233/13/23.1.2023
Τροποποίηση της παρ. Β του Κεφαλαίου 6, περί συγκρότησης Επιτροπής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της υπ’ αρ. 005/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017)» (Β 4352)

Αριθμ. 233/13/23.1.2023

(ΦΕΚ Β’ 661/09-02-2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. Β του Κεφαλαίου 6, περί συγκρότησης Επιτροπής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της υπ’ αρ. 005/2017 (Β’ 4352) κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με την οποία στην εν λόγω Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ως μέλος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ.

2. Την υπό στοιχεία 162928 ΕΞ 2022/8.11.2022 (ΥΟΔΔ 1053) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για τον διορισμό του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίστηκε ως Πρόεδρος της ΕΛΤΕ και ο Νικόλαος Παπαδήμος ορίστηκε στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου και Προέδρου του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

3. Το άρθρο 12 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την τροποποίηση της περ. Γ. της παρ. Β του Κεφαλαίου 6, περί συγκρότησης Επιτροπής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της υπ’ αρ. 005/2017 (Β’ 4352) Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ, ως εξής:
«Γ. Τον Πρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος της Επιτροπής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ