226245/17-05-2022
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022
Αρ. Πρωτ. : 226245
Ημ/νία : 17/05/22

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 5285543

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου-Ε. Τσαντάκη
Τηλέφωνο: 210 5285581, 5285585
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Ψάχου
Τηλέφωνο: 210 5285690
Email: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022»

Σχετ.: α) Η υπ’αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Υποθέσεων,
β) Το υπ ‘αρ. πρωτ. 115580/28-05-2019 έγγραφο του τ. ΕΤΕΑΕΠ,
γ) Τα υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000/03-07-2019 & 73641/Σ.21157/16.2.2022 Γενικά Έγγραφα του e-ΕΦΚΑ,
δ) Οι υπ’αρ. εγκύκλιο 30/2020, εγκύκλιο 47/2020, εγκύκλιο 8/2021 & εγκύκλιο 5/2022 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ και
ε) Το υπ’ αρ. πρωτ. 212168/08.06.2021 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών e- ΕΦΚΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων υπενθυμίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, από 01.06.2022 επέρχεται μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

Α) Μισθωτοί (Παλαιοί και Νέοι – ν.2084/1992) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ)

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη. Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Β) Μη Μισθωτοί (Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αγρότες)

Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για:

α) Αυτοαπασχολούμενους & Ελ. Επαγγελματίες,

β) Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και γ) Μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς – Αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4670/2020, μειώνονται και ισχύουν από 01.06.2022, ανά ασφαλιστική κατηγορία, ως εξής:

Ασφαλιστικές ΚατηγορίεςΠοσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022
4239
5147
6156

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία του ανωτέρω πίνακα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους (Εγκ. 47/2020) και μισθωτούς μηχανικούς (Εγκ. 8/2021).

Επισημαίνουμε ότι,

– Από 01.01.2023 έως 31.12.2024 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς θα παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

– Από την 01.01.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών (παρ. 4 του άρ. 8, Ν.4670/2020).

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ