέτης) για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

β) Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριού, όπως ενδεικτικά: κουρτίνες, καρέκλες, καναπέ/καναπέδες, τραπεζαρία για λήψη γευμάτων, χαλιά, κλινοσκεπάσματα, καθρέπτες, οικιακά σκεύη και εξοπλισμό κουζίνας.

γ) Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυριού, όπως πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, τηλεόραση, ηλεκτρική κουζίνα, απορροφητήρα και λοιπές μικρές οικιακές συσκευές.

δ) Κατ’ ελάχιστον δύο (2) σταθερούς ή φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

ε) Σύνδεση σταθερού τηλεφώνου και κατάλληλο εξοπλισμό για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

στ) Εξοπλισμένο κουτί πρώτων βοηθειών – φαρμακείο. ζ) Κλιματιστικά για την θέρμανση των ωφελουμένων, αν δεν λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης, και κλιματιστικά για τους θερινούς μήνες.

2. Σε περίπτωση φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, το διαμέρισμα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο και εξοπλισμένο κατάλληλα ώστε να καλύπτονται οι εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων.

3. Πριν την έναρξη φιλοξενίας των ωφελουμένων σε κάθε Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου Φορέα βεβαιώνει εγγράφως προς τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την ύπαρξη και λειτουργία σε όλα τα διαμερίσματα της Μονάδας του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των παρ. 1 και 2, ο οποίος οφείλει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του. Η έγγραφη αυτή βεβαίωση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, φέρει υποχρεωτικά θεώρηση από δημόσια αρχή του γνησίου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Άρθρο 5

Ειδικότερες προϋποθέσεις λειτουργίας διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης

1. Ο κάθε φορέας αναλαμβάνει τη λειτουργία τουλάχιστον μίας μονάδας, κατά την έννοια του άρθρου 1. Το διαμέρισμα δύναται να μισθώνεται, να παραχωρείται προς χρήση ή να έχει επί αυτού δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας ο Δικαιούχος Φορέας.

2. Τα διαμερίσματα βρίσκονται σε αστικές περιοχές και κατά προτίμηση κοντά σε σημεία με ευκολία πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε δομές εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας.

3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία περισσότερων των τριών (3) διαμερισμάτων επί του ιδίου συγκροτήματος διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών (πολυκατοικία). Σε περίπτωση που ένα συγκρότημα διηρημένων οριζόντιων κατοικιών (πολυκατοικία) απαρτίζεται συνολικά από τρεις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα), δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν όλες ως διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Υπόγειες ή ημιυπόγειες κατοικίες (διαμερίσματα) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαμερίσματα για τη φιλοξενία ωφελούμενων του προγράμματος.

4. Κάθε διαμέρισμα δεν μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από τέσσερις (4) ωφελούμενους. Σε κάθε υπνοδωμάτιο φιλοξενούνται έως δύο (2) ωφελούμενοι. Οι ανήλικοι και οι νεαροί ενήλικες διαβιούν σε διαφορετικά διαμερίσματα. Ανήλικοι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ενταχθούν σε διαμέρισμα νεαρών ενηλίκων, αν επίκειται η ενηλικίωσή τους εντός σύντομου χρόνου και υπηρετείται από την ένταξη αυτή το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. Τα ανήλικα αγόρια διαβιούν σε διαφορετικά διαμερίσματα από τα ανήλικα κορίτσια. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η φιλοξενία ωφελούμενων ανηλίκων διαφορετικού φύλου, όταν αυτό προκρίνεται για την προάσπιση του βέλτιστου συμφέροντός τους, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση ανηλίκων που είναι αδέρφια. Ενήλικοι άνδρες και ενήλικες γυναίκες είναι δυνατόν να διαβιούν στο ίδιο διαμέρισμα, όχι όμως να μοιράζονται το ίδιο υπνοδωμάτιο.

5. Εν όψει της ενηλικίωσης ωφελουμένου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, ο Κοινωνικός Λειτουργός της οικείας Μονάδας, αν δεν υφίσταται κενή θέση σε διαμέρισμα ενηλίκων της Μονάδας αυτής, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για τις διαθέσιμες θέσεις σε διαμερίσματα ενηλίκων άλλων Μονάδων. Με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ωφελουμένου, ο Κοινωνικός Λειτουργός γνωμοδοτεί προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αν προκρίνεται η παραμονή του ωφελουμένου στο διαμέρισμα που έχει τοποθετηθεί ως ανήλικος, καθώς και για τη διάρκεια της παραμονής του αυτής, όπως επίσης και για την αναγκαιότητά ή μη τοποθέτησής του σε διαμέρισμα ενηλίκων άλλης Μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετική παράμετρο, όπως την τυχόν λειτουργία της Μονάδας αυτής σε άλλη πόλη. Με βάση την ανωτέρω γνώμη ο ανωτέρω Προϊστάμενος εκδίδει σχετική απόφαση.

6. Τα διαμερίσματα λειτουργούν βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, o οποίος περιλαμβάνει Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού καθώς και Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας, εκπονείται από τον κάθε Δικαιούχο Φορέα βάσει του Προτύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 6

Στελέχωση διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης

1. Οι εργαζόμενοι στα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικαιούχου Φορέα και να είναι πνευματικά, ψυχικά και σωματικά υγιείς. Στους εργαζόμενους στα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178). Προϋπόθεση για την απασχόλησή τους είναι η προσκόμιση:

α. Βεβαίωσης ψυχιάτρου περί της καλής ψυχικής υγείας τους, η οποία προσκομίζεται από τους εργαζόμενους της ομάδας υποστήριξης κάθε έτος,

β. Αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021,

γ. τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης για το εξειδικευμένο προσωπικό,

δ. Άδειας άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες που προβλέπεται.

Τα δικαιολογητικά των περ. α’ και β’ είναι προσβάσιμα από πρόσωπα που υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου και τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απασχόληση στα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ή καταστρέφονται εντός έξι μηνών από την απόρριψη της αίτησης ή την λήξη της απασχόλησης.

2. Η εύρυθμη λειτουργία κάθε Μονάδας εξασφαλίζεται από την ομάδα υποστήριξης. Ο Δικαιούχος Φορέας μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση της ομάδας υποστήριξης, αμέσως μετά την πρόσληψη και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη καθηκόντων στα θέματα που αφορούν την παιδική προστασία, όπως την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, τη διαχείριση κρίσεων, την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων τους και των ειδικών καθηκόντων τους.

3. Η ομάδα υποστήριξης έργου, αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:

α. Έναν Συντονιστή ανά Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, όταν η τελευταία αποτελείται από τουλάχιστον δύο διαμερίσματα κάτοχο πτυχίου κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής με διετή κατ’ ελάχιστον προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή στον συντονισμό ομάδων.

β. Έναν Κοινωνικό Λειτουργό ανά διαμέρισμα, κάτοχο πτυχίου τμήματος κοινωνικής εργασίας ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον ενός έτους στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Τουλάχιστον το 65% του χρόνου απασχόλησης του Κοινωνικού Λειτουργού αφιερώνεται στην προσωπική του επαφή με τους ωφελουμένους, εκτός αν εξαιρετικές και απρόοπτες συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

γ. Ειδικά για τα διαμερίσματα που φιλοξενούν αποκλειστικά ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία, στην Μονάδα απασχολείται ο απαιτούμενος αριθμός Κοινωνικών Επιμελητών- Φροντιστών Πρόνοιας, κατόχων απολυτηρίου Λυκείου (ή ισότιμου τίτλου σπουδών) και με προηγούμενη συναφή εμπειρία ή εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες ή επιστήμες εκπαίδευσης ή υγείας, ώστε αθροιστικά με την παρουσία του Κοινωνικού Λειτουργού να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 7. Ο ακριβής αριθμός Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Πρόνοιας προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων των Μονάδων.

δ. Ειδικά για τα διαμερίσματα που φιλοξενούν νεαρούς ενηλίκους, στην Μονάδα απασχολείται ο απαιτούμενος αριθμός Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Πρόνοιας, κατόχων απολυτηρίου Λυκείου (ή ισότιμου τίτλου σπουδών) και με προηγούμενη συναφή εμπειρία ή εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες ή επιστήμες εκπαίδευσης ή υγείας. Ο ακριβής αριθμός Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Πρόνοιας προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων των Μονάδων.

4. Για την επαγγελματική καθοδήγηση των ωφελουμένων και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, ο Δικαιούχος Φορέας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους μέσω εργασιακών συμβούλων. Επιπλέον, ο Δικαιούχος Φορέας καλύπτει τις τυχόν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων με τις κατάλληλες ειδικότητες, όπως δικηγόροι, ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι είτε με μόνιμο προσωπικό, είτε με εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον φορέα. Αντίστοιχα, οι ωφελούμενοι δύναται να λαμβάνουν από τον Δικαιούχο Φορέα υπηρεσίες φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών, κατά το μέρος που η δαπάνη για τις εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ανάγκες τους δεν καλύπτονται από κρατικούς φορείς.

5. Για την εύρυθμη λειτουργία των διαμερισμάτων ο Δικαιούχος Φορέας οφείλει να διαθέτει τους απαιτούμε-νους πόρους για τη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

6. Στην Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4837/2021.

7. Στα διαμερίσματα που φιλοξενούν ανηλίκους η ομάδα υποστήριξης έχει καθημερινή σταθερή παρουσία και διανυκτέρευση επτά ημέρες την εβδομάδα. Ως καθημερινή σταθερή παρουσία και διανυκτέρευση νοείται η, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, καθημερινή παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους κάθε διαμερίσματος με συνεχή προσωπική παρουσία μέλους ή μελών της ομάδας υποστήριξης. Σε περίπτωση ασθένειας ωφελούμενου, εξ αιτίας της οποίας παραμένει στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, η παρουσία της ομάδας υποστήριξης προσαρμόζεται αναλόγως, προκειμένου για την παροχή της απαιτούμενης φροντίδας. Στα διαμερίσματα της Μονάδας που φιλοξενούν μόνο νεαρούς ενήλικες παρέχονται υπηρεσίες από την ομάδα υποστήριξης κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων.

8. Η ομάδα υποστήριξης πραγματοποιεί ομαδικές συναντήσεις σε τακτική βάση, οι οποίες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, με σκοπό τον συντονισμό, την ενημέρωση σε ζητήματα που αφορούν τους ωφελούμενους και τη συνεργασία του προσωπικού για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση συμβάντων που προκύπτουν. Πέραν των τακτικών συναντήσεων, καλούνται έκτακτες συναντήσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες.

9. Το προσωπικό του Δικαιούχου Φορέα κάνει χρήση τυποποιημένων καθηκοντολογίων, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

10. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη δαπάνη για την μισθοδοσία του ελάχιστου προβλεπόμενου προσωπικού της παρ. 3, σύμφωνα με την παρ. 7. Το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και η σχετική χρηματοδοτούμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους επαγ-γελματίες της παρ. 4 εξειδικεύεται στην Πρόσκληση.

Άρθρο 7

Δικαιούχοι Φορείς

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης έχουν:

α. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ανηλίκους ή/και σε Άτομα με Αναπηρία και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

β. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α’ 236), που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ανηλίκους ή/και σε Άτομα με Αναπηρία, σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ενήλικα Άτομα με Αναπηρία ως ωφελούμενους.

Οι ανωτέρω Δικαιούχοι Φορείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία μεταξύ τους.

Άρθρο 8

Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων

1. Για την ένταξη κάθε ωφελουμένου στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α. Να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

β. Να διαμένει σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας της περ. γ’ του άρθρου 1 ή να διαμένει προσωρινά για λόγους προστασίας σε νοσηλευτική μονάδα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, αν είναι δε ανήλικος, να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) και να έχει αξιολογηθεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του. Με εξαίρεση τα ΑμεΑ, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα ωφελουμένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους.

γ. Να διαθέτει ικανότητα αυτοσυντήρησης, αυτοεξυπηρέτησης και ανάληψης περαιτέρω ευθυνών.

δ. Να μην πάσχει από ενεργό ψυχιατρικό νόσημα, εξαιτίας του οποίου μπορεί να θέσει εαυτόν ή άλλα πρόσωπα σε κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής τους ακεραιότητας.

ε. Να μην κάνει χρήση παράνομων ψυχοδραστικών ή άλλων τοξικών ουσιών (όπως ενδεικτικά, ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ κ.λπ.).

στ. Να συναινεί εγγράφως στην ένταξή του στο πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

ζ. Όταν ο ωφελούμενος είναι ανήλικος, να συναινεί εγγράφως στην ένταξή του στο πρόγραμμα η Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που διέμενε, εφόσον ασκεί τη γονική μέριμνα, την επιτροπεία ή την επιμέλειά του ή ο ασκών τη γονική του μέριμνα ή ο αρμόδιος εισαγγελέας που ανέθεσε τη φροντίδα του ανήλικου ωφελούμενου σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή την προσωρινή φιλοξενία του σε νοσηλευτική μονάδα.

η. Να μην εκκρεμεί η διαδικασία των άρθρων 6 έως 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 31931/1272/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3329), εφόσον έχει προκύψει κατάλληλη σύνδεση του φιλοξενούμενου σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης.

2. Η συναίνεση των περ. στ’ και ζ’ για τους νεαρούς ενήλικες που τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, χορηγείται με βάση την σχετική δικαστική απόφαση.

Άρθρο 9

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιεύει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Σχεδίων, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος, σύμφωνα με την παρούσα, το άρθρο 52 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4837/2016, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης του μισθώματος των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης και των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κάθε δημόσια και ιδιωτική Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας της περ. γ’ του άρθρου 1, δια της διεπιστημονικής της ομάδας με κριτήριο το συμφέρον του ωφελούμενου, καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών μονάδων, στις οποίες φιλοξενούνται προσωρινά ανήλικοι, υποχρε-ούνται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να προβούν σε αξιολόγηση των ωφελουμένων που εμπίπτουν ηλικιακά στο πεδίο εφαρμογής της, ώστε να διακριβωθεί η προοπτική επιτυχούς συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Προς τούτο εξετάζουν, με βάση τις ικανότητες των ωφελουμένων και την προσωπικότητά τους, τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης και την προοπτική αυτονόμησής τους, ενημερώνοντάς τους, παράλληλα, για τον σκοπό και το πλαίσιο του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής και εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατάλογο του συνόλου των ωφελουμένων τους, επιμερισμένο σε δύο κατηγορίες ωφελουμένων, αυτών που αξιολογείται ότι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα επειδή πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 8 και αυτών που δεν προκρίνεται η ένταξή τους, παραθέτοντας ως προς τους τελευταίους τεκμηρίωση για την μη πλήρωση ενός ή περισσότερων εκ των κριτηρίων επιλογής των περ. γ’ έως η’ της παρ. 1 του άρθρου 8. Προϋπόθεση για την κατάταξη των ωφελουμένων στους δυνάμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είναι η σύμφωνη γνώμη τους, σε περίπτωση δε ατόμων με αναπηρία, καταγράφεται και το είδος αυτής. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται με επιμέλεια των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και των νοσηλευτικών μονάδων, τουλάχιστον ανά τρεις μήνες, καθώς και κατόπιν ειδικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εντός της προθεσμίας που αυτή τάσσει.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2, κάθε δημόσια και ιδιωτική Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, καθώς και η κοινωνική υπηρεσία των νοσηλευτικών μονάδων που φιλοξενούν ανήλικους ή ενηλίκους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, συμπληρώνει το Έντυπο Παραπομπής του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για τους ωφελούμενους που, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2, δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς και αυτών που η μη ένταξή τους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συναίνεσαν προς τούτο ή/και στην μη πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8 και τα προωθεί, μαζί με την έγγραφη συναίνεση της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου προωθείται και εισήγηση κάθε Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, στην οποία καταγράφεται ποιοι εκ των ωφελουμένων που αξιολογήθηκε ότι δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προτείνεται να συμβιώσουν σε διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, την προσωπικότητά τους και την σχετική προτίμηση κάθε ωφελουμένου. Τα Έντυπα Παραπομπής, η έγγραφη συναίνεση της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν και τον επικαιροποιημένο κατάλογο του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2.

4. Αν μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εισαχθούν ωφελούμενοι σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή σε νοσηλευτικές μονάδες, αξιολογούνται αμέσως μετά την άφιξή τους στις ανωτέρω δομές, τηρώντας τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, κατά το συντομότερο δυνατό.

5. Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης καταγράφεται ενδεικτικά ο αριθμός των ωφελουμένων που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, στην οποία φιλοξενούνται, οι ηλικίες τους, πόσοι εξ αυτών είναι άτομα με αναπηρία και το είδος της αναπηρίας τους.

6. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναζητεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που προηγείται ή έπεται της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε ωφελούμενο από την προνοιακή δομή, στην οποία φιλοξενείται.

7. Αν, μετά την αποστολή του καταλόγου της παρ. 2, δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής Υιοθεσίας έγκριση πρότασης σύνδεσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.31931/1272/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς φιλοξενόμενο σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που στον ανωτέρω κατάλογο έχει δηλωθεί ως δυνάμενος να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ο υπεύθυνος για τον ανήλικο κοινωνικός λειτουργός που ενέκρινε την πρόταση σύνδεσης ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο τρόπο τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανωτέρω έγκριση της πρότασης σύνδεσης. Κατά την περίοδο προσαρμογής μεταξύ του ανηλίκου και των υποψηφίων αναδόχων γονέων και μέχρι την τυχόν δήλωση απόρριψης της αίτησης αναδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής Υιοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, ο ανήλικος δεν αντιμετωπίζεται ως δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιλογής Δικαιούχων Φορέων

1. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλει ο Δικαιούχος Φορέας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μία (1) Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας, η Μονάδα δεν επιτρέπεται να ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης και για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας και έναν υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, ως τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρώνονται από υπαλλήλους της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. α. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης. Ειδικότερα, ελέγχεται:

αα. Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, φέρουσα ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος Φορέα, μετά των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

αβ. Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

αγ. Το δικαίωμα συμμετοχής του Φορέα που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο

7. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της περ. α’ του άρθρου 7, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο του νόμου ή της κανονιστικής πράξης με την οποία ιδρύθηκε ο αιτών Φορέας, ενώ αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της περ. β’ του άρθρου 7, υποβάλλεται η ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης και η πιστοποίησή του από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998.

αδ. Η συμπλήρωση του πεδίου «Στοιχεία Δικαιούχου Φορέα» με ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του κάθε Δικαιούχου Φορέα και θέση της σφραγίδας του.

αε. Η περιγραφή της ομάδας στόχου του σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ορισμό των ωφελούμενων του άρθρου 1.

αστ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.

αζ. Η περιγραφή του σχεδίου στην αίτηση, όλα τα πεδία της οποίας πρέπει να είναι συμπληρωμένα.

αη. Η υποβολή συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού δαπανών του σχεδίου.

αθ. Η αναγραφή συνολικού αριθμού ωφελούμενων από το σχέδιο.

αι. Η υποβολή πρόσφατης έκθεσης πεπραγμένων του Δικαιούχου Φορέα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στην ομάδα – στόχο ή της υλοποίησης συναφών προγραμμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης.

αια. Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος τουλάχιστον των Συντονιστών των Μονάδων (όπου προβλέπε-ται), των Κοινωνικών Λειτουργών και των Κοινωνικών Επιμελητών/Φροντιστών Πρόνοιας.

αιβ. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της ομάδας έργου που πρόκειται να απασχοληθεί στο σχέδιο.

αιγ. Η υποβολή των συμβάσεων μίσθωσης ή παραχώρησης των διαμερισμάτων της μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ή οι τίτλοι κτήσεως, από τους οποίους προκύπτει είτε το δικαίωμα κυριότητας είτε το δικαίωμα επικαρπίας του αιτούντος φορέα επί των διαμερισμάτων αυτών. Οι συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης είναι δυνατόν να μην συνυποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης αλλά εκ των υστέρων και πάντως πριν την έναρξη της φιλοξενίας των ωφελουμένων στα διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή, στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό της περ. αη’ οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης ή παραχώρησης καθορίζεται στην πρόσκληση, στην οποία δύναται να προβλέπεται και η υποχρέωση του Δικαιούχου Φορέα να προβλέπει στις συμβάσεις αυτές το δικαίωμά του ως μισθωτή για μονομερή παράτασή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για το προς μίσθωση ή παραχώρηση ακίνητο ή ότι η ισχύς της εκκινεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία σύναψής της. Στην ίδια σύμβαση οφείλει να μνημονεύεται η δημοσιευθείσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και η παρούσα απόφαση.

αιδ. Η υποβολή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας βάσει του Προτύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούται μία ή περισσότερες εκ των προϋποθέσεων της περ. α’ γνωμοδοτεί σχετικώς προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης και ένταξης του υποβληθέντος σχεδίου στο πρόγραμμα. Πριν την υποβολή της γνώμης της, η Επιτροπή δύναται να αναζητεί από τους αιτούντες να διευκρινίσουν στοιχεία της αίτησής τους ή να συμπληρώσουν ελλείψεις της, εντός σύντομης προθεσμίας. Βάσει της ανωτέρω γνώμης της Επιτροπής, ο ανωτέρω Προϊστάμενος εκδίδει απόφαση περί απόρριψης της αίτησης, εκτός εάν, αποκλίνοντας αιτιολογημένα από την γνώμη της Επιτροπής, αποφασίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α’, αναπέμποντας την αίτηση στην Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση σύμφωνα με τις περ. γ’ και δ’ γ. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α’, η Επιτροπή αξιολογεί τις ουσιαστικές παραμέτρους των σχεδίων, με κριτήριο: γα) την αποδοτικότητα της δαπάνης του υποβαλλόμενου Σχεδίου από πλευράς κόστους, γβ) την οργάνωση και μεθοδολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο του προγράμματος, γγ) την εμπειρία του αιτούντος φορέα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στη συγκεκριμένη ομάδα – στόχο και το εξεταζόμενο πεδίο δράσης, σε συνδυασμό με την επάρκεια και την σχετική εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου, γδ) την τεκμηρίωση της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών στην ομάδα – στόχο στην περιοχή υλοποίησης κάθε σχεδίου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας σχετικά με ωφελούμενους που δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να εξειδικεύονται τα κριτήρια αυτά.

δ. Η Επιτροπή δύναται να απομειώσει το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει τη συνολική λειτουργικότητα του σχεδίου. Δύναται, επιπλέον, να υποδείξει στους Φορείς, οι αιτήσεις των οποίων επιλέγονται προς χρηματοδότηση, απαραίτητες κατά την κρίση της τροποποιήσεις των υποβληθέντων σχεδίων. Η απομείω-ση του προϋπολογισμού και οι τροποποιήσεις των υποβληθέντων σχεδίων που προτείνονται από την Επιτροπή, γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά στους Φορείς, προκειμέ-νου για την αποδοχή τους και την βάσει αυτών υποβολή αναμορφωμένης αίτησης χρηματοδότησης, εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης και της αποδοχής ή μη εκ μέρους του Φορέα των τροποποιήσεων των υποβληθέντων σχεδίων και του προϋπολογισμού τους, η Επιτροπή υποβάλλει γνώμη περί αποδοχής ή απόρριψης τους στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει απόφαση περί αποδοχής της αίτησης χρηματοδότησης και ένταξης του υποβληθέντος σχεδίου στο πρόγραμμα ή απόρριψής της. Η εγκριτική απόφαση καθορίζει:

α. Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του σχεδίου.

β. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του σχεδίου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε σχεδίου. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προς τον Δικαιούχο Φορέα και αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης του προγράμματος.

γ. Τους επιχειρησιακούς στόχους του σχεδίου με παραπομπή στην εγκριθείσα αίτηση του Δικαιούχου Φορέα.

δ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.

ε. Τους όρους για την εφαρμογή του σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις στα όρια μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών και λήξη) με ρητή παραπομπή στην παρούσα και την σχετική Πρόσκληση.

στ. Τις επιμέρους υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δικαιούχου Φορέα και των ωφελουμένων σύμφωνα με την παρούσα και την σχετική Πρόσκληση.

ζ. Τους όρους που αφορούν στην καταβολή και τον επιμερισμό της χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδομένων.

η. Τους δυνητικά ωφελούμενους της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και την Μονάδα ή τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή την νοσηλευτική μονάδα που διαβιούν.

θ. Τα διαμερίσματα που συγκροτούν την μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης, αν έχουν υποβληθεί οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης ή οι σχετικοί τίτλοι κτήσης τους.

5. Στους δυνητικά ωφελούμενους της περ. η’ της παρ. 4 εντάσσονται και οι ωφελούμενοι Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που εμφανίζονται στον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 9 ως μη δυνάμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα λόγω μη συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8, όπως και οι ωφελούμενοι της παρ. 7 του άρθρου 9, αν πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής Υιοθεσίας απόρριψη της αίτησης αναδοχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 31931/1272/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης. Προς τούτο, η οικεία Μονάδα Παιδικής Προστασίας ενημερώνει πάραυτα και με κάθε πρόσφορο μέσο τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για την δήλωση απόρριψης του προηγούμενου εδαφίου.

6. Αν οι συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης των διαμερισμάτων της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης δεν έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση χρηματοδότησης, η απόφαση της παρ. 4 εκδίδεται υπό την αναβλητική αίρεση της υποβολής τους και της βάσει αυτών έκδοσης άδειας λειτουργίας της μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης, πριν την τοποθέτηση των ωφελουμένων στα διαμερίσματά της.

7. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, για την αξιολόγησή τους από τη Επιτροπή της παρ. 2 και για την έκδοση της απόφασης της παρ. 4, ορίζονται με την πρόσκληση αιτήσεων χρηματοδότησης.

Άρθρο 11

Άδεια λειτουργίας Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

1. Αν με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 10 εγκρίθηκε αίτηση, με την οποία ο Δικαιούχος Φορέας είχε συνυποβάλει τις συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης των διαμερισμάτων της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ή τους τίτλους κτήσης τους, από τους οποίους προκύπτει είτε το δικαίωμα κυριότητας είτε το δικαίωμα επικαρπίας του Δικαιούχου Φορέα επί των διαμερισμάτων αυτών, ο τελευταίος οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 10, να την υποβάλει στην οικεία Περιφέρεια μαζί με αίτησή του για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, η οποία συνοδεύεται επιπλέον από την βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 3, την σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης των διαμερισμάτων ή τους τίτλους κτήσης τους, σε περίπτωση που ανήκουν κατά κυριότητα στον Δικαιούχο Φορέα ή ο τελευταίος έχει δικαίωμα επικαρπίας επί αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 20.

2. Αν η εγκριτική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 10 έχει εκδοθεί υπό την αναβλητική αίρεση της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, ο Δικαιούχος Φορέας οφείλει, αμέσως μετά τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης ή παραχώρησης των διαμερισμάτων, να υποβάλει τις συμβάσεις αυτές στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας την αναθεώρηση της ως άνω εγκριτικής απόφασης, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή τα συγκεκριμένα διαμερίσματα που συγκροτούν την ενταχθείσα στο πρόγραμμα Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Η αναθεωρημένη αυτή απόφαση, οι ανωτέρω συμβάσεις, η βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 3, καθώς και τα δικαιολογητικά της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 20, συνοδεύουν την αίτηση του Δικαιούχου Φορέα ενώπιον της οικείας Περιφέρειας, με την οποία ζητείται η έκδοση άδειας λειτουργίας της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

3. Απόφαση επί της αίτησης των παρ. 1 και 2 εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την υποβολή της, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά ο προηγούμενος έλεγχος της καταλληλότητας των χώρων κάθε διαμερίσματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών αποφάσεων. Η έκδοση άδειας λειτουργίας συνιστά προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας κάθε Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

Άρθρο 12

Προετοιμασία τοποθέτησης ωφελούμενων σε διαμερίσματα

1. Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης του Δικαιούχου Φορέα, κατά τις δέκα (10) πρώτες εργάσιμες ημέρες που έπονται της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης έγκρισης της αίτησής του, συνεργάζονται, εν όψει της μετάβασης των ωφελουμένων σε μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης, με την επιστημονική ομάδα της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή την κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας και από κοινού ενημερώνουν, προετοιμάζουν και ενδυναμώνουν τους ωφελούμενους για το πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης και την ένταξή τους σε συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η συνεργασία και ενημέρωση αφορά καταρχήν στους ωφελούμενους που έχουν αξιολογηθεί ως δυνάμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 10, επεκτείνεται δε κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις στην προς αδειοδότηση Μονάδα, και α) στους ωφελούμενους της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που δεν συμπεριλαμβάνονται στους δυνητικά ωφελούμενους της περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 10, λόγω μη συνδρομής στο πρόσωπό τους της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8, β) στους ωφελούμενους που αξιολογήθηκαν ως προς την ένταξή τους στο πρόγραμμα σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 9, μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 10, γ) σε αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω εγκριτική απόφαση λόγω μη συναίνεσής τους για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά, κατά το στάδιο αυτό, δηλώνουν ότι επιθυμούν την ένταξη αυτή.

2. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, σύμφωνα με την παρ. 1, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο Δικαιούχος Φορέας γνωστοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν στα διαμερίσματα της Μονάδας του. Παράλληλα, εκπονεί και εκτελεί πλάνο μετάβασης και προσαρμογής στην ημιαυτόνομη διαβίωση, το οποίο περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ωφελούμενων με ευθύνη του Δικαιούχου Φορέα στα διαμερίσματα της μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ανωτέρω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωση. β. Ορισμένο πλάνο προετοιμασίας κάθε ωφελούμενου που διαμορφώνεται από τον ψυχολόγο ή τον Κοινωνικό Λειτουργό της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή την κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας, σε συνεργασία με το πρόσωπο αναφοράς του Δικαιούχου Φορέα και με την ενεργή συμμετοχή του ωφελούμενου. Το πλάνο αυτό δύναται να περιλαμβάνει επισκέψεις του προσωπικού του Δικαιούχου Φορέα στη Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή τη νοσηλευτική μονάδα για την καλύτερη εξοικείωση του ωφελούμενου με το νέο πλαίσιο φιλοξενίας πριν την μετακίνησή του, προγραμματισμό επίσκεψης του ωφελούμενου στην περιοχή που πρόκειται να μετακινηθεί, καθώς και τον προγραμματισμό συνάντησης των ωφελούμενων που πρόκειται να διαμείνουν στο ίδιο διαμέρισμα, εφόσον είναι εφικτό.

3. Αν κριθεί ότι απαιτείται μεγαλύτερο στάδιο προετοιμασίας του ωφελούμενου για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων σχετικά με την αυτοσυντήρηση και αυτονόμησή του, ο Δικαιούχος Φορέας, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις στην Μονάδα του, ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για την προσωρινή μη ένταξή του στο πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή η κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας και ο Δικαιούχος Φορέας συνεργάζονται περαιτέρω, με σκοπό την από κοινού διαμόρφωση ενός πλάνου ανάπτυξης δεξιοτήτων, με την ενεργό συμμετοχή του ωφελούμενου, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την ένταξή του στο πρόγραμμα. Εντός τριών μηνών από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, ο Δικαιούχος Φορέας προβαίνει στην επαναξιολόγηση του ωφελούμενου και ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξής του ή μη στο πρόγραμμα.

4. Πριν την τοποθέτηση του ωφελούμενου σε διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ο Δικαιούχος Φορέας οφείλει να λάβει αντίγραφο του πλήρους φακέλου του, το οποίο εγχειρίζεται σε μέλος της ομάδας υποστήριξης και περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20.

5. Κενές θέσεις σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης που είτε υφίστανται ήδη κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος είτε δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας: α) από τους ωφελούμενους των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, με βάση την οριζόμενη στην ίδια παρ. σειρά προτεραιότητας, β) από τους ωφελούμενους της παρ. 3 που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, γ) από ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στους επικαιροποιημένους καταλόγους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι ωφελούμενοι δύνανται να εντάσσονται σε οποιαδήποτε Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, την οποία υποδεικνύει η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου για την κίνηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.

6. Οι γνωστοποιήσεις των παρ. 2 και 3 κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας.

7. Στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας τηρείται ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι ωφελούμενοι όλων των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και οι ωφελούμενοι κάθε Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

Άρθρο 13

Τοποθέτηση και φιλοξενία ωφελούμενων

1. Για την τοποθέτηση των ωφελούμενων σε διαμέρισμα ακολουθείται η διαδικασία και τα ειδικότερα πρωτόκολλα που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαιούχου Φορέα.

2. Αμέσως μετά την τοποθέτηση κάθε ωφελούμενου στο διαμέρισμα, ο Συντονιστής της Μονάδας, ή ο κοινωνικός λειτουργός του διαμερίσματος σε περίπτωση που δεν απαιτείται ορισμός Συντονιστή, ενημερώνει σχετικώς τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για την τήρηση Μητρώου ωφελούμενων του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης.

3. Εντός των πρώτων τριών (3) εβδομάδων από την τοποθέτηση του ωφελούμενου στο διαμέρισμα συντάσσεται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 και το σχετικό Πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας των ωφελούμενων στο πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ακολουθούνται οι κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων κανόνων.

5. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι βασικές αρχές προστασίας και φροντίδας για κάθε ωφελούμενο και διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και ιδίως οι ακόλουθες:

α. Κάθε ωφελούμενος υποστηρίζεται εξατομικευμένα βάσει των αναγκών και των επιθυμιών του με γνώμονα τη σταδιακή και πλήρη αυτονόμησή του.

β. Ενθαρρύνεται η συμμετοχικότητα των ωφελούμενων κατά τη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ωριμότητα και την δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται σε γλώσσα και με τρόπο που κατανοούν για τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και παραπόνων, όπως αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαιούχου Φορέα.

γ. Η ιδιωτική ζωή των ωφελούμενων προστατεύεται από κάθε αντιδεοντολογική προβολή ή χρήση της εικόνας τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

δ. Λαμβάνεται μέριμνα για τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ανάγκες ωφελούμενων από διαφορετικές χώρες ή μειονοτικές ομάδες, οι οποίες πηγάζουν από τις ιδιαίτερες παραδόσεις των τόπων καταγωγής τους ή τη θρησκεία τους, εφόσον υπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον τους.

ε. Οι ωφελούμενοι, ιδίως οι ανήλικοι, επικοινωνούν με τη βιολογική τους οικογένεια και λαμβάνουν υποστήριξη για την οικογενειακή τους αποκατάσταση, εφόσον δεν αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον τους.

Άρθρο 14

Παροχές και Υπηρεσίες Προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης φιλοξενίας σε διαμέρισμα, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις παροχές που είναι απαραίτητες για την καθημερινή διαβίωση, την υποστήριξη και τη σταδιακή αυτονόμησή τους.

2. Οι παροχές και οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α. Παροχές

αα. Στέγαση: ο Δικαιούχος Φορέας αναλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδα του διαμερίσματος, όπως την εξόφληση του μισθώματος, την πληρωμή των παγίων εξόδων συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στο Διαδίκτυο, τις δαπάνες κοινοχρήστων, τα πάγια έξοδα λειτουργίας και συντήρησής του, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και βλαβών που προκαλούνται στο διαμέρισμα, στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του.

αβ. Οικονομικό βοήθημα: Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν i) οικονομικό βοήθημα ύψους πενήντα (50,00) ευρώ με την τοποθέτησή τους στο διαμέρισμα, ii) μηνιαίο οικονομικό βοήθημα ύψους τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375,00) ευρώ, χορηγούμενο σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο διαμέρισμα. Εκ του ανωτέρω ποσού τα διακόσια είκοσι (220,00) ευρώ χορηγούνται για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων σε είδη σίτισης και υγιεινής, το υπο-λειπόμενο δε ποσό των εκατόν πενήντα πέντε (155,00) ευρώ αξιοποιείται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ανάγκες τους. Στα είδη διατροφής συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε φρούτα, όσπρια και λαχανικά. Το βοήθημα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο Φορέα σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στ ην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α’ 84), μοναδικός δικαιούχος του οποίου είναι ο ωφελούμενος. Μέχρι το άνοιγμα του λογαριασμού πληρωμών, αν τέτοιο δεν διαθέτει ήδη ο ωφελούμενος, το βοήθημα καταβάλλεται σε μετρητά. Ο Δικαιούχος Φορέας συμβουλεύει και κατευθύνει τους ωφελούμενους για την ορθολογική και συνετή αξιοποίηση του οικονομικού βοηθήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα και συστηματικά την αξία της αποταμίευσης.

β. Υπηρεσίες

βα. Καθημερινή φροντίδα, ιδίως σίτιση, υγιεινή και καθαριότητα: Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία των γευμάτων τους υπό την καθοδήγηση και συνδρομή της ομάδας υποστήριξης του Δικαιούχου Φορέα, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 6, με σκοπό να καταστεί δυνατή η προετοιμασία των γευμάτων τους χωρίς την ανωτέρω καθοδήγηση και συνδρομή, η οποία εξακολουθεί να παρέχεται σε ανήλικους που έχουν αυξημένες υποχρεώσεις κατά την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η καθαριότητα και υγιεινή του διαμερίσματος είναι υποχρέωση των ωφελούμενων, κατά τρόπο που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Περαιτέρω, παρέχονται κατά την εισαγωγή των ωφελουμένων στα διαμερίσματα τα απαραίτητα είδη ένδυσης και υπόδυσης.

ββ. Υγεία

Η ομάδα υποστήριξης του Δικαιούχου Φορέα μεριμνά για την προστασία της υγείας και την παραπομπή και πρόσβαση των ωφελούμενων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή σε ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και συνδράμει ιδίως τους ανηλίκους ωφελούμενους για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. ή άλλου πιστοποιητικού ή εγγράφου που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, το προσωπικό του Δικαιούχου Φορέα λαμβάνει μέριμνα για τους εμβολιασμούς των ωφελούμενων.

βγ. Εκπαίδευση

Η ομάδα υποστήριξης μεριμνά για την φοίτηση των παιδιών – εφόσον αυτά υπάγονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση – και την πρόσβαση των ωφελούμενων στην εκπαίδευση, ιδίως για την εγγραφή τους στην τυπική εκπαίδευση ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. επαγγελματικές σχολές μαθητείας), εφόσον η εγγραφή αυτή δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, λαμβάνο-ντας ιδίως υπόψη τις επιθυμίες, τις κλίσεις, τα προσόντα και το υπόβαθρο του κάθε ωφελούμενου.

βδ. Ψυχοκοινωνική στήριξη

Σε κάθε ωφελούμενο, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του, παρέχεται ατομική ή/και ομαδική συμβουλευτική από την ομάδα υποστήριξης. Ο τρόπος παροχής της σχετικής υπηρεσίας καταγράφεται στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης κάθε ωφελουμένου. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος χρήζει περαιτέρω ή εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπείας παραπέμπεται από την ομάδα υποστήριξης στους αρμόδιους φορείς.

βε. Ενδυνάμωση και ενίσχυση δεξιοτήτων

Η ομάδα υποστήριξης παρέχει πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες στους ωφελούμενους σχετικά με τις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή (π.χ. χρήση ΑΤΜ, δεξιότητες στα οικιακά και στην τήρηση υγιεινής και καθαριότητας, τήρηση προσωπικού προϋπολογισμού), την εξοικείωση με τη χρήση και τα συστήματα δημόσιων μεταφορών ή άλλων σχετικών συστημάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και την αξιοποίηση των δικαιωμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως ενδεικτικά η συμπλήρωση αιτήσεων για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

βστ. Εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με αγορά εργασίας

Οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες με εμπειρία σε εργασιακή συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων και περιλαμβάνουν: i) ομαδική συμβουλευτική, ii) ατομική συμβουλευτική, iii) καθοδήγηση για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την πιστοποίηση δεξιοτήτων, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγμέ-νο, iv) καθοδήγηση για διασύνδεση με θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης πρακτικής και v) παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται με τρόπο που εστιάζει στην εξατομικευμένη διάγνωση των ικανοτήτων του ωφελούμενου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του.

βζ. Λοιπές υπηρεσίες, όπως: i) νομική συμβουλευτική ιδίως για ζητήματα που σχετίζονται με την ένταξη στην αγορά εργασίας, την εργασιακή απασχόληση, ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, επιτροπείας, επιμέλειας, γονικής μέριμνας, έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων, ii) εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, κατά το μέρος που η δαπάνη για τις εξειδικευμένες και εξατομικευμένες σχετικές ανάγκες των ωφελουμένων δεν καλύπτονται από κρατικούς φορείς.

Άρθρο 15

Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ)

1. Οι υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 14 αποσκοπούν στην πλήρη αυτονόμηση των ωφελουμένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Μονάδα, η ομάδα υποστήριξης διασφαλίζει την ενδυνάμωση και την εξωστρέφειά τους, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των ωφελουμένων, η ομάδα υποστήριξης διαμορφώνει, με την ενεργή συμμετοχή τους, εξατομικευμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για κάθε ωφελούμενο, το οποίο αποτυπώνεται στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Στο τελευταίο καταγράφονται όλες οι επιμέρους ενέργειες και υπηρεσίες υποστήριξης και υλοποίησης του σκοπού της ημιαυτόνομης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των τομέων παρέμβασης, του σχεδιασμού των απαραίτητων ενεργειών, της αποτύπωσης της προόδου κάθε ωφελούμενου, της άρσης των τυχόν εμποδίων, καθώς και ο προγραμματισμός της επικοινωνίας του με την βιολογική του οικογένεια και το συγγενικό του περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 19, και οι ενέργειες υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού.

2. Το ΑΣΔ καταρτίζεται από τον Κοινωνικό Λειτουργό. Η αρχική κατάρτιση του ΑΣΔ λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του ωφελούμενου στο διαμέρισμα. Το ΑΣΔ αξιολογείται και επικαιροποιείται ανά τρίμηνο προκειμένου να αποτυπωθεί η υποστήριξη που έχει λάβει ο ωφελούμενος και η σταδιακή απόκτηση ανεξαρτησίας, αυτοπεποίθησης και των απαραίτητων δεξιοτήτων για την καθημερινή του ζωή. Η αξιολόγηση και επικαιροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε συντομότερο χρονικό διάστημα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο και ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του ωφελούμενου. Κάθε στάδιο αξιολόγησης και επικαιροποίησης του ΑΣΔ προϋποθέτει διαβούλευση του Κοινωνικού Λειτουργού με τον ωφελούμενο, ώστε να επιβεβαιώνεται η εναρμόνιση των στόχων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χορηγείται δε αντίγραφό του στον κάθε ωφελούμενο, ώστε να ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή του.

3. Βασικό μέρος του ΑΣΔ αποτελεί το ατομικό πρόγραμμα που καταρτίζει ο Κοινωνικός Λειτουργός για κάθε ωφελούμενο. Το ατομικό πρόγραμμα είναι εβδομαδιαίο και περιλαμβάνει, ιδίως, όλες τις δραστηριότητες του κάθε ωφελούμενου. Ο κάθε ωφελούμενος ενημερώνεται έγκαιρα για το ατομικό του πρόγραμμα, το οποίο κοινοποιείται και στο υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας υποστήριξης.

4. Το ΑΣΔ καταρτίζεται βάσει του Προτύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 16

Μηχανισμοί υποβολής παραπόνων

Οι Δικαιούχοι Φορείς εκπονούν μηχανισμό υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης παραπόνων, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να προβλέπει την ύπαρξη εντύπου (φόρμα υποβολής παραπόνων), το οποίο δίνεται στους ωφελούμενους κατά την εισαγωγή τους στο διαμέρισμα, εξηγώντας τους, παράλληλα, σε απλή γλώσσα τον τρόπο σύνταξης και υποβολής της φόρμας, με σεβασμό στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Για τους ανήλικους ωφελούμενους ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει επιπρόσθετα την ενημέρωσή τους για τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι Δικαιούχοι Φορείς πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας των ωφελούμενων, να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στον μηχανισμό παραπόνων.

Άρθρο 17

Ολοκλήρωση φιλοξενίας και αποχώρηση από το πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης

1. Οι λόγοι ολοκλήρωσης της φιλοξενίας είναι οι εξής: α. Διακοπή της φιλοξενίας λόγω φυγής, εξαφάνισης ή οικειοθελούς αποχώρησης: Σε περίπτωση εξαφάνισης, η ομάδα υποστήριξης προβαίνει άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για δήλωση της εξαφάνισης στις αρμόδιες αρχές και τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια ή την δικαστική συμπαράσταση του ωφελουμένου. Ο Δικαιούχος Φορέας λαμβάνει από τις αστυνομικές αρχές σχετική βεβαίωση, από την οποία προκύπτει η δηλωθείσα ημερομηνία εξαφάνισης. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ανηλίκου ενημερώνεται άμεσα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια ή τη δικαστική συμπαράσταση του ωφελουμένου ή ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ο ανήλικος ωφελούμενος επιστρέφει στη Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που διαβιούσε πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα ή σε άλλη αντίστοιχη. Όσον αφορά σε ενηλίκους ωφελούμενους που δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η φιλοξενία διακόπτεται είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης είτε λόγω πλήρους αυτονόμησής τους, ένταξής τους στην αγορά εργασίας και μετάβασης σε κατοικία, την οποία μπορούν οι ίδιοι να μισθώνουν και να συντηρούν. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικειοθελώς αποχωρών ή αυτονο-μηθείς ωφελούμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τον Δικαιούχο Φορέα, με την οποία δηλώνει την διακοπή της φιλοξενίας λόγω συνδρομής των περιπτώσεων του προηγούμενου εδαφίου.

β. Αλλαγή πλαισίου φιλοξενίας λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους διαμονής ή παραβίασης των υποχρεώσεων από τους ωφελούμενους ή για άλλους λόγους: Η φιλοξενία διακόπτεται όταν η μη συμμόρφωση στους κανόνες ή τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων γίνεται σε βαθμό που διακυβεύεται η ασφάλεια του ίδιου ή άλλων ή λόγω επαναλαμβανόμενης τέλεσης παραβάσεων των όρων φιλοξενίας ή για λόγους που άπτονται του βέλτιστου συμφέροντος του ωφελούμενου, όπως π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία κρίνεται ότι ο ωφελούμενος έχει ανάγκη ειδικής ή διαρκούς παρακολούθησης και συνδρομής και η ανάγκη αυτή δεν δύναται να καλυφθεί από το πλαίσιο Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Κοινωνικός Λειτουργός αναμορφώνει σχετικά το ΑΣΔ και ενημερώνεται ο ωφελούμενος και σε περιπτώσεις ανηλίκων ή ενηλίκων ΑμεΑ ο ασκών τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια ή τη δικαστική συμπαράστασή του, σε περιπτώσεις δε που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων. Ο Κοινωνικός Λειτουργός αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτημα μεταφοράς με πλήρη αιτιολογία) στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω Διεύθυνση προκρίνει την εκ νέου τοποθέτηση του ωφελούμενου σε άλλο διαμέρισμα ή πλαίσιο φιλοξενίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.

γ. Η συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας του ωφελουμένου, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.

2. Σύντομη αναφορά στις διαδικασίες και λόγους αποχώρησης περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Έντυπο που διανέμεται στους ωφελούμενους, κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα, στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους κατά τη διαμονή τους στο διαμέρισμα.

Άρθρο 18

Συνεργασία με Μονάδες Παιδικής

Προστασίας και Φροντίδας και άλλες υπηρεσίες

1. Ο Δικαιούχος Φορέας των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης διασφαλίζει τη συνεργασία με το προσωπικό προνοιακής δομής που διέμενε ο ωφελούμενος, ιδίως αν η δομή αυτή εξακολουθεί να έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή επιμέλεια του ανηλίκου ή τη δικαστική συμπαράσταση νεαρού ενηλίκου με αναπηρία. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό του διαμερίσματος διευκολύνει με κάθε τρόπο την επικοινωνία και πρόσβαση του προσωπικού των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας στους αντίστοιχους ωφελούμενους υπό επιτροπεία ή γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Ο Δικαιούχος Φορέας των διαμερισμάτων μεριμνά για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη του ωφελούμενου στο εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και για τη διασύνδεση και την πρόσβασή του σε κάθε κοινωνική, ιατρική, ψυχοκοινωνική ή άλλη υπηρεσία που κρίνεται αναγκαία ή επιβοηθητική για την ομαλότερη κοινωνική ένταξή του.

3. Όταν οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας εξακολουθούν να ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή επιμέλεια των ανηλίκων, καθώς και τη δικαστική συμπαράσταση νεαρών ενηλίκων με αναπηρία, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Μονάδας εξουσιοδοτεί το προσωπικό του Δικαιούχου Φορέα ώστε να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για λογαριασμό του ωφελούμενου.

4. Αν κατά τη διάρκεια διαμονής ωφελουμένου σε Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης προκύψει πρόταση σύνδεσής του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 31931/1272/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, ο Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης παρέχει στον Κοινωνικό Λειτουργό της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, στην οποία διαβιούσε ο ωφελούμενος, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τελευταίο και εισηγείται προς αυτόν, εν όψει της άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, καθ’ όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ωφελουμένου.

Άρθρο 19

Επικοινωνία ωφελούμενων με τη βιολογική τους οικογένεια

1. Η ομάδα υποστήριξης των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης μεριμνά για την επικοινωνία και επαφή των ωφελούμενων, ιδίως των ανηλίκων, με τους βιολογικούς γονείς και το συγγενικό περιβάλλον τους, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το βέλτιστο συμφέρον τους και το επιθυμεί και ο ίδιος ανήλικος, υπό τους όρους που προβλέπουν οι δικαστικές αποφάσεις ή/και οι εισαγγε-λικές διατάξεις, σε συνεργασία με τον φορέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλειά τους. Η επιθυμία του ανηλίκου συνεκτιμάται πάντα βάσει της ηλικίας και της ωριμότητάς του.

2. Η επαφή δύναται λαμβάνει χώρα, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος και των αναγκών του ωφελούμενου, εντός ή εκτός του διαμερίσματος, υπό την εποπτεία του προσωπικού του διαμερίσματος ή, σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, του προσωπικού της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας που διέμενε προηγουμένως, εφόσον διατηρεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

Άρθρο 20

Ατομικός φάκελος και τήρηση αρχείου

1. Πριν την τοποθέτηση του ωφελούμενου σε διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, η Μονάδα Παιδικής Προστασίας ή η κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας εγχειρίζει στον Συντονιστή της Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν μέρος του ατομικού φακέλου των ωφελούμενων που περιγράφεται στην περ. δ’ της παρ. 2: α. Αντίγραφο του Εντύπου Παραπομπής του ωφελούμενου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9,

β. Πλήρη ιατρικό φάκελο του ωφελούμενου,

γ. Πλήρη φάκελο νομιμοποιητικών εγγράφων που έχει στη διάθεσή της για τον ωφελούμενο,

δ. Κοινωνικό Ιστορικό που τηρείτο από τη Μονάδα Παιδικής Προστασίας ή την κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει εκπονηθεί για τον ωφελούμενο σε σχέση με την ψυχοκοινωνική, εκπαιδευτική ή άλλη κατάστασή του,

ε. Για τους ανήλικους ωφελούμενους, τα πλήρη στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων ή ασκούντων την γονική μέριμνα, επιτροπεία, επιμέλεια ή και υπάρχοντος οικογενειακού ή συγγενικού περιβάλλοντος, καθώς και του ορισμένου προσώπου από τη Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου ή ψυχιάτρου) που συνεργάζεται με τους γονείς ή το φορέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, επιτροπεία, επιμέλεια για τους ανήλικους ωφελούμενους.

στ. δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στον ωφελούμενο.

2. Ο Δικαιούχος Φορέας τηρεί, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων από την ισχύουσα νομοθεσία, τα εξής:

α. Μητρώο ωφελουμένων, το οποίο δύναται να τηρείται σε ψηφιακή μορφή.

β. Βιβλίο συμβάντων, το οποίο υπογράφεται από τους Κοινωνικούς Επιμελητές-Φροντιστές πριν από την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

γ. Βιβλίο κατάστασης παρουσίας προσωπικού, το οποίο δύναται να τηρείται σε ψηφιακή μορφή.

δ. Ατομικούς Φακέλους των ωφελούμενων, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

δα. Στοιχεία ταυτότητας (ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ΑΜΚΑ, δελτίο αιτούντος άσυλο, άδεια διαμονής, άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο),

δβ. Βασικά προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή επιμέλεια και αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής διάταξης,

δγ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

δδ. Εργαλεία παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (πλήρες κοινωνικό ιστορικό κ.τ.λ.),

δε. Έντυπα καταγραφής παρεχόμενων υπηρεσιών (επαφές – συναντήσεις, παραπομπές).

δστ. Ιατρικό ιστορικό και ιατρικές εξετάσεις,

δζ. Έγγραφα που αφορούν την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή συμβουλευτική,

ε. Ατομικούς Φακέλους Προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

εα. Αντίγραφο πτυχίου ή τίτλου σπουδών για τις ειδικότητες που το προϋποθέτουν,

εβ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες που την προϋποθέτουν,

εγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021,

εδ. Τις ιατρικές βεβαιώσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6.

στ. Τα στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου ή τμήματος αυτού που στεγάζεται το διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης (εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, υπαγωγές αυθαιρέτων, κ.λ.π).

3. Η τήρηση και χρήση των ατομικών φακέλων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου γίνεται από τον Δικαιούχο Φορέα, υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 8 του ΓΚΠΔ για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο υπέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 7 του ΓΚΠΔ, για τον σκοπό οργάνωσης και λειτουργίας των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, περιορισμού του σκοπού, ελαχιστοποίησης και ακρίβειας των δεδομένων, περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ασφάλειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, κατά την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Δικαιούχος Φορέας και το προσωπικό του εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

4. Είναι δυνατό ορισμένα από τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών (όπως, ενδεικτικά, το έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ και έγγραφα που αφορούν την κατάσταση της υγείας των ωφελούμενων) να τηρούνται και στο ίδιο το διαμέρισμα σε ειδικώς φυλασσόμενο χώρο, προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

5. Ο φορέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή την επιμέλεια ή τη δικαστική συμπαράσταση κάθε ωφελούμενου έχει δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης στον ατομικό του φάκελο και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά τον ανήλικο και τηρείται από το προσωπικό του διαμερίσματος ή το Δικαιούχο Φορέα.

Άρθρο 21

Διαχείριση του προγράμματος

1. Αρμόδια για τη διαχείριση του Προγράμματος είναι η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αυτής:

α. Διενεργεί τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και παραστατικών δαπανών από τους Δικαιούχους Φορείς προκειμένου για την έκδοση βεβαίωσης υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος.

β. Συντάσσει ετήσιες αναφορές προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση ολοκλήρωσής του.

2. Αρμόδιος για την έκδοση βεβαίωσης υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, την έγκριση των ετήσιων αναφορών προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, καθώς και την τελική έκθεση ολοκλήρωσής του, είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η βεβαίωση υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται κατόπιν γνώμης Πενταμελούς Επιτροπής, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της της περ. α’ της παρ. 1. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικά δε και αναπληρωματικά μέλη της ορίζονται υπάλληλοι της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Για την οριζόντια επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία όλων των Μονάδων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και τον συντονισμό της λειτουργίας τους επιλέγεται Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του, η διαδικασία επιλογής του, η αμοιβή του, η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 22

Εποπτεία

1. Η επίβλεψη και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δικαιούχους Φορείς ως προς την ποιότητα και την επάρκειά τους ασκείται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο (ΚΣ) της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος επισκέπτεται τα διαμερίσματα κάθε Μονάδας, τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, κατά τις ώρες παραμονής των ωφελούμενων σε αυτό, προκειμένου να διαπιστώσει την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών που τίθενται με την παρούσα. Ο Δικαιούχος Φορέας υποχρεούται να διευκολύνει το έργο του Κοινωνικού Συμβούλου και να συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται.

2. Ειδικότερα, ο Κοινωνικός Σύμβουλος:

α. Ελέγχει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαιούχου Φορέα.

β. Ελέγχει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης των ωφελούμενων και εξετάζει την πρόοδο της ενδυνάμωσης και της αυτονόμησης των ωφελούμενων.

γ. Αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων, την ασφάλεια του περιβάλλοντός τους και την ορθή εφαρμογή της παρούσας.

δ. Ελέγχει την επάρκεια του προσωπικού σε σχέση με τη δυναμικότητα των διαμερισμάτων και τον αριθμό των ωφελούμενων.

3. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου ο Κοινωνικός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα:

α. Να συνομιλεί με την ομάδα υποστήριξης και το διοικητικό ή τυχόν άλλο επιστημονικό προσωπικό, τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και με τους ωφελούμενους του προγράμματος.

β. Να έχει πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των ωφελούμενων, καθώς και σε όλα τα βιβλία και αρχεία που τηρούνται στη Μονάδα και ορίζονται στο άρθρο 20.

γ. Να επιβεβαιώνει τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά μήνα, με κλήσεις του στο σταθερό τηλέφωνο κάθε διαμερίσματος την καθημερινή παρουσία και διανυκτέρευση του προσωπικού της Μονάδας.

4. Μετά την τήρηση της διαδικασίας των παρ. 1 έως 3, ο Κοινωνικός Σύμβουλος συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, στην οποία καταγράφονται οι διαπιστώσεις του ελέγχου που διενήργησε, καθώς και οι τομείς λειτουργίας της αξιολογούμενης Μονάδας που χρήζουν βελτίωσης. Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τον Δικαιούχο Φορέα συντάσσει σχέδιο ενεργειών που απαιτούνται για την άρση των δυσλειτουργιών και καθορίζει τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησής τους, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου προβαίνει σε επαναξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 10, η οποία, βάσει αυτών, υποβάλλει γνώμη προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, εν όψει της έγκρισης των ετήσιων αναφορών προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.

Άρθρο 23

Κυρώσεις

1. Οι κυρώσεις λόγω παραβίασης του άρθρου 52 του ν. 4837/2021, της παρούσας και της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλονται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, βάσει της έκθεσης της παρ. 4 του άρθρου 22. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι οι εξής:

α. Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται κάποια από τις γενικές κτιριακές προδιαγραφές του άρθρου 3, τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωση του Δικαιούχου Φορέα. Η σχετική απόφαση και η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 3 αποστέλλονται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αν η μη πλήρωση της προβλε-πόμενης κτιριακής προδιαγραφής επηρεάζει άμεσα και δυσχερώς την καθημερινότητα των ωφελουμένων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, ανεξαρτήτως αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή όχι, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

β. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται στο διαμέρισμα ο απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός του άρθρου 4, τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωση του Δικαιούχου Φορέα. Η σχετική απόφαση και η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 4 αποστέλλονται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αν η διαπιστούμενη έλλειψη του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού επηρεάζει άμεσα και δυσχερώς την καθημερινότητα των ωφελουμένων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, ανεξαρτήτως αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή όχι, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

γ. Αν διαπιστωθεί ότι το προσωπικό που απασχολείται στην Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6, τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωση του Δικαιούχου Φορέα και επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε μήνα που αφορά κάθε συγκεκριμένη παράλειψη πρόσληψης.

δ. Αν διαπιστωθεί πλημμελής εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 6, αναφορικά με την υποχρέωση καθημερινής σταθερής παρουσίας και διανυκτέρευσης του προσωπικού της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και εν γένει παροχής των εκ μέρους του υπηρεσιών, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής.

ε. Αν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες προς τους ωφελούμενους υπηρεσίες καθημερινής φροντίδας της υπο-περ. βα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 είναι ανεπαρκείς, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

στ. Αν διαπιστωθεί η διακινδύνευση της υγείας των ωφελουμένων λόγω παραβίασης της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

ζ. Αν διαπιστωθεί η παραβίαση της υποπερ. βγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 για την πρόσβαση των ωφελούμενων στην εκπαίδευση, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε ωφελούμενο.

η. Αν διαπιστωθεί η παραβίαση των υποπερ. βδ’ έως βζ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε ωφελούμενο.

θ. Αν διαπιστωθεί η παράλειψη κατάρτισης Ατομικού Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε ωφελούμενο που αφορά η παράλειψη.

ι. Αν διαπιστωθεί ότι ο Δικαιούχος Φορέας παρέλειψε να δηλώσει την εξαφάνιση ωφελουμένου στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

ια. Αν ο Δικαιούχος Φορέας παραβιάζει την υποχρέωση του άρθρου 19, αναφορικά με την επικοινωνία και επαφή των ωφελούμενων με τους φυσικούς τους γονείς και το συγγενικό τους περιβάλλον, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

ιβ. Αν διαπιστωθεί η παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 20, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσί-ων (500,00) ευρώ για την έλλειψη κάθε στοιχείου εκ των αναφερόμενων στις περ. α’ έως ε’ της ανωτέρω παρ. 2.

ιγ) Αν ο Δικαιούχος Φορέας αποσυρθεί από την εκτέλεση του προγράμματος πριν τη λήξη του, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) έως εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, με κριτήριο το χρονικό σημείο της αποχής του από την εκτέλεση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Φορέα και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5.

ιδ. Αν διαπιστωθεί ότι το διαμέρισμα δεν υφίσταται νομίμως με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3, τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωση του Δικαιούχου Φορέα και παράλληλα επιβάλλεται, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) έως τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ στον Μηχανικό που υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 3, αν η παράβαση συνέτρεχε κατά τον χρόνο υπογραφής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης. Η σχετική απόφαση και η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 3 αποστέλλονται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Όμοιο πρόστιμο επιβάλλεται στον Δικαιούχο Φορέα, αν η παράβαση του πρώτου εδαφίου ανάγεται σε χρόνο που έπεται της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 3. Αν η προθεσμία συμμόρφωσης παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται πρόστιμο στον Δικαιούχο Φορέα, διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος στον ίδιο ή τον Μηχανικό που υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 3 και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, κατά το μέρος που αφορά στο διαμέρισμα, στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

2. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ.

1. Ως υποτροπή νοείται η παράβαση που διαπιστώνεται εκ νέου, εντός δύο ετών από την αρχικώς διαπιστω-θείσα. Αν η παράβαση της περ. γ’ της παρ. 1 έχει ως συνέπεια την παραμέληση των ωφελουμένων, επιβάλλεται, σε περίπτωση υποτροπής, αντί προστίμου η ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4.

3. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 επιβάλλεται στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

4. Αν διαπιστωθεί κακοποιητική συμπεριφορά, κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), μέλους του προσωπικού της Μονάδας σε βάρος ωφελουμένου, ο Δικαιούχος Φορέας υποχρεούται να απομακρύνει από την Μονάδα το μέλος του προσωπικού που προέβη σε κακοποιητική συμπεριφορά και παράλληλα επιβάλλεται σε βάρος του Δικαιούχου Φορέα πρόστιμο που κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000,00) έως τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της κακοποιητικής συμπεριφοράς. Αν η δι-απιστωθείσα κακοποιητική συμπεριφορά έχει μεγάλη βαρύτητα και απαξία ή διαπιστώνεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ωφελουμένων, αντίστοιχης βαρύτητας, αντί του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδας, αν ο Δικαιούχος Φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της περ. β’ του άρθρου 7.

5. Στην ανακλητική απόφαση της παρ. 4, η οποία κοινοποιείται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Περιφέρειας, ορίζεται ότι το τελευταίο καθίσταται αυτοδικαίως Δικαιούχος Φορέας της Μονάδας, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε. Η με το περιεχόμενο αυτό κοινοποιούμενη απόφαση επέχει θέση νέας άδειας λειτουργίας της Μονάδας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου Φορέα που αποβλήθηκε από την Μονάδα, μέχρι την ορισμό νέου Δικαιούχου Φορέα της Μονάδας αυτής, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Αν η Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης βρίσκεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, νέος Δικαιούχος Φορέας της ορίζεται το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

6. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθενται ως αύξηση εις ύψος των πιστώσεων του ειδικού φορέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (ΑΛΕ 2310402003), για την επιχορήγηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με την υποπερ. (i) της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236), καταβάλλονται δε από τους υπόχρεους εντός εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής τους. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, βεβαιώνονται ταμειακά από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με βάση σχετικό χρηματικό κατάλογο που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια.

Άρθρο 24

Ένταξη ωφελουμένων πιλοτικού προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

1. Ο Δικαιούχος Φορέας που έχει επιφορτιστεί με την εκτέλεση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4837/2021, δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης που θα εκδοθεί κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας. Αν η αίτησή του εγκριθεί, στην Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης που θα λειτουργήσει ως αδειοδοτημένος Δικαιούχος Φορέας, εντάσσονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν επιτυχώς στο ανωτέρω πιλοτικό πρόγραμμα, οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση, εντάσσονται υποχρεωτικά σε μονάδες ημιαυτόνομης διαβίωσης που θα αδειοδοτηθούν κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας. Ως επιτυχώς συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα νοούνται οι ωφελούμενοι που παρέμειναν σε διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης του προγράμματος αυτού μέχρι την ολοκλήρωσή του, ο δε Κοινωνικός Λειτουργός του διαμερίσματος βεβαιώνει εγγράφως ότι η παραμονή τους σε διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

2. Για την αδειοδότηση μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης που περιλαμβάνει διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41843/6.5.2022 υπουργική απόφαση «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας» (Β’ 2313), οφείλουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. Τυχόν αντικειμενική αδυναμία πλήρωσης προϋποθέσεων που προβλέπονται το πρώτον στην παρούσα απόφαση, χωρίς να προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, βεβαιώνεται και τεκμηριώνεται εγγράφως από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου Φορέα, η βεβαίωση δε αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην περίπτωση αυτή, δεν εμποδίζεται η αδειοδότηση της μονάδας του πρώτου εδαφίου.

3. Ο Δικαιούχος Φορέας της Μονάδας διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης που λειτουργούν κατόπιν εγκριτικών αποφάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41843/6.5.2022 υπουργική απόφαση «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας» (Β’ 2313) δύναται να υποβάλει αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης προς τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη μεταβατική περίοδο από τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος μέχρι την πλήρη ένταξη της Μονάδας στο πλαίσιο χρηματοδότησης και λειτουργίας που ρυθμίζεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος. Η αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης υποβάλλεται έναν (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος και έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του πιλοτικού προγράμματος για την ανωτέρω μεταβατική περίοδο.

Άρθρο 25

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ