22669/12.4.2023
Τρίτος συμπληρωματικός Κατάλογος Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 326 του ν. 4781/2021 -Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α.Π. 45058/6.9.2021 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών (Β’ 4352), όπως αυτή τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Α.Π. 9497/9.3.2022 (Β’ 1210) και Α.Π. 57665/13.10.2022 (Β’ 5514) όμοιες.
(ΦΕΚ Β’ 2602/21.04.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 326 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Τις ειδικώς αιτιολογημένες εισηγήσεις των επικεφαλής των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τις Αρχές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν. 4781/2021, καθώς το σύστημα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που υφίσταται σε αυτές είναι είτε αμιγώς ιδιωτικό είτε μη αξιόπιστο ή μη προσβάσιμο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτές.

5. Την υπό στοιχεία Α.Π. 20485/06.04.2023, βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Tην υπό στοιχεία Α.Π. 45058/6.9.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Κατάλογος Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 326 του ν. 4781/2021» (Β’ 4352), όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Α.Π. 9497/9.3.2022 (Β’ 1210) και Α.Π. 57665/13.10.2022 (Β’ 5514) όμοιες,

αποφασίζουμε:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν. 4781/2021, εμπίπτουν, πλέον των Αρχών οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπό στοιχεία Α.Π. 45058/6.9.2021 (Β’ 4352), Α.Π. 9497/9.3.2022 (Β’ 1210) και Α.Π. 57665/13.10.2022 (Β’ 5514) αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και οι εξής Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας:

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
63.ΠΡΣ. ΡΑΜΠΑΤ70.Γ.Π. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
64.ΠΡΣ. ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ71.Γ.Π. ΚΟΡΥΤΣΑΣ
65.ΠΡΣ. ΚΙΕΒΟΥ72.Γ.Π. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
66.ΠΡΣ. ΛΙΜΑ73.Γ.Π. ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
67.ΠΡΣ. ΚΙΝΣΑΣΑΣ74.ΠΡΞ. ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ
68.ΠΡΣ. ΤΖΑΚΑΡΤΑΣ75.Γ.Π. ΟΔΗΣΣΟΥ
69.ΠΡΣ. ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ76.Γ.Π. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ