230/4/7.12.2022
Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος»

Αριθμ. απόφ. 230/4/7.12.2022

(ΦΕΚ Β’ 6659/23-12-2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

2) Την υπ’ αρ. 204/4ο/20-09-2021 απόφασή του περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης στα ελληνικά του Διεθνούς Προτύπου 315 (Revised 2019) Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement.

3) Την υπ’ αρ. 225/4/24.10.2022 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του κειμένου μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου 315 (Revised 2019) Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement.

4) Την από 15-11-2022 έγγραφη έγκριση των κειμένων μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του από την IFAC.

5) Το υπ’ αρ. 3073/30.11.2022 έγγραφο της ΕΛΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης περί αίτησης ανάκλησης δημοσίευσης σε συνέχεια της διευκρίνισης τους ότι η υπ’ αρ. 225/4/24.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. υπογράφεται από τον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. και ότι το όργανο που υπογράφει την πράξη πρέπει να είναι αρμόδιο τόσο κατά τον χρόνο υπογραφής όσο και κατά τον χρόνο δημοσίευσης αυτής.

6) Την υπό στοιχεία 162928 ΕΞ 2022/8-11-2022 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1053) περί ορισμού του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.

7) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται κρατική δαπάνη,

αποφασίζει:

Την έγκριση του κειμένου μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου 315 (Revised 2019) Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement, όπως αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ