23353 ΕΞ 11-05-2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Αριθμ. 23353 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 3221/17-05-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
3. Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
6. Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 94).
7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το υπ’ αρ. 16922/20-01-2023 αίτημα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος για την διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Το υπ’αρ. 15956/24-11-2022 αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την διαδικτυακή υπηρεσία «Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 16670/12-01-2023 αίτημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την διαδικτυακή υπηρεσία «Καταχώρηση και έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων Διασύνδεση με το ΠΣΣΚΕΗΣ» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Το υπ’ αρ. 728/01-03-2023 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος για την διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το υπ’ αρ. 22085/09-03-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την διαδικτυακή υπηρεσία «Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θ. Το υπ’ αρ. 401/21-03-2023 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την διαδικτυακή υπηρεσία «Καταχώρηση και έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων Διασύνδεση με το ΠΣΣΚΕΗΣ» με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. Voucher του Ι.Τ.Υ.Ε. “Διόφαντος”» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος με την μέθοδο «Ενημέρωση στοιχείων ανεργίας με χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».
Η υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων (π.χ. ανεργία, ηλικία κ.λπ.) κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής, από υποψήφιους ωφελούμενους, σε προσκλήσεις για λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, έργων με δικαιούχο το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Με τη χρήση της υπηρεσίας θα αποφεύγεται η υποβολή από τους πολίτες και ο έλεγχος αποδεικτικών (για την πλήρωση των προϋποθέσεων) εγγράφων. Η υπηρεσία ζητείται στα πλαίσια της τροποποίησης των:
– Οργάνωση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»: ν. 3966/24.5.2011, άρθρα 24-35: (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») (118/ Α/245-2011).
– Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και ορισμός των μελών του, υπό στοιχεία 30446/Γ4 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 2042021).
– Ένταξη στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ν. 4270/2014, άρθρο 14, παρ. 1 και αρχείο «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Ενημέρωση Σεπτέμβριος», φύλλο S1311 (Κεντρική Κυβέρνηση), γραμμή 285 και φύλλο S13 (Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης-Θεσμικός Τομέας S13), γραμμή 1049.
– Κοινή υπουργική απόφαση για Ορισμό ΙΤΥΕ ως συμπράττοντα φορέα σε σχετικές πράξεις.
– Ορισμός του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως συμπράττοντα φορέα για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης ανέργων από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας», υπ’ αρ. 1.5714 (Β’ 6272/2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων -Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
– Οι τρεις τελευταίες πράξεις του σημείου 1 της απόφασης, είναι έργα για τα οποία ζητείται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
– Υπ’ αρ. 82759/2022 (Β’ 4581) κοινή υπουργική απόφαση για σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Σ.Ε.Κ και Γ.Ε.Κ., παρ. 3.4.1, σημείο 1.α.3.
– Υπ’ αρ. 1.3285/16-7-2021 και 2.1879/9-6-2022 αποφάσεις ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5075922 και τροποποίησή της.
– Υπ’ αρ. 73132/19-07-2022 απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5164824.
– Υπ’ αρ. 73131/19-07-2022 απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5164461.
– Υπ’ αρ. 99504/17-10-2022 απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5163952.

2. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τις κάτωθι μεθόδους:
– Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης με βάση τον ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
– Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης για πλήθος από ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία για κάθε ΑΦΜ.
Σκοπός χρήσης της υπηρεσίας είναι η επιβεβαίωση εργασιακής κατάστασης ωφελούμενων Πράξεων ΕΚΤ που καταχωρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Για την παρακολούθηση της ορθής υποβολής των κατά δήλωση από τους ωφελούμενους στοιχείων και τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ, ζητείται η διασταύρωση από εξωτερικές προς το ΟΠΣ ΕΣΠΑ διοικητικές πηγές όπως αυτά που τηρούνται στις αιτούμενες υπηρεσίες. Η ΕΥΟΠΣ έχει την ευθύνη για την διαχείριση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και τη διασύνδεσή του με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 21 του ν. 4914/2022 και άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4314/2014, όπως ισχύουν).

3. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Καταχώρηση και έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων Διασύνδεση με το ΠΣΣΚΕΗΣ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τις κάτωθι μεθόδους:
– Αναζήτηση των επενδυτικών σχεδίων των ενδιαφερόμενων με βάση τον ΑΦΜ (ενημέρωση επενδυτών).
– Εισαγωγή/ενημέρωση επιχειρηματικών σχεδίων στο σύστημα σώρευσης.
– Έλεγχος σώρευσης επιχειρηματικού σχεδίου (χωρίς αποθήκευση στο σύστημα).
Η καταχώρηση και ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας προς επιχειρήσεις κ.λπ. Η καταχώριση και ο έλεγχος είναι υποχρεωτικά για το σύνολο των φορέων που τις χορηγούν, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Οι δράσεις της Δ.ΥΠ.Α στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνουν και ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το (ΣΔΕ). Κατόπιν των ανωτέρω, το WS μεταξύ ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α και του ΠΣΣΚΕΗΣ, διασφαλίζει τα προβλεπόμενα από το ΣΔΕ του ΤΑΑ ως Φορέας Υλοποίησης. Η διαδικτυακή υπηρεσίας ζητείται στο πλαίσιο των:
– άρθρο 57 παρ. 3 του ν. 4914/2022.
– άρθρο 1, υποπαρ. Β.8 του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Η υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-9-2021 (Β’ 4498), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (Β’ 1927), απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης που καθορίζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

4. Οι φορείς των παρ. 1 έως 3 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα.

5. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ