2242.5-3/17663/09-03-2023
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, έτους 2023
Αριθμ. 2242.5-3/17663/2023

(ΦΕΚ Β’ 1677/20-03-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α’ 24),
β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261),
γ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) του άρθρου 49 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α’ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α’ 268),
στ) του ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α’ 179),
ζ) της υπ’ αρ. 3522.2/08/2013/28.06.2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Β’ 1671),
η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
θ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26) και
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’αρ. 3522.2/09/2014/29.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) εγκύκλιο του ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο.

3. Το υπ’ αρ. 07/20.02.2023 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 09.02.2023 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, έτους 2023, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 9η Φεβρουαρίου 2023 από τους νόμιμους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων Άγιος Νικόλαος (Π.Ε.Π.Ε.Ρ.Ν.Π.) «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 14, στο μέτρο που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου 14, στον βαθμό που αντίκειται προς τις διατάξεις του π.δ. 12/ 1993 (Α’ 5), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 315/1995 (Α’ 171) και τροποποιήθηκε από το π.δ. 3/2011 (Α’ 6). Οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας κυρώνονται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 10 υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην υπ’ αρ. 3522.2/09/2014/29.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) εγκύκλιο του ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για έναν (1) ακόμη χρόνο, εάν δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2023, οι κάτωθι αναφερόμενοι:
1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.ΖΟΥΡΟΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ και ΜΙΧΕΛΗΣ Ε. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ”, ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

Άρθρο 1ο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α) Οι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω

Από 01.01.2023 έως 30.09.2023Από 01.10.2023 έως 31.12.2023
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ3407,541. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ3492,73
2. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ2214,602. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ2269,97
3. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ2214,603. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ2269,97
4. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ2060,274. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ2111,78
5. Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ3316,565. Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ3399,47
6. Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2214,606. Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2269,97
7. Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2060,277. Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2111,78
8. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ2214,608. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ2269,97
9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’1954,419. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’2003,27
10. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’1456,7910. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’1493,21
11. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ1582,2611. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ1621,82
12. ΝΑΥΤΗΣ1456,7912. ΝΑΥΤΗΣ1493,21
13. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α1582,2613. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α1621,82
14. ΛΙΠΑΝΤΗΣ1470,3914. ΛΙΠΑΝΤΗΣ1507,15
15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β1470,3915. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β1507,15
16. ΜΑΓΕΙΡΑΣ1657,4716. ΜΑΓΕΙΡΑΣ1698,91
17. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ1211,0117. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ1241,29
18. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ1582,2618. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ1621,82
19. ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ1211,0119. ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ1241,29
20. ΔΥΤΗΣ1657,4720. ΔΥΤΗΣ1698,91
21. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ960,8421. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ984,86
22. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ960,8422. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ984,86

β) Επίδομα Δώρο εορτών.
Το επίδομα δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει αποδοχές ίσες με [1/25 του Β. Μισθού επί δύο ημερομίσθια (2,00)]για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε από 01.01.2003 με την υπ’ αρ. 3525.12/01/2005/30.11.2005
απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της κύρωσης της Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της Σ.Σ.Ε πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών έτους 2003 και ενσωματώθηκε στην Άδεια που καθορίζει το Άρθρο 8.
Διευκρινίζεται ότι με την κύρωση της παραπάνω τροποποίησης, στους Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. δεν έχει ενσωματωθεί κανένα απολύτως επίδομα.

γ) Τα Ναυαγοσωστικά είναι εμπορικά πλοία που εκτελούν πλόες ανοικτής θαλάσσης, προς παροχή υπηρεσιών
«ρυμούλκησης» πλοίων άλλων κατηγοριών και πλωτών ναυπηγημάτων, «επιθαλλάσια αρωγή» ή άλλες πάσης φύσεως σωστικές εργασίες κ.λπ.

δ) Ο ναυτικός δικαιούται, αν το επιθυμεί, να λάβει στην Ελλάδα τις πάσης φύσεως αποδοχές του από την Εφοπλιστική Επιχείρηση σε ευρώ, με εκχώρηση προς αυτόν αντιστοίχου συναλλάγματος, υπολογιζόμενου με την επίσημη τιμή αγοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Διατηρούνται επίσης παράλληλα όλες οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα συναλλαγματικές διευκολύνσεις υπέρ του ναυτικού εκ μέρους της Πολιτείας.

ε) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., καθορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.

Άρθρο 2ο
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών δικαιούνται επιδόματα κατά μήνα, ως κατωτέρω:
1) Πρόσθετο επίδομα Ναυαγοσωστικού εκ ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), επί των βασικών μισθών, για τον Πλοίαρχο τον Α’ Μηχανικό και το υπόλοιπο πλήρωμα.
2) Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών, για τον Πλοίαρχο τον Α’ Μηχανικό και το υπόλοιπο πλήρωμα.
3) Ειδικό επίδομα ως πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στον Πλοίαρχο και τον Α’ Μηχανικό, για κάθε Σάββατο ίση με το 1/25 του βασικού μισθού του (Άρθρο α), τα οποία προβλέπονται κατά μήνα από την υποπαρ. α της παρ. 6 του Άρθρου 3.
Η ίδια πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται σ’αυτούς και για τις ημέρες αργίας (εορτές) που προβλέπονται από παρ. β του Άρθρου 5 της παρούσης Σ.Σ.Ε. και αντιστοιχούν σε 1,42 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.
Τα ανωτέρω επιδόματα θα καταβάλλονται και στίς Άδειες, Αποζημίωση, Ασθένεια ή ατύχημα.

Άρθρο 3ο
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προσωπικό καταστρώματος και μηχανοστασίου εν πλω.
α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού καταστρώματος και μηχανοστασίου εν πλω, ορίζονται σε 40 την εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.
β) Εάν ληφθεί υπόψιν ότι η εργασία εν πλω πρέπει να εκτελείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ’ όλο το 24ωρο, οι άνδρες των βαρδιών είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις βάρδιες κατά Σάββατο και Κυριακή επί 8ωρο, αμειβόμενοι δια απλής υπερωριακής αμοιβής (1/173*1,075) κατά το Σάββατο και της ιδιαίτερης αμοιβής για το 8ωρο της Κυριακής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Προσωπικό καταστρώματος και μηχανοστασίου στο λιμάνι.
α) Στο λιμάνι βάρδιες μπορούν να διατηρηθούν αν ο Πλοίαρχος κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η εργασία του πληρώματος διέπεται από τους όρους της εν πλω εργασίας.
β) Όταν οι βάρδιες διαλυθούν, οι ώρες εργασίας ορίζονται σε οκτώ (8) κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων πάντοτε ως αργιών και κατανέμονται υπό του Πλοιάρχου μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:00.
γ) Στην περίπτωση που μετά τη διάλυση των βαρδιών διατηρούνται αυτές για την βάρδια του μηχανοστασίου, καταβάλλονται εις τους υπηρετούντες στις βάρδιες υπερωρίες για όσες ώρες εργασθούν πέραν του 8ωρου και υπερωρίες για όλες τις ώρες του Σαββάτου.
δ) Οι ώρες του Ναύκληρου στο λιμάνι, εάν έχουν διαλυθεί οι βάρδιες, ορίζονται από 06:00 έως 18:00, θα καταβάλλονται δε εις αυτόν 3 ώρες υπερωρίες από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής και 8 ώρες κατά Σάββατο και την Κυριακή.
ε) Οι ώρες εργασίας των νυκτοφυλάκων είναι 12 συνεχείς από 18:00 έως 06:00. Δια τις επιπλέον του κανονικού ωραρίου ώρες, θα καταβάλλεται υπερωρία 4 ωρών την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, 12 ώρες το Σάββατο και 6 ώρες την Κυριακή.

3. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και στο λιμάνι.
α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και στο λιμάνι, ορίζονται σε 40 την εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.
β) Αν ληφθεί υπόψιν ότι λόγω της φύσεως της εργασίας, το προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών, δεν είναι δυνατόν να εκτελέσει τα καθήκοντά του εντός του αναφερομένου στης παρ. α’ χρονικού ορίου, είναι τούτο υποχρεωμένο να απασχολείται εν πλω και στο λιμάνι από 06:30 έως 18:30, όλες τις ημέρες της εβδομάδος με μεσημβρινή διακοπή 12:45 14:45.
Για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόληση, δικαιούται 2 ώρες υπερωρία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 10 ώρες κατά το Σάββατο και 5 ώρες την Κυριακή. Για το 8ωρο της Κυριακής θα δικαιούται την αμοιβή του άρθρου 5.
Εάν η εργασία παραταθεί και πέρα των ανωτέρω χρονικών ορίων, δικαιούνται υπερωρίες για όσες ώρες απασχοληθούν.
γ) Ο μάγειρας πέραν των ανωτέρω υπερωριών, δικαιούται για κάθε αρτοποίηση 4 ώρες υπερωρία και 5 ώρες το μήνα για την εν γένει συντήρηση της κουζίνας.
δ) Ο θαλαμηπόλος και βοηθός θαλαμηπόλου, δικαιούνται 10 ώρες το μήνα για την συντήρηση και το καθάρισμα των ψυγείων.
ε) Στην περίπτωση που ενδιαιτούνται στο Ναυαγοσωστικό επιβάτες ή συνεργεία, καταβάλλεται έκτακτη αμοιβή που ορίζεται για το έτος 2023 σε δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (2,58) για κάθε άτομο. Το ποσόν αυτό μοιράζεται εξίσου μεταξύ του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών.

4. Όροι εργασίας στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
α) Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται ελλιμενισμένο στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης, σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν οι βάρδιες και το πλήρωμα όλων των ειδικοτήτων, θα εργάζεται από 08:00 έως 17:00 και μία (1) ώρα διακοπή το μεσημέρι.
β) Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει νυκτοφύλακας εκ του πληρώματος, τα υποχρεούμενα προς τούτο μέλη του πληρώματος θα απασχολούνται από 16:00 ή 17:00 έως 06:00 της επομένης, εναλλασσόμενα καθ’ εκάστη κατ’ απόλυτη σειρά. Θα παίρνουν δε υπερωρία 14 ώρες την ημέρα. Το ίδιο θα ισχύει για κάθε μέλος του πληρώματος του μηχανοστασίου για ανάλογη περίπτωση.
γ) Προς αντιμετώπιση της ανάγκης διατηρήσεως σε ετοιμότητα στο λιμάνι του Πειραιά ενός (1) Ναυαγοσωστικού 24ώρου συνεχούς επιφυλακής, οι πλοιοκτήτες δύνανται να ζητήσουν και τα πληρώματα υποχρεούνται, κατ’ απόλυτη σειρά, αποκλειόμενης της επί δύο συνεχείς ημέρες υποχρεώσεως, να παραμένουν επί του Ναυαγοσωστικού καθ’ όλο το 24ωρο σε ετοιμότητα αναχωρήσεως. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε κανένα μέλος του πληρώματος να μην εργάζεται περισσότερο από 8 ώρες, δυναμένου του Πλοιάρχου προς το σκοπό αυτό να μεταβάλλει τις καθιερωμένες ώρες εργασίας. Θα λαμβάνεται ακόμη μέριμνα από τους πλοιοκτήτες να καθορίζουν τη σειρά 24ώρου επιφυλακής των Ναυαγοσωστικών κατά δίκαιο τρόπο, ώστε η κατά τις Κυριακές και Εορτές επιφυλακή να γίνεται εναλλάξ και κατά απόλυτη σειρά μεταξύ των Ναυαγοσωστικών.
δ) Δια την ως άνω απασχόληση επί 24 συνεχείς ώρες, όλα τα μέλη του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, δικαιούνται ανάλογο αυτούσιο ανάπαυση εκτός του Ναυαγοσωστικού.
ε) Εάν το Ναυαγοσωστικό αναχωρήσει από τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της ημερησίας εργασίας, θα καταβάλλεται υπερωρία σε όσους εκ του πληρώματος εργασθούν μέχρι την έναρξη της επομένης ημέρας. Η ημέρα υπολογίζεται από 00:01 έως 24:00.
Σαν περιοχή λιμένος Πειραιά, θεωρούνται οι όρμοι, ακτές, λιμενικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση 20 ΝΜ εκατέρωθεν του Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς, ενώ σαν περιοχή λιμένος Θεσσαλονίκης ορίζεται η περιοχή σε απόσταση 15 ΝΜ.
Δεν θεωρείται περιοχή λιμένος Πειραιώς, η ράδα της περιοχής αυτής σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός (1) ναυτικού μιλίου, οπότε εμφανίζονται, οι όροι της εν πλω εργασίας.
στ) Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρεούνται εάν κληθούν εκτάκτως να προσέλθουν το ταχύτερο δυνατό εις τα σκάφη τους προς παροχή βοηθείας εις τα κινδυνεύοντα ή ευρισκόμενα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πλοία, σε συνδρομή προς το εκτελούν επιφυλακή Ναυαγοσωστικό.

5. Όροι εργασίας εις τις βάσεις.
α) Έδρα των Ελληνικών Ναυαγοσωστικών, θεωρείται ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. ’Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται εκτός Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα έχει υποχρέωση και κατά τις ελεύθερες ώρες εργασίας, να διατηρεί συνεχή επαφή με το Ναυαγοσωστικό, ώστε σε κάθε περίπτωση, να είναι άμεση η ετοιμότητα προς απόπλου.
β) Προς κάλυψη της πρόσθετης αυτής υποχρέωσης του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, κάθε μέλος αυτού, δικαιούται ειδικής πρόσθετης αμοιβής που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Βασικού Μισθού του (Άρθρου α) το μήνα, ήτοι το 1/30 του (25%) την ημέρα για όσες ημέρες παραμένει το Ναυαγοσωστικό στη βάση. Φυσικά κι άσχετα με την ανωτέρω ειδική πρόσθετη αμοιβή, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή σε όσους από το πλήρωμα (προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών, μηχανοστασίου, ναύκληρος, νυκτοφύλακας κ.λ.π.), εργασθούν πέραν του 8ώρου, κατά τα οριζόμενα περί της εντός λιμένος εργασίας του πληρώματος.
γ) Βάση θεωρείται η παραμονή του Ναυαγοσωστικού σε κάθε λιμάνι εκτός του λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, του εσωτερικού ή εξωτερικού, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών κι αφού ζητηθεί από το πλήρωμα να ευρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα αναχωρήσεως. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραμονή του Ναυαγοσωστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μιλίων από την είσοδο του λιμανιού, δεν θεωρείται σαν παραμονή του σε βάση.
Δεν θεωρείται επίσης βάση, όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται σε λιμάνι και το πλήρωμα μπορεί να διαθέτει χωρίς πρόσθετους περιορισμούς τις εκτός εργασίας ώρες του και ο απόπλους αυτού γίνει κατά τα καθιερωμένα γενικά επί των εμπορικών πλοίων.

6. ’Εργασία κατά τα Σάββατα.
α) Τα Σάββατα αντιστοιχούν σε 4,33 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.
β) Τα πληρώματα δεν εργάζονται τα Σάββατα. Αν τους ζητηθεί όμως υποχρεούνται να εργασθούν κατά το Σάββατο επί 8ωρο, θα καταβάλλεται δε σ’αυτά υπερωριακή αμοιβή για όλες τις ώρες απασχόλησης, ως ορίζεται από το Άρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε. χωρίς καμία άλλη προσαύξηση.

Άρθρο 4ο
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

α) Εάν από τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, ζητηθεί να εκτελέσουν πρόσθετη εργασία πέραν από τις 8 ώρες την ημέρα, είναι υποχρεωμένα να την εκτελέσουν, δεν δύνανται όμως αυτή να υπερβαίνει τις 4 ώρες την ημέρα. Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωρίας ορίζεται στο 1/173*1,075 των βασικών μισθών του άρθρου 1 της παρούσης.
β) Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, τα πληρώματα υποχρεούνται να εργασθούν και άνω των τεσσάρων ωρών, αμειβόμενα για τον χρόνο πέραν των τεσσάρων πρώτων ωρών δια 2,075 υπερωρίας (1/173*2,075).
γ) Τις Κυριακές και εορτές μόνο, το βασικό ωρομίσθιο (1/173) της υπερωριακής αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 82,5%.
δ) Η εργασία του πληρώματος τα Σάββατα, για το 8ωρο της βάρδιας εν πλω αμείβεται δια απλής υπερωρίας (1/173*1,075), η εργασία εκτός βάρδιας αν ζητηθεί αμείβεται δια 2,075 υπερωρίας (1/173*2,075).
ε) Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων α, β, γ, και δ, του παρόντος άρθρου καταχωρείται οι παρακάτω πίνακες, για το έτος 2021 και 2022, υπερωριακής αμοιβής σε ευρώ.

Πίνακας υπερωριακής αμοιβής έτους 2023.
(Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Από 1.1. 2023 έως 30.09. 2023)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΜΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΒΜ/173ΒΜ/173*107,5%ΒΜ/173*207,5%ΒΜ/173*82,5%
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β` ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ2214,612,8013,7626,5610,56
2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2060,2711,9112,8024,719,82
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’1954,4111,3012,1423,449,32
4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α1582,269,159,8318,987,55
5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ1657,479,5810,3019,887,90
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ1470,398,509,1417,647,01
7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΝΑΥΤΗΣ1456,798,429,0517,476,95
8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ1211,017,007,5314,535,78
9. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ960,845,555,9711,524,58

(Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Από 1.10. 2023 έως 31.12.2023)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΜΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΒΜ/173ΒΜ/173*107,5%ΒΜ/173*207,5%ΒΜ/173*82,5%
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ2269,9713,1214,1127,2310,83
2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ2111,7812,2113,1225,3310,07
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α`2003,2711,5812,4524,039,55
4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α1621,829,3710,0819,457,73
5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ1698,919,8210,5620,388,10
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ1507,158,719,3718,087,19
7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΝΑΥΤΗΣ1493,218,639,2817,917,12
8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ1241,297,187,7114,895,92
9. |ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ984,865,696,1211,814,70

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 82,5% του ωρομίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (παράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 82,5% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες ωρομισθίου σε ευρώ.

Άρθρο 5ο
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΟΡΤΩΝ

α) Για όλες τις Κυριακές εκάστου μηνός και μέχρι 8 ώρες εργασίας εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος εξ 22% των βασικών μισθών μηνιαίως. Το επίδομα τούτο χορηγείται στον Πλοίαρχο, στον Α’ Μηχανικό και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ανεξάρτητα παροχής εκ μέρους αυτών εργασίας ή μη.
β) Οι παρακάτω θρησκευτικές εορτές, θεωρούνται ως ημέρες αργίας και 8ωρο εργασία.
Κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται απλή υπερωριακή αμοιβή (1/173*1,075). Η αμοιβή αυτή παρέχεται σε όσους εκ του πληρώματος εργασθούν εν πλω ή εις το λιμάνι.
Εργασία πέραν του 8ώρου, αμείβεται υπερωριακώς ως εις το άρθρο 4 ορίζεται.
Οι εορτές είναι: 1) Η 1η του έτους 2)Των Θεοφανίων 3) Καθαρά Δευτέρα 4) Η 25η Μαρτίου 5) Η Μεγάλη Παρασκευή 6) Η ημέρα του Πάσχα 7) Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα 8) Του Αγίου Γεωργίου 9) Η 1η Μαΐου 10) Της Αναλήψεως 11) Η 15η Αυγούστου 12) Η 14η Σεπτεμβρίου 13) Η 28η Οκτωβρίου 14) Του Αγίου Νικολάου 15) Των Χριστουγέννων 16) Η Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων 17) Οι αναγνωρισμένες αργίες, τοπικές εορτές εις τα Ελληνικά λιμάνια, εφ’ όσον ευρίσκεται ελλιμενισμένο εις αυτά το Ναυαγοσωστικό.

Άρθρο 6ο
ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. Γενικά τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρεούνται να εκτελούν στις προγραμματισμένες ώρες εργασίας, όλες τις εργασίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας επί των Εμπορικών Πλοίων και γενικότερα τις υπαγόμενες στην ειδικότητα του ναυτικού, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή πέρα από το προβλεπόμενο μισθό ή τις κατά περίπτωση αναφερόμενες ειδικές αμοιβές από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση.

2. Οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες θεωρούνται έξτρα εργασίες, ως μη υπαγόμενες στα συνήθη καθήκοντα των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών και για την εκτέλεση τους καταβάλλεται έξτρα υπερωριακή αμοιβή.
α) Για την επαναπρόσδεση, μετά από αποκοπή του ρυμουλκούμενου εν πλω.
β) Για την αντικατάσταση των ρυμουλκίων σε ρυμουλκούμενο εν πλω όταν είναι περισσότερα του ενός.
γ) Για την πρόσδεση ναυαγίου σε ανοικτή θάλασσα.
Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού και απαιτείται η άνοδος του πληρώματος επί των ρυμουλκούμενων ή του ναυαγίου.
δ) Κατά τις ναυαγιαιρέσεις για εργασίες λίμπο, στεγανοποιήσεως ρηγμάτων, τοποθέτηση μηχανημάτων επί του ναυαγίου, εργασίες αντλήσεως υδάτων, τοποθέτηση και μάζεμα αντιρρυπαντικών φραγμάτων και μηχανημάτων και γενικά εργασίες αντιρρυπαντικής προστασίας.
Δια τις παραπάνω εργασίες, καταβάλλεται απλή υπερωριακή αμοιβή (1/173*1,075) σε όσους εκ του πληρώματος έλαβαν μέρος, και για όσες ώρες εργάσθηκαν ανεξάρτητα αν είναι εντός του 8ώρου της βάρδιας ή όχι. ε) Δια την πρόσδεση και εν γένει ετοιμασία του ρυμουλκούμενου από το λιμάνι αναχωρήσεως, το μάζεμα των ρυμουλκίων στο λιμάνι αφίξεως. Δια την τοποθέτηση των ρυμουλκίων και το μάζεμα αυτών στο λιμάνι αναχωρήσεως και αφίξεως όταν τα ρυμουλκούμενα είναι περισσότερα από ένα. Για την πρόσδεση προσαραγμένου και κάθε εργασία επί των εξυπηρετουμένων πλοίων. Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού, καταβάλλεται απλή υπερωρία (1/173*1,075) σε όσους απασχοληθούν εντός του 8ώρου της βάρδιας τους και διπλή υπερωρία
σε όσους απασχοληθούν υπερωριακώς.
Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση υπερωριακής αμοιβής, όταν η συμμετοχή του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού εις τις εργασίες τις αναφερόμενες εις το παρόν άρθρο, περιορίζονται επί του Ναυαγοσωστικού και η ολοκλήρωση αυτών διενεργείται από το πλήρωμα του εξυπηρετουμένου πλοίου.

3. Πέραν από τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω εργασίες που έχουν σχέση με το έργο των Ναυαγοσωστικών, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή και για όσες εργασίες γενικά (καταστρώματος, μηχανοστασίου, ηλεκτρολόγου) προβλέπεται τοιαύτη για τα πληρώματα των φορτηγών πλοίων από 4.500 DWG και άνω.
Το ύψος δε αυτής, είναι το αναφερόμενο στην εκάστοτε Συλλογική Σύμβαση των εν λόγω πλοίων.

4. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δεν δικαιούνται υπερωριακής ή άλλης αμοιβής για τις παρακάτω εργασίες, η εκτέλεση των οποίων είναι υποχρεωτική και πέραν των κεκανονισμένων ωρών, ανεξάρτητα της ώρας ή ημέρας εκτελέσεώς τους:
α) Σε περιπτώσεις παροχής βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα.
β) Για την εργασία, αφορούσα χειρισμούς απάρσεως αγκυροβολίας ορμήσεως σε έκτακτες περιπτώσεις προς ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.
γ) Κατά την εκτέλεση των γυμνασίων καθαιρέσεως λέμβων ή πυρκαγιάς ή εγκαταλείψεως πλοίου.
δ) Για τις εργασίες εκτός των συνήθων συνθηκών, λόγω εκτάκτου ανάγκης που αφορούν τον εφοδιασμό ή δεξαμενισμό του πλοίου, όταν συνδέονται με την ασφάλεια αυτού.

Άρθρο 7ο
ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1. Οι πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών, έχουν υποχρέωση να χορηγούν προς χρήση στα πληρώματα, το απαραίτητο είδος κλινοσκεπής, στρώματα, προσκέφαλα, κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες, πιάτα, μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια. Τα σεντόνια, καλύμματα προσκέφαλων και πετσέτες, θα αλλάζονται κάθε εβδομάδα δια καθαρών, θα χορηγούνται δε κάθε εβδομάδα δύο (2) σαπούνια και ένα (1) κουτί σκόνης καθαρισμού σε κάθε ένα του πληρώματος.

2. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται τροφής σε όλο το διάστημα της ναυτολογήσεώς τους. Η τροφοδοσία βαρύνει τον πλοιοκτήτη, παρέχεται δε επιμέλεια και ευθύνη του Πλοιάρχου, απαγορευμένης της αναθέσεως αυτής στον Πλοίαρχο ή οιονδήποτε άλλον εκ του πληρώματος κατ’ αποκοπήν.

3. Το ημερήσιο εδεσματολόγιο για τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, είναι καθορισμένο δι’ υπουργικής αποφάσεως δια τα πληρώματα των φορτηγών πλοίων.

Άρθρο 8ο
ΑΔΕΙΕΣ

1. Ο Πλοίαρχος, ο Α’ Μηχανικός και το υπόλοιπο πλήρωμα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια ενενήντα έξι (96) ημέρες, συνυπολογιζομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

2. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της απoζημίωσης της κάθε ημέρας της άδειας είναι ίσο με το 1/25, του συνόλου του Βασικού Μισθού και των Επιδομάτων.

3. Οι άδειες θα δίδονται κατά την κρίση των εργοδοτών, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και σε συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων. Συμφωνείτε ότι κατά τις προσλήψεις προτεραιότητα θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στην λίστα ανέργων της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ.

4. Η χορήγηση της αδείας θα γίνεται σε δύο τμήματα, ένα το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα. Στον κάθε εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδειας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος 1) του ίδιου άρθρου.

5. Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέρα της άδειας που του χορηγείται.
Οι απολύσεις στις περιπτώσεις αυτές γίνονται με το αιτιολογικό «Λόγω Αδείας» και θα αναγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο του εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών της άδειας που του έχουν χορηγηθεί.

6. Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως το τέλος του έτους η ετήσια άδεια που του αναλογεί σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει σ’ αυτόν μόνο τον ανάλογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση όμως με την απόλυση του ναυτικού, εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται «Aπόλυση» με ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται σ’ αυτόν από τον πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

7. Για κάθε αυθαίρετη απουσία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ.

Άρθρο 9ο
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΟΥ

Σε περίπτωση πλου του Ναυαγοσωστικού εκτός Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή του λιμένος της βάσης του για εκτέλεση ρυμουλκήσεως θαλάσσης ή λόγο συμμετοχής του σε ναυαγοσωστική εργασία ή εγκατάσταση βάσεως, χορηγείται ειδικό επίδομα πλου που υπολογίζεται σε 15% εάν πρόκειται για περί πλου εντός Ελληνικού θαλασσίου χώρου, σε 25% εντός Μεσογείου και σε 50% εάν πρόκειται για πλου εκτός Μεσογείου.
Η προσαυξήσεις του επιδόματος πλού, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών του Άρθρου 1 της παρούσης.
Το ειδικό επίδομα πλου χορηγείται στο Πλοίαρχο τον Α’ Μηχανικό και σε όλο το υπόλοιπο πλήρωμα.

Άρθρο 10ο
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ν.Α.Τ. κ.λπ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των ναυτικών (Ν.Α.Τ. ΤΠΕΝ ΚΕΑΝ ΕΛΟΕΝ ΕΣΤΙΑ), θα βαρύνουν τον εργοδότη και τους ασφαλισμένους κατά τη νόμιμη αναλογία. Στις προσαυξήσεις του βασικού μισθού του Ν.Α.Τ., συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση για την Άδεια.

2. Συμφωνείται ότι οι εισφορές υπέρ της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ναυαγοσωστικών και του Κεφαλαίου Αλληλασφαλίσεως τους, θα παρακρατούνται από τις παροχές και θα αποδίδονται ανάλογα από τους εργοδότες εντός διμήνου σε εκπρόσωπό της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.).

3. Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., εφαρμογή έχει ο ΚΙΝΔ και εν γένει η Ναυτική Νομοθεσία.

4. Οι απολυόμενοι της εργασίας για πάσα διαφορά, θα διέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και Διατάγματα. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των πληρωμάτων, θα εξοφλούνται κάθε δεκαπενθήμερο, χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα αποδοχών και κρατήσεων εις το τέλος εκάστου μηνός.

Άρθρο 11ο
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Ο μισθός ασθένειας του Πλοιάρχου, του Α’ Μηχανικού και του υπόλοιπου πληρώματος των Ναυαγοσωστικών, υπολογίζεται σε 85% του συνόλου των τακτικών αποδοχών.
Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλλεται και αντίτιμο τροφής για το έτος 2023 σε οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (8,66) την ημέρα.

2. Σε περίπτωση ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβασης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενεργείας αποδοχών καθώς και το επίδομα τροφής.

3. Αναγνωρίζεται ότι ως παθών επί του Ναυαγοσωστικού στο οποίο εργάζεται, θεωρείται και ο παθών επί του πλοίου εξυπηρετουμένου ή τελούντος υπό την φροντίδα του Ναυαγοσωστικού στο οποίο ανήκει ο ναυτικός, εάν και εφόσον το ατύχημα συνδέεται με την αποστολή και το έργο του Ναυαγοσωστικού και εκτελούσε διατεταγμένη εργασία.

Άρθρο 12ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Στον Πλοίαρχο και τον Α’ Μηχανικό χορηγούνται όλες οι αποδοχές που προβλέπονται από τα Άρθρα της παρούσης Σ.Σ.Ε., εκτός από τις αμοιβές που προβλέπει το Άρθρο 4.
Όλες οι αμοιβές του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού θα καταβάλλονται στην άδεια, αποζημίωση, Ασθένεια ή ατύχημα.

Άρθρο 13ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που λύεται η σύμβαση ναυτολόγησης και οφείλεται αποζημίωση απόλυσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, το ύψος της αποζημίωσης ισούται με 15/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών. Μετά τη συμπλήρωση συνεχούς υπηρεσίας πέντε (5) ετών στον ίδιο εργοδότη και για κάθε έτος υπηρεσίας σε αυτόν στην ανωτέρω αποζημίωση προστίθεται ποσό ίσο με 2/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών.
Το Ημερομίσθιο της αποζημίωσης, είναι ίσο με το 1/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της άδειας και του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του προηγουμένου χρόνου εργασίας.

Άρθρο 14ο
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη της επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), κατόπιν αιτήσεως των πλοιοκτητών και κατά απόλυτον εκλογή. αυτών.

2. Προκειμένου περί προσώπων, που δεν ανήκουν στην οργάνωση που αναφέρει η προηγουμένη παράγραφος, η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υποχρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφόσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης.

3. Οι ατομικές συμβάσεις ναυτολόγησης, συνάπτονται για αόριστον χρόνον και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση εργασίας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, επιτρέπεται μόνο με μεμονωμένες ναυτολογήσεις ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για παραλαβή-τραβερσάδα. Η εκ του Άρθρου 2 του π.δ., οργανική σύνθεση των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών είναι ’Έλληνες Ναυτικοί και υπόκεινται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης εργασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται στα Ναυαγοσωστικά αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο Πτυχίο Δίπλωμα -Άδεια.

Άρθρο 15ο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του Ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών.
Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέως και ανθυγιεινού και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομοθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Άρθρο 16ο

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται επί των Ναυαγοσωστικών πλοίων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα αποκλειστικά με επιθαλάσσιες αρωγές, ρυμουλκήσεις ανοικτής θαλάσσης ή άλλες πάσης φύσεως σωστικές εργασίες μη μετέχοντα σε ρυμουλκήσεις ή άλλες εργασίες εντός λιμένων.
Οι πλοιοκτήτες των εν λόγω Ναυαγοσωστικών υποχρεούνται να τα διατηρούν μόνιμα επανδρωμένα με τη σύνθεση του πληρώματος την καθοριζομένη από το Άρθρο 2 του π.δ. «περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης», παρέχουν δε στο πλήρωμά τους μόνιμη ενδιαίτηση και τροφοδοσία επί του πλοίου όπως αναφέρει το Άρθρο 7 της παρούσης Σ.Σ. και όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από την παρούσα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 17ο
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2023 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για έναν ακόμη χρόνο εάν δεν καταγγελθεί είτε από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, είτε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, είτε από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

2. Η καταγγελία πρέπει να γίνει 6 μήνες προ της λήξεώς της (31.06.2023) ώστε να υπάρχει χρόνος συνεννοήσεων. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, συνετάγει σε τέσσερα
(4) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται. Έλαβε δε έκαστος των συμβαλλομένων μερών ανά ένα αντίτυπο, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς κύρωση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(1)

A

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Ε. ΖΟΥΡΟΣ

(2)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. Ε. ΜΙΧΕΛΗΣ

Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ