225/57983/26-02-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1658/396202/29.12.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις, παγετοί, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2021» (Β’ 6877)

Αριθμ. 225/57983/2024

(ΦΕΚ Β’ 1408/04-03-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),
β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
γ) της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),
δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 79/2023, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την υπ’ αρ. 102928/2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),
η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ι) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),
ια) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
ιβ) της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562),
ιγ) της υπ’ αρ. 552/85728/29.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων” (Β’ 4562)» (Β’ 1253),
ιδ) της υπό στοιχεία 86031 ΕΞ 2022/20.6.2022 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης και της υπό στοιχεία 86036 ΕΞ 2022/20.6.2022 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων πληγέντων από πλημμύρα,
ιε) της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9768/Α235/10.8.2021 (Β’ 3792) κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης περιοχών, από την πλημμύρα 11 και 12.1.2021 και 1.2.2021 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου,
ιστ) της υπό στοιχεία 129132 ΕΞ 2022/13.9.2022 (Β’ 4858) κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες 9-16.10.2021 και 11.12.2021, σε περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

2. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.9.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών“Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού”(Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής “Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού”» (Β’ 3967).

3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

6. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Την υπό στοιχεία 2/71437/ΔΠΓΚ/13.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.8.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ).

9. Την υπό στοιχεία 2/142377/ΔΠΓΚ/13.9.2022 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 64Κ7Η-Λ04).

10. Το υπ’ αρ. 16696/7.12.2023 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.

11. Την υπ’ αρ. 104/33866/5.2.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24, του ν. 4270/2014. Σχετική η υπ’ αρ. 827/4070/10.1.2024 (ΑΔΑ: ΡΩΑΤ4653ΠΓ-7Ξ5) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2024 και 2025 για την υλοποίηση σε αυτά τα οικονομικά έτη του εγκεκριμένου με την 1658/396202/29-12-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. (Β’ 6877),

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1658/396202/29-12-2022 (Β’ 6877) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ: 2310803004 των
οικονομικών ετών 2024 και 2025 συνολικού ύψους έως 23.000.000 ευρώ, η οποία αναλύεται σε, 10.000.000 ευρώ για το 2024 και 13.000.000 € για το έτος 2025 η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2024 και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2025 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί, έναντι ζημιών στη φυτική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ