22999/20-03-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 18898/13-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 746) για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

Αριθμ. 22999

(ΦΕΚ Β 2059/07.04.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70), καθώς και της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 2 ισχύει συμπληρωθέν από το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α’ 39) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

1.2. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α’ 136),

1.3. του άρθρου 138Α του Κανονισμού της Βουλής,

1.4. του άρθρου 14 παρ. 4 καθώς και του άρθρου 13γ «Εξουσίες έρευνας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Πρόστιμο μη συμμόρφωσης» του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (Α’ 191), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 5019/2023 (Α’ 27),

1.5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.6. των άρθρων 5 και 8 παρ. 1 περ. ια του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

1.7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

1.8. του ν. 4622/1919 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.9. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.10. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

1.11. του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου -Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

1.12. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

1.13. του Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

1.14. Του Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

2. Το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 18898/13-02-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υποδομών και Οικονομικών «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» (Β’ 746).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

4. Την υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 126331/ 28-12-2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Τροποποίηση του άρθρου 6 «Επιβολή της νομοθεσίας» της υπ’ αρ. 18898/13-02-2019 (Β’ 746) κοινής υπουργικής απόφασης για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς.

Το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 18898/13-02-2019 (Β’ 746) κοινής υπουργικής απόφασης για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς περί κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Επιβολή της νομοθεσίας

1. Σημείο επαφής για την υποβολή των αναφορών των καταναλωτών που διαμένουν στην Ελλάδα για διαφορές που προκύπτουν με εμπορευόμενους που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – μέλος της Ένωσης, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ορίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

2. Σε περίπτωση διαφορών πελατών με εμπορευόμενους αρμόδια για την εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού είναι τα δικαστήρια.

3. Αρμόδια αρχή, για την διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού όταν προκύπτουν καταναλωτικές διαφορές με εμπορευόμενους που εδρεύουν στην Ελλάδα, ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ως άνω αναφερόμενης παράβασης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης επιβάλλονται στους προμηθευτές μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, ή, αν ο παραβάτης έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον, β) χρηματικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000 €) έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί εντός της εύλογης προθεσμίας που τάσσεται με τη διοικητική πράξη επιβολής της ως άνω κύρωσης.

5. Για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,

β) οι ενέργειες του παραβάτη για τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας,

γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 3,

δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση,

ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις.

6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1, εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό 18898/13-02-2019 (Β’ 746) κοινή υπουργική απόφαση για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ