233/1/23.1.2023
Έγκριση του κειμένου μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4400 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Αριθμ. 233/1/23.1.2023

(ΦΕΚ Β’ 574/06-02-2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

2) Την υπ’ αρ. 217/8ο/13.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, του Διεθνούς Προτύπου 4400 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

3) Την από 20.12.2022 έγγραφη έγκριση των κειμένων μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, από την IFAC.

4) Την υπό στοιχεία 162928 ΕΞ 2022/8.11.2022 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1053).

5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση του κειμένου μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4400 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, όπως αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ