2262/52/19.4.2022
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

(ΦΕΚ Β 2280/10.5.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

β. Την περ. (θ) του άρθρου 1 του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 25).

γ. Τα άρθρα 1 και 3, την παρ. 1 του άρθρου 80 και το άρθρο 82 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

δ. Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2336/1995, καταβάλλονταν εργο-δοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).

ε. Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.

στ. Το άρθρο 34 του ν. 4144/2013, συστάθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. Επίσης σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) οι προβλεπόμενοι πόροι διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46%.

ζ. Το άρθρο 16 του ν. 4491/2017 σχετικά με την απόδοση Πόρων κλάδου ΛΑΕΚ.

η. Το άρθρο 48 του ν. 4670/2020 από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

θ. Το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1/6/2020, ως ακολούθως: β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.

ι. Την υπ’ αρ. 563/14/05-04-2022 Διατύπωση Γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

ια. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζει:

Την έγκριση του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2020 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022 Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, είναι η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι φορείς υλοποίησης είναι ως εξής:

Α) Οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Φορείς οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό τους ως Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι.

Γ) Τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι αρχαιρεσίες τους για όλους του παραπάνω δικαιούχους φορείς θα πρέπει:

α) Να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το πρακτικό αρχαιρεσιών που αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό απόφασης διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ή

β) να έχουν διεξαχθεί με τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Δικηγορικού Συλλόγου, με τη σχετική απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες αυτές (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).

Για τους φορείς που δεν υπάγονται στον ν. 1712/1987, αλλά στις περί σωματείων διατάξεις του αστικού κώδικα και έχουν διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ή δικηγόρου, ζητούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι δεν υπάγονται στον ν. 1712/1987.

– Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών θα πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δημόσια αρχή. Ειδικά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και το αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι αρχαιρεσίες τους.

– Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που θα επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.

Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ καθώς και τα Εργατικά Κέντρα, αναρτούν στο ΠΣ ΛΑΕΚ το πρακτικό αρχαιρεσιών τους επικυρωμένο από το πρωτοδικείο ή αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ)/οργα-νώσεων εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου των δικαιούχων φορέων (μέσω gov.gr) για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών. Δύναται η Δ.ΥΠ.Α – εφόσον κριθεί απαραίτητο – να ζητήσει το πρωτότυπο πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά τον χρόνο αποπληρωμής των προγραμμάτων αυτών.

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης και των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

– Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ (Μη Μέλη).

Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο Υπεύθυνες Δηλώσεις (μέσω gov.gr) ότι «οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους, (με σχετική αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής».

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός δικαιούχους φορείς με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (ΠΣ ΛΑΕΚ) αντλεί δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡ-ΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα η επιλεξιμότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι αυτοί (μέσω ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ) διενεργού-νται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων κατάρτισης των δικαιούχων φορέων, κατά την αξιολόγηση και κατά την επιτρεπτή, από την παρούσα εγκύκλιο, αντικατάσταση.

Ειδικότερα τη στιγμή (real time) που δηλώνεται σε τμήμα Α, ο ΑΦΜ Εργαζομένου με τον αντίστοιχο ΑΦΜ Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν είναι εργαζόμενος δεν γίνεται αποδεκτός. Εάν είναι εργαζόμενος, τότε με βάση τον ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή- ελέγχεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το σύνολο των εργαζομένων είναι 50 και άνω – δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος, ενώ αν είναι έως 49 θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό.

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α)

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021. Η Δ.ΥΠ.Α. και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, και κατά την επιτρεπτή από την εγκύκλιο αντικατάσταση.

Ειδικότερα όταν δηλώνεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ καταρτι-ζομένου, προκειμένου να συμμετέχει σε τμήμα τύπου Β, θα γίνεται έλεγχος αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ εάν αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος σε επιχείρηση. Εάν ναι-θα αποκλείεται. Αν όχι- θα γίνεται διασταύρωση μέσω ΕΦΚΑ του συνόλου των ημερομισθίων που πρέπει να διαθέτει (τουλάχιστον 50 το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου).

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος και θα διατηρηθούν έως και τον προβλεπόμενο χρόνο επιτρεπτού ελέγχου, δηλαδή έως και την 31/12/2027.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητα/κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες.

Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με τον κλάδο δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Για όλους τους Καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις ο Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών διατηρεί στο Φυσικό αρχείο Υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των επιχειρήσεων (επωνυμία και ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ένδειξη: Μέλος ή Μη Μέλος.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες) λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους και μέχρι του ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ. Η πιστοποίηση της υλοποίησης των συγκεκριμένων ενεργειών δημοσιότητας γίνεται κατά τη φάση αποπληρωμής, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες, που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων με ενδεικτικές ενέργειες, όπως προβολή στα τοπικά ή κλαδικά ΜΜΕ (ηλεκτρονικά ή έντυπα), διενέργεια ημερίδων κ.λπ.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών δημοσιότητας, εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (την ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης» που περιλαμβάνει:

– Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

– Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ).

– Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λπ.).

– Προτάσεις για μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες:

– των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,

– της τοπικής αγοράς εργασίας

– του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

Τα ανωτέρω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, κατά τη φάση της αποπληρωμής.

Μετά από αίτημα του ΦΕΕ για συνεργασία στο πρόγραμμα, τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά. Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν αποδεχθεί τη συνεργασία, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα συλλέγει ο Φορέας υλοποίησης του προγράμματος.

α) Των εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια το προηγούμενο έτος εφαρμογής της εγκυκλίου (2021) ότι είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων της περιοχής (Νομός) που δραστηριοποιείται το Εργατικό Κέντρο και δεν έχουν μόνιμη απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.

β) Των εργαζόμενων μη μέλη των ΦΕΕ. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι: Υπεύθυνη Δήλωση του καταρτιζόμενου «ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ», ότι απασχολείται στην επιχείρηση «επωνυμία και ΑΦΜ της Επιχείρησης».

Εάν δεν συμμετέχει στη διαδικασία Εργατικό Κέντρο τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο δικαιούχος φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όταν επιθυμούν να συμμετέχουν οι ίδιοι ως δικαιούχοι φορείς στην υλοποίηση προγραμμάτων τότε ισχύουν τα εξής:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων οργάνων τους (ως ΦΕΕ) είτε όχι.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα (ΦΕΕ). Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών ή οποία καταχωρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, πριν την υποβολή του προγράμματος για αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, στα βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των επιχειρήσεων-μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωμά του.

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης τα οποία, είναι αδειοδοτημένα με βάση την υπό στοιχεία 141267/Κ6/04-11-2021 (ΑΔΑ: Ω54146ΜΤΛΗ3ΦΦ – Β’ 5159) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., όπως προβλέπεται σχετικά στην παρ. 7α του άρθρου 66 του ν. 4763/2020 (Β’ 254) πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απασχόληση στελεχει-ακού δυναμικού των Κ.Δ.Β.Μ.) να ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή. Στις Ε.Μ.Ε. δεν θα προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται adhoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ’ αποστά-σεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού των περ. α) έως δ), απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας (1) υπεύθυνος διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ).

Οι πάροχοι κατάρτισης δύνανται αναλάβουν προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας, έως το τριπλάσιο της δυναμικότητάς τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) Σε δομές των ως άνω αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου (ΚΔΒΜ).

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΔΒΜ) άλλες πιστοποιημένες δομές.

Και στις δύο περιπτώσεις ή και συνδυαστικά, το σύνολο των καταρτιζόμενων των προγραμμάτων που δύνα-νται να υλοποιούν/φιλοξενούν δεν μπορεί να ξεπερνά τη δυναμικότητά τους (σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα). (Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ).

Η δυναμικότητα υπολογίζεται αποκλειστικά στις δομές με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 9.16031/οικ. 3.2815/ 10.9.2009 (Β’ 1999) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

– Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζόμενων.

– Δεν είναι υπόγειοι.

– Διαθέτουν καλό αερισμό.

– Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.

– Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.

– Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

– Έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

(Συγκεκριμένα απαιτείται η ύπαρξη ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασι-μότητα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου από τα άτομα με αναπηρίες και η ανεμπόδιστη κίνηση ΑΜΕΑ εντός της δομής, στους διαδρόμους, στην αίθουσα διδασκαλίας και στους χώρους υγιεινής. Στην περίπτωση δομής σε όροφο απαιτείται η ύπαρξη ανελκυστήρα).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15 και μεγαλύτερος των 25 ατόμων.

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα δύναται να δημιουρ-γηθούν είναι δύο ειδών:

Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι: Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ προερχόμενοι από επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την εκτέλεση του προγράμματος).

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (όπως αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ).

Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 4 στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΚΠΑΙ-ΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση, υποχρεωτικά, θα δηλώνονται τα εξής:

– Οι κλάδοι της Οικονομίας στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις (μέλη ή μη μέλη του ΦΕΕ) οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Διψήφιοι -Κύριοι ή Δευτερεύοντες ΚΑΔ). Οι ΚΑΔ δηλώνονται στην καρτέλα του ΦΕΕ και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό.

– Όταν πρόκειται για Επιστημονικό σύλλογο τον αντίστοιχο με τα παραπάνω ΚΑΔ της Επαγγελματικής ειδικότητας των μελών του που εκπροσωπεί.

– Το αντικείμενο της Κατάρτισης που εντάσσονται τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την κάτωθι Λίστα Θεματικών Αντικειμένων Κατάρτισης:

Ψηφιακές δεξιότητες – Εφαρμογές πληροφορικής Μεταφορές – Logistics – Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ Επιχειρήσεων – Πωλήσεις – Μάρκετινγκ

Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες

Γενικές (εγκάρσιες, ήπιες, κοινωνικές) επαγγελματικές δεξιότητες Εκμάθηση ξένης γλώσσας – Ξενόγλωσσης ορολογίας

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου μάθηση

Υγεία -Ασφάλεια

Τουρισμός – Πολιτισμός

Αγροτικά – Αγροδιατροφή – Ασφάλεια Τροφίμων

Επιπλέον συμπληρώνεται:

Το επίπεδο εκπαίδευσης των καταρτιζόμενων.

Η επαγγελματική ειδικότητα.

Το φύλο.

Η ηλικία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.

Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45′) ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90′) πρέπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15′).

Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα από τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πανδημία) που τίθενται καθολικά μέτρα προστασίας, ο αριθμός των καταρτιζόμενων πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζονται από τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό καταρτιζόμενων μικρότερο του 50% των δηλωθέντων κατά την υποβολή της πρότασης του προγράμματος, (ακολουθείται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω).

Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού των απουσιών από κάποιον καταρτιζόμενο, έχει σαν αποτέλεσμα:

α) Τη μη αποπληρωμή του καταρτιζόμενου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος.

β) Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με αυτόν).

Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των αρχικά δηλωθέντων ατόμων κατά την υποβολή πρότασης του προγράμματος. Ο αριθμός των παρόντων καταρτιζόμενων ανά ώρα και μέρα κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των καταρτιζόμενων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για το πρόγραμμα.

Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας (ή άλλο επίσημο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την ταυτοπροσωπία) το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον ελεγκτή-υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α.

Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζόμενων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του και του ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου). Ο φάκελος παραδίδεται στους ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α. κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Τα έγγραφα του φακέλου πρέπει να είναι ευκρινή.

Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 2, «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑ-ΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ».

Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή όλο το πρόγραμμα κατάρτισης (πλην της περίπτωσης που διενεργείται επιτόπιος έλεγχος), αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα προγράμματα δεν αποπληρώνονται.

Μετά την αξιολόγηση, στα εγκεκριμένα προγράμματα, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα στοιχεία:

– Αντικείμενα κατάρτισης

– Συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος

– Ειδικότητες των καταρτιζόμενων

– Στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράμματος, όπως:

– Το ΚΔΒΜ που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης (εκτός περιπτώσεων που έχει επέλθει διακοπή λειτουργίας της δομής – μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ)

– Η δηλωμένη συνεργαζόμενη δομή ΚΔΒΜ ως τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

– Ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων (ο νέος αλλάζει με νέο)

– Μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων (επιτρέπεται η αντικατάσταση και η αύξηση)

– Αντικατάσταση νέων καταρτιζόμενων με καταρτιζόμενους που δεν είναι νέοι.

Κατά την αντικατάσταση διενεργούνται οι έλεγχοι των επιχειρήσεων και των καταρτιζόμενων μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ, όπως και κατά τη φάση της υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων.

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και το αργότερο μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. (Στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες).

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €).

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

1) έξι ευρώ (6 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης.

2) πέντε ευρώ (5 €) ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ως έξοδα διατροφής-μετακίνησης για τα προγράμματα που υλοποιούνται διά ζώσης.

3) τρία ευρώ (3 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με Εργατικό Κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €). Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που δύνανται να λάβουν τα Εργατικά Κέντρα αφορά σε έως 28 προγράμματα. (Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ).

Επισημαίνεται ότι:

Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του δευτεροβάθμιου οργάνου στην οποία δηλώνεται ότι: α) δεν υλοποιεί ο ίδιος προγράμματα κατάρτισης στην παρούσα εγκύκλιο β) ο πρωτοβάθμιος ΦΕΕ είναι μέλος του. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €). Τα παραπάνω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση της αποπληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εισαγωγή στοιχείων – Ειδικοί οροί

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Ειδικότερα σε περίπτωση καταχώρισης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αξιολογείται. Επίσης εφόσον είναι λανθασμένα τα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται. Τέλος, εάν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ΦΕΕ διαπιστωθούν λανθασμένα, το πρόγραμμα ακόμα και αν έχει αξιολογηθεί θετικά δεν θα αποπληρωθεί.

Στην περίπτωση που εμφανίζονται δύο ΚΠΑ για έναν ταχυδρομικό κώδικα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει ο ΦΕΕ με τα ΚΠΑ προκειμένου να δηλωθεί το σωστό ΚΠΑ στην αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι αρνητικός.

Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο δικαιούχος φορέας προς αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ:

– Οι κύριοι/διψήφιοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο ΦΕΕ, οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

– Ο τίτλος του προγράμματος και η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης.

– Το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων (προσκομίζουν το σχετικό έγγραφο στον δικαιούχο φορέα.

– Το σύνολο των ωρών του προγράμματος.

– Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση.

– Η Δομή στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα (ΚΔΒΜ κ.λπ.).

– Η ταχυδρομική διεύθυνση, το e-mail, το τηλέφωνο του φορέα που έχει αναλάβει την κατάρτιση.

– Τα στοιχεία του υπεύθυνου του προγράμματος (που έχει ορίσει ο δικαιούχος φορέας).

– Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.).

– Τα στοιχεία των εργαζομένων- καταρτιζόμενων ανά επιχείρηση που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλλο, ηλικία κ.λπ.)

– Ο συνολικός αριθμός των νέων καταρτιζόμενων-ερ-γαζομένων των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

– Τα στοιχεία των χωρίς σταθερό εργοδότη/εργασία καταρτιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλλο, ηλικία κ.λπ.), (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β).

– Ο συνολικός αριθμός των νέων χωρίς σταθερό εργοδότη καταρτιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β).

– Ότι η δομή είναι πιστοποιημένη για πρόσβαση ΑΜΕΑ.

– Ότι η δομή είναι ενοικιαζόμενη ή ιδιοκτήτη αίθουσα του ΦΕΕ με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ.) ΛΑΕΚ.

Α. Μοριοδότηση προτάσεων.

1. Συντελεστής βαρύτητας 50%.

Ο αριθμός των νέων καταρτιζόμενων που συμμετέχουν (για πρώτη φορά) σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (25 εργαζόμενοι).

2. Συντελεστής βαρύτητας 25%.

Η μη κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 κατά την περίοδο της προηγούμενης εγκυκλίου.

3. Συντελεστής βαρύτητας 25%.

Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε ο δικαιούχος φορέας και ολοκληρώθηκαν χωρίς αρνητικό έλεγχο την περίοδο της προηγούμενης εγκυκλίου σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων προγραμμάτων την ίδια περίοδο.

Σημ. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους παραπάνω συντελεστές μοριοδότησης για την ενιαία αξιολόγηση των δύο τύπων (Α και Β) τμημάτων προγραμμάτων το μέγιστο της βαθμολογίας που δύναται να λάβει κάθε πρόγραμμα ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά το 75.

Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλουν προτάσεις προγραμμάτων, δικαιούνται την έγκριση μίας (1) τουλάχιστον πρότασης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει βαθμολογία είκοσι πέντε (25) και άνω.

Προτάσεις προγραμμάτων που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του είκοσι πέντε (25) απορρίπτονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του προϋπολογισμού του Νομού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσότερων προτάσεων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό (κωδικό) προγράμματος που υποδεικνύει τον ακριβή χρόνο της οριστικής υποβολής του.

Β. Καταχώριση προτάσεων για αξιολόγηση

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων – μελών του φορέα, όπως προκύπτει από Μητρώο μελών ως εξής:

α. Έως 35 επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.

β. Από 35 μέχρι 350 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 35 επιχειρήσεις.

γ. Για περισσότερες από 350 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 70 επιχειρήσεις πέραν των 350.

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 17 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του νομού.

ε. Κάθε ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι 20 προγράμματα το ανώτερο.

στ. Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν το 25% εκ των συνολικά εγκεκριμένων προγραμμάτων του φορέα.

ζ. Σε κάθε περίπτωση ο αδιάθετος προϋπολογισμός του Νομού κατανέμεται σε προγράμματα φορέων του Νομού, σύμφωνα με τη μοριοδότηση – αξιολόγησή τους και εφόσον σωρευτικά τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και εργαζομένων σε αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση της Ομοσπονδίας.

Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων (την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει Αδειοδοτημένο Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναμικότητας του Κ.Δ.Β.Μ.

Η δυναμικότητα κάθε Κ.Δ.Β.Μ υποχρεωτικά καταχω-ρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ πριν την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων.

Επίσης όταν πρόκειται για υλοποίηση σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΔΒΜ) άλλες πιστοποιημένες δομές με πρόσβαση ΑΜΕΑ) αντίστοιχα το σύνολο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στην ίδια δομή δεν μπορεί να ξεπερνά τη δυναμικότητά του. Το ίδιο ισχύει αν το ΚΔΒΜ υλοποιεί και ενοικιάζει παράλληλα την δομή του.

Όλα τα παραπάνω ελέγχονται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.

Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι (συμπεριλαμβανομένων των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε όσους Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματα τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ – εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους – τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.

Για να έχουν δικαίωμα υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει – μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στο σύστημα -να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά για έλεγχο πριν την αξιολόγηση και 10 ημέρες το αργότερο πριν τη τελευταία ημέρα υποβολής των προγραμμάτων για αξιολόγηση, τα εξής:

1. Το καταστατικό του ΦΕΕ που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται.

2. Την απόφαση του ΔΣ του ΦΕΕ για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ.

3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).

4. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα).

5. Την απόφαση των ΔΣ καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων.

*Σημειώνεται ότι κατατεθειμένα μετά την παραπάνω ημερομηνία έγγραφα ΔΕΝ θα αξιολογούνται. Η τελική κατάταξη και η κατανομή των προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα.

Περιπτώσεις αποκλεισμού

Κατά την υποβολή και αξιολόγηση αποκλείονται προτάσεις προγραμμάτων όταν συντρέχει/ουν μία ή παραπάνω από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 49 εργαζόμενους.

2. Η ελλιπής ή λανθασμένη ηλεκτρονική καταχώριση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθώς και όσων πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη ή έλλειψη ή αναντιστοιχία δικαιολογητικών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, απορρίπτεται το πρόγραμμα ανεξαρτήτως της φάσης υλοποίησης που βρίσκεται.

3. Η διάρκεια του προγράμματος δεν είναι 40 ώρες.

4. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων είναι μεγαλύτερος των 25 ή μικρότερος των 15.

5. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τριών (3) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (ισχύει για τα τμήματα τύπου Α).

Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων, που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ, υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο κάθε Δικαιούχος Φορέας ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των καταρτιζόμενων, από τον δικαιούχο φορέα, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης), αποτελεί υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι της εγκυκλίου.

Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), μπορούν να καταχω-ρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν αλλαγές από την αρχική πρόταση) οι εξής αλλαγές που δεν αποτελούν στοιχεία μοριοδότησης κατά την αξιολόγηση του προγράμματος:

– αντικατάσταση των επιχειρήσεων,

– αντικατάσταση των παλαιών καταρτιζόμενων και μόνο αύξηση των νέων καταρτιζόμενων (Η αντικατάσταση των νέων καταρτιζόμενων θα γίνεται μόνο με νέους. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί δηλωθέντες αριθμοί καταρτιζόμενων δεν μειώνονται, μόνο αντικαθίστανται),

– το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ΚΔΒΜ (εκτός περιπτώσεων που επέλθει διακοπή λειτουργίας του ΚΔΒΜ και μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ) ούτε του τόπου υλοποίησης (ταχυδρομική διεύθυνση) που έχει ήδη δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του φορέα προς την Διεύθυνση Α3 και κατόπιν σχετικής έγκρισης.

Για οποιαδήποτε αλλαγή οι Φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Δ.ΥΠ.Α, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ. (Μέσα στα επιτρεπτά από την εγκύκλιο πλαίσια).

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίηση του προγράμματος εγκρί-νεται αυτόματα.

Στη περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την καταχώριση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης υλοποίησής του.

Μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος δεν επιτρέπονται αλλαγές παρά μόνο στις κάτωθι δύο περιπτώσεις:

Α. Στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση κωλύματος εκπαι-δευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αντικατάστασής του με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η καταχώριση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος το οποίο έχει δηλωθεί ότι διδάσκει.

Β. Στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αλλά και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος.

Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και η διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι 20 λεπτά πριν την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

Μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος, πριν την αξιολόγηση, δεν αλλάζουν στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκρισή του.

Ημερήσιο απουσιολόγιο

Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας, ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζόμενων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζόμενων- κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλείμματος μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης και 4ης διδακτικής ώρας καθώς και των παρουσιών (καταρτιζόμενων που προσήλθαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου) σε κάθε διδακτική ώρα (κάθε 45 λεπτά) και έως 10 λεπτά μετά την έναρξή της.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζόμενων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί και δεν αποπληρώνονται οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόμενου που δεν έχει δηλωθεί, όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το ποσοστό των απουσιών του – αφαιρούμενης της ποινής – δεν ξεπερνά το 20% των ωρών του προγράμματος, τότε το ΚΔΒΜ οφείλει να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο το εκπαιδευτικό επίδομα για τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτιση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E- LEARNING

Σε περιόδους ιδιαίτερων συνθηκών κατά τις οποίες απαγορεύεται η διά ζώσης κατάρτιση (π.χ. υγειονομικής κρίσης), δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του πόρου του ΛΑΕΚ προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-learning, εφόσον οι Φορείς (σε συνεργασία με εκπαιδευτικό φορέα) έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ/ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή τους.

Η διαδικασία καταχώρισης των καταρτιζόμενων και υποβολής των προγραμμάτων είναι ίδια με τα διά ζώσης προγράμματα.

Οι δικαιούχοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, αξιοπιστία και λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που επιλέγουν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα απορρίπτεται.

Στο ημερήσιο πρόγραμμα αναφέρεται και ο υπερ-σύνδεσμος (ή και εφόσον απαιτείται από τον φορέα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης) που οδηγεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ώστε να είναι εφικτή η άμεση είσοδος των ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά δεν δύναται να επικαιροποιούνται. Την ευθύνη της ορθότητάς τους φέρει ο ΦΕΕ που δηλώνει το πρόγραμμα.

Τα μαθήματα μέσω τεχνολογικής ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming/broadcasting) δεν είναι επιλέξιμα. Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και «εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων» επιτρέποντας στον εκπαιδευτή και τους καταρτιζόμενους να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε «πραγματικό» χρόνο (real time).

Έλεγχος υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης e-learning.

Οι ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α. θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο e-learning πρόγραμμα κατά τις ώρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και να έχουν απευθείας σύνδεση (on line) οπτικά και ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται στην κάμερα του καταρτιζόμενου το ονοματεπώνυμο του. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (καταρτιζόμενοι και εισηγητές) πρέπει να έχουν προς επίδειξη στους ελεγκτές την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώριση των απουσιών των καταρτιζόμενων για κάθε ημέρα κατάρτισης (όπως ακριβώς και στα συμβατικά προγράμματα) και η τήρηση στο φυσικό αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων.

Σε περίπτωση καταχώρισης από τον φορέα ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου (οπτικά και ακουστικά) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τότε το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται.

Δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα διατροφής και μετακίνησης. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται ως γενικά έξοδα, δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ.

Ο ΦΕΕ οφείλει να διατηρεί ως φυσικό αρχείο τα στοιχεία παρουσίας των συμμετεχόντων, όπως αυτά εξάγονται από την πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το αρχείο αυτό αναρτάται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο τουλάχιστον ένας έλεγχος, από τους ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος κατάρτισης, τότε γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος φυσικού αρχείου από ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α, προκειμένου, σε περίπτωση θετικού ελέγχου, να δύναται το πρόγραμμα να προχωρήσει στη φάση αποπληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Τήρηση Φυσικού Αρχείου

Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή) και είναι στη διάθεση της Δ.ΥΠ.Α. εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του δικαιούχου Φορέα όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το αντικείμενο της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών, όπου θα αναφέρονται η απόφασή της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, στην παρούσα εγκύκλιο, καθώς και οι ενέργειές της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ» μετά την ολοκλήρωσή του.

Δ. Αντίγραφο του καταστατικού και Μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαί-νεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους με το Μητρώο των μελών τους.

Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) του Φορέα εκπροσώπησης Εργοδοτών (ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ.

Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου – «Δικαιούχοι Φορείς».

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου φορέα και του παρόχου κατάρτισης (πιστοποιημένο ΚΔΒΜ) στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου φορέα και του ΚΔΒΜ, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το ποσό αμοιβής του ΚΔΒΜ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλ-λομένων, η ημερομηνία σύνταξης,υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης τα στοιχεία των στελεχών/διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που απασχολούσαν το έτος 2021 ή κατά την υποβολή της αίτησης και αθροίζουν απασχόληση 3 ΕΜΕ + 1 για κάθε παράρτημα ΚΒΔΜ)

Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσής του στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία Α -ΣΤ αναρτώνται στο Π.Σ ΛΑΕΚ (σε μορφή PDF, στο μεν προφίλ του Φορέα τα Καταστατικά, αρχαιρεσίες κ.λπ., στο δε Πρόγραμμα ό,τι αφορά αυτό π.χ. Συμφωνητικό κ.λπ.) και παράλληλα τηρούνται ως φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου φορέα. Η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης καταστατικού (νέων φορέων) και αρχαιρεσιών (όλων των φορέων), στο πεδίο «επισυναπτόμενα αρχεία» στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ είναι 10 ημέρες πριν την τελευταία ημέρα υποβολής των προτάσεων. Οποιοδήποτε έγγραφο αναρτηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη και οι προτάσεις δεν αξιολογούνται. Κανένα έγγραφο ΔΕΝ αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Η έγκαιρη κατάθεση και ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους χρήστες για την ηλεκτρονική κατάθεση – ανάρτηση περιγράφεται στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ. Ζ. Για όλους τους καταρτιζόμενους τόσο οι ΦΕΕ οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα, όσο και τα Εργατικά Κέντρα, μέσω των οποίων γίνεται η επιλογή των καταρτιζόμενων για τα προγράμματα τύπου Β, οφείλουν να τηρούν στο Φυσικό Αρχείο τους τα εξής:

– Για όλες τις περιπτώσεις καταρτιζόμενων Υ.Δ με την οποία δηλώνεται ότι: «δέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος». Επίσης αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ, τραπεζικού λογαριασμού και αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.

– Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του ΦΕΕ ότι οι καταρτιζόμενοι (ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από επιχειρήσεις (Επωνυμία και ΑΦΜ) Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ (αναλόγως της επιχείρησης).

– Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μη Μέλη του ΦΕΕ, Υπεύθυνη Δήλωση των καταρτιζόμενων (ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία θα δηλώνουν την επιχείρηση (Επωνυμία και ΑΦΜ) από την οποία προέρχονται.

Για τους Εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη/ερ-γασία, Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια, το έτος 2021,και ΥΔ ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.

Επιπλέον όροι για την Τήρηση φυσικού αρχείου από Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα.

(α) Το Εργατικό Κέντρο – σε περίπτωση που του παρα-χωρηθεί δικαίωμα υλοποίησης προγράμματος – τηρεί στο φυσικό του αρχείο, επιπλέον των παραπάνω, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ) στην οποία αναφέρονται:

– τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.)

– ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης ότι παραχωρεί το δικαίωμα του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο

– τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του

– τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων -μελών του

(β) Οι Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα, εκτός των παραπάνω, τηρούν στο αρχείο τους σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) βεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, ανήκουν στα πρωτοβάθμια μέλη τους. Στην υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) αναφέρεται η Ομοσπονδία (με τον ΑΦΜ της) ο τίτλος του προγράμματος, ο κωδικός του και οι επιχειρήσεις με τα ΑΦΜ τους.

Όλα τα παραπάνω, που αναφέρονται στο παρόν κεφά-λαιο,πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου φορέα. Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης (αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ), των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα, της εγκυρότητας των εγγράφων που αναρτούν στο ΠΣ ΛΑΕΚ και τηρούν σε φυσικό αρχείο, καθώς για την τήρηση όλων των όρων της εγκυκλίου. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί για όλα τα ανωτέρω δειγματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους, στο χώρο του δικαιούχου φορέα σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των υλοποιηθέντων προγραμμάτων. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Εάν μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να επιβάλλει, οικονομικές κυρώσεις στον δικαιούχο φορέα για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με τη βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβάλλει και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Εισηγητές Προγραμμάτων Κατάρτισης

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Μητρώο των εισηγητών της Δ.ΥΠ.Α. και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΤΚ 17456, Άλιμος) ώστε να λάβουν αριθμό Μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).

Για να λάβουν αριθμό Μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι:

Διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) Πτυχίο ΙΕΚ. Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου ή ΕΠΑΛ.

Πτυχίο ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία στο αντικείμενο της κατάρτισης εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και για περιορισμένο χρόνο.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να τεκμηριώνεται η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο αντικείμενο της κατάρτισης. Ειδικά:

Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας δύνανται να διδάσκουν:

(ι) οι πτυχιούχοι Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής,

(ιι) οι κάτοχοι πιστοποιητικού επάρκειας από το Υπουργείο Παιδείας.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί, στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν, από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος σπουδών, τότε πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτής να προσκομίσει προς αξιολόγηση αποδεικτικά στοιχεία: (α) διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον 300 ωρών και (β) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εργασιακό αντικείμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος σπουδών, τότε πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτής να προσκομίσει προς αξιολόγηση αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο εργασιακό αντικείμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί, από τον ΕΟΠΠΕΠ, στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν, αναφέρουν στην αίτησή τους τον κωδικό πιστοποίησης εκπαιδευτή ενηλίκων του Μητρώου του ΕΟΠΠΕΠ και προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν επίσης, τους τομείς στους οποίους δύ-νανται να διδάξουν (σύμφωνα με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ ή σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Έλεγχος των Προγραμμάτων Κατάρτισης

Με την υπ’ αρ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με την υπό στοιχεία Β118616/13-7-01 απόφαση του Διοικητή Δ.ΥΠ.Α, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Με την υπ’ αρ. 1959/32/23.03.2021 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα «Διαδικασία ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ – Οδηγίες προς ελεγκτές προγραμμάτων ΛΑΕΚ» καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

Η Δ.ΥΠ.Α. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος. Οι έλεγχοι αυτοί, περιλαμβάνουν και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των εκπαιδευτών και των παρόντων καταρτιζόμενων, με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού δημόσιας αρχής.

Με ευθύνη του ΦΕΕ και του φορέα υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να μεταβαίνουν άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α. στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης της Δ.ΥΠ.Α, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το διαδίκτυο, το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών με ευθύνη των ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζόμενων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, (μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης) τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος διαθέτει υποχρεωτικά:

– ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση,

– φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζόμενων,

– φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των εισηγητών,

– νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ και Ασφαλιστικό φορέα για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των καταρτιζόμενων.

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζόμενων που ο φορέας έχει δηλώσει.

2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής

3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευση τους.

6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.

8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.

9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.

12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.

13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό φορέα ή τον ΦΕΕ.

15. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

16. Στην αίθουσα παρίστανται άτομα που κατά τον έλεγχο δήλωσαν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο) διαφορετικά από τα πραγματικά τους.

Επιπλέον για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης e-learning.

Κατά τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται στην κάμερα του καταρτιζόμενου το ονοματεπώνυμό του.

Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

– Απουσιάζουν καταρτιζόμενοι σε ποσοστό άνω του 50% του αριθμού αυτών που ο δικαιούχος φορέας έχει δηλώσει.

– Απουσιάζει ο εκπαιδευτής.

– Ο εκπαιδευτής κατά τον έλεγχο δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

– Δεν υπάρχει απ’ ευθείας σύνδεση (on line) οπτικά και ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου.

– Στην αίθουσα κατάρτισης ή «στην εικονική τάξη» (για τα e-learning προγράμματα) υπάρχουν πάνω από τα προβλεπόμενα, στην εκάστοτε εγκύκλιο, άτομα εκτός του εκπαιδευτή.

– Έχει γίνει αλλαγή στον τίτλο ή το περιεχόμενο ή τον συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

– Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς ο δικαιούχος να έχει ενημερώσει πρώτα ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

– Στην αίθουσα ή «στην εικονική τάξη» (για τα e-learning προγράμματα) παρίστανται ως καταρτιζόμενοι άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.

– Δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία με κατάλληλο έγγραφο (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

– Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (για τα e-learning προγράμματα) δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος.

– Δεν λειτουργεί ο υπερσύνδεσμος ή δεν έχει δοθεί ο σωστός κωδικός για την πρόσβαση των ελεγκτών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (για προγράμματα e-learning).

– Διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο της υλοποιούμενης κατάρτισης δεν συμφωνεί με το δηλωθέν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ακύρωση προγράμματος κατά την ώρα διενέργειας ελέγχου με ποινή αποκλεισμού του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή στο φυσικό αρχείο αυτού, ο ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. με εισήγηση της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής Γνώμης και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ο φορέας ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.

Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, δύναται να επιβάλει στον ΦΕΕ, οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια.

Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, δύναται να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες έχει την ευθύνη.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση του προγράμματος δύ-ναται να αλλάξει, ανεξαρτήτως των θετικών ελέγχων, ως αποτέλεσμα των αυτοματοποιημένων υπολογισμών που διενεργούνται από το ΠΣ ΛΑΕΚ, βάσει των όρων που διέπουν την παρούσα εγκύκλιο.

2. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης.

Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ΦΕΕ, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε. Εάν τα δηλωθέντα στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν συμπίπτουν με τους όρους και προϋποθέσεις της εγκυκλίου ή ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε η Δ.ΥΠ.Α – μετά από Γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ.- μπορεί να επιβάλλει στον ΦΕΕ οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβληθεί και στον φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες ευθύνεται. Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των ΦΕΕ, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργηθούν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μέχρι 3 χρόνια από την ολοκλήρωση.

3. Έλεγχοι μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ.

Κατά την υποβολή των στοιχείων του προγράμματος το πληροφοριακό σύστημα αυτόματα ελέγχει τα στοιχεία επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, των παροχών κατάρτισης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑ-ΝΗ, ΕΦΚΑ, ΟΠΣ. Σε περίπτωση που ο έλεγχος είναι αρνητικός δεν επιτρέπει την δήλωση του καταρτιζόμενου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτόματα τη στιγμή της δήλωσης ή τη στιγμή της τροποποίησης.

Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και ελέγχου των δηλούμενων στοιχείων στο Π.Σ. ΛΑΕΚ. Τέτοιες διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων διενεργούνται ηλεκτρονικά με υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτους φορείς και χειρωνακτικά εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η περίοδος (έναρξη – λήξη) της υλοποίησης ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ και η ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα – από τον Φορέα υλοποίησης – των παραστατικών δαπανών κάθε προγράμματος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει.

Στη συνέχεια ο Φορέας υλοποίησης θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφα όλων των παραστατικών που αποδεικνύουν τις εξοφλημένες δαπάνες του συνολικού κόστους του προγράμματος και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα προσκομιζόμενα αντίγραφα είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία ο Φορέας έχει την ευθύνη ειδικά για το πρόγραμμα να φυλάει για να τα επιδείξει σε ενδεχόμενο έλεγχο για μια πενταετία.

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Φορέα υλοποίησης του απαραίτητου φυσικού αρχείου ή της δήλωσης αναληθών στοιχείων η Δ.ΥΠ.Α. με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού του Φορέα από 1-3 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1) Για την κάλυψη εξόδων διατροφής-μετακίνησης των καταρτιζόμενων θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο το ποσό των 200,00 ευρώ σε κάθε καταρτιζόμενο για τη συμμετοχή του σε όλη τη διάρκεια των 40 ωρών του προγράμματος.

Για τον λόγο ότι οι φορείς αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία κάλυψης του κόστους του προγράμματος, διατυπώθηκε γνώμη από την Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ για την καταβολή των παραπάνω εξόδων προς τους καταρτιζόμενους, από τη Δ.ΥΠ.Α.

2) Στις περιπτώσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης e-learning δεν προβλέπεται αντίστοιχη δαπάνη ή αποζημίωση για τους καταρτιζόμενους.

Β) ΑΜΟΙΒΗ ΚΕΚ

Η αμοιβή του ΚΕΚ αποδεικνύεται από τιμολόγιο του ΚΕΚ προς το ΦΕΕ συνοδευόμενο από εξοφλητικό παραστατικό τράπεζας στο οποίο εμφανίζεται η πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ΚΕΚ με μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του Φ.Ε.Ε. στο λογαριασμό του ΚΕΚ. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σημειώνεται ότι πρέπει να εκδοθεί εντός του έτους παροχής της υπηρεσίας (παρ. 14 ΚΦΑΣ, άρθρο 6).

Γ) ΑΜΟΙΒΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενο από εξοφλητικό παραστατικό Τράπεζας στο οποίο εμφανίζεται η πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Εργατικού Κέντρου με μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του Φ.Ε.Ε. στο λογαριασμό του Εργατικού Κέντρου. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο σημειώνεται ότι πρέπει να εκ-δοθεί εντός του έτους παροχής της υπηρεσίας (παρ. 14 ΚΦΑΣ, άρθρο 6).

Δ) ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όταν συμμετέχει Ομοσπονδία, για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού αποπληρωμής του προγράμματος κατάρτισης στην Ομοσπονδία, προσκομίζεται:

1) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον Φ.Ε.Ε. συνοδευόμενο από εξοφλητικό παραστατικό Τράπεζας στο οποίο εμφανίζεται η πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της Ομοσπονδίας από την Τράπεζα με μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του Φ.Ε.Ε. στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο σημειώνεται ότι πρέπει να εκδοθεί εντός του έτους παροχής της υπηρεσίας (παρ. 14 ΚΦΑΣ, άρθρο 6).

2) Φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες δημοσιοποίησης του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, όπως προβολή στα τοπικά ή κλαδικά ΜΜΕ (ηλεκτρονικά ή έντυπα), διενέργεια ημερίδων κ.λπ. Επισημαίνεται ότι δε θα γίνεται δεκτή δαπάνη δημοσιότητας της Ομοσπονδίας μόνο με ανάρτηση στο site της Ομοσπονδίας.

3) Πρωτότυπη Έκθεση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 καθώς και

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 ως δικαιούχος φορέας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά την εκκαθάριση του ποσού που δικαιούται και την έκδοση απόφασης από το Δ.Σ. για την αποπληρωμή του, ο κάθε Φορέας υλοποίησης προσκομίζει με διαβιβαστικό του έγγραφο αθεώρητο τιμολόγιο προς τη Δ.ΥΠ.Α. με το εκκαθαρισθέν ποσό, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση του Δ.Σ. Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, το Α.Φ.Μ, η Δ.Ο.Υ. και ο αριθμός τιμολογίου με ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, ονοματεπώνυμο και υπογραφή από τον αρμόδιο σύμφωνα με το καταστατικό του Φ.Ε.Ε.

Τέλος στο διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να αναφέρεται ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) ο οποίος θα πρέπει να είναι στο όνομα του Φορέα υλοποίησης και μόνο. Στο διαβιβαστικό έγγραφο θα αναφέρονται επίσης οι κωδικοί των προγραμμάτων που αποπληρώνονται.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ειδικότερα από τον επί μέρους προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται κυρίως από τις θεσμοθετημένες εισφορές υπέρ του κλάδου που συν ει-σπράττονται και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στη Δ.ΥΠ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5.040.000,00

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

224.000,00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

414.400,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

436.800,00

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

235.200,00

ΛΕΣΒΟΥ

168.000,00

ΣΑΜΟΥ

67.200,00

ΧΙΟΥ

100.800,00

Σύνολο

6.686.400,00

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΗΜΑΘΙΑΣ

324.800,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.284.800,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

134.400,00

ΚΙΛΚΙΣ

212.800,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

336.000,00

ΠΕΛΛΑΣ

246.400,00

ΠΙΕΡΙΑΣ

280.000,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

123.200,00

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

123.200,00

Σύνολο

4.065.600,00

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΔΡΑΜΑΣ

201.600,00

ΕΒΡΟΥ

257.600,00

ΚΑΒΑΛΑΣ

257.600,00

ΞΑΝΘΗΣ

324.800,00

ΡΟΔΟΠΗΣ

246.400,00

ΣΕΡΡΩΝ

425.600,00

Σύνολο

1.713.600,00

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

78.400,00

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

44.800,00

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

324.800,00

ΛΑΡΙΣΑΣ

660.800,00

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

492.800,00

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

448.000,00

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

392.000,00

Σύνολο

2.441.600,00

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

459.200,00

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

257.600,00

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

179.200,00

ΑΧΑΙΑΣ

716.800,00

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

44.800,00

ΗΛΕΙΑΣ

470.400,00

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

44.800,00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

201.600,00

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

190.400,00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

369.600,00

ΦΩΚΙΔΑΣ

44.800,00

Σύνολο

2.979.200,00

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

582.400,00

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

168.000,00

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

179.200,00

ΧΑΝΙΩΝ

336.000,00

Σύνολο

1.265.600,00

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΑΡΤΑΣ

168.000,00

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

89.600,00

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

313.600,00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

112.000,00

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

33.600,00

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

123.200,00

Σύνολο

840.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ