2242.10/63616/02-09-2021
Ένταξη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου στα μισθολόγια των Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Αριθμ. 2242.10/63616/2021

(ΦΕΚ Β’ 4147/09-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 και της παρ.1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α’ 24),
β. του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α’ 261),
γ. της παρ. 4 του άρθρου 16 και της παρ. 5 του άρθρου 84 του κ.ν. 792/1978, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 913/1978 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιηθήσονται κατ’ άρθρον 18 ν. 458/1976 (Α ́ 280) εις ειδικόν κείμενον» (Α’ 220),
δ. του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α’ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α’ 268),
ε. των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Τη «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 3525.13/01/2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2451).

3. Τη «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 3525.13/01/2011 απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Β’ 123).

4. Το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 18-10-18 με την οποία εγκρίνει την ένταξη της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου, στα μισθολόγια των Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με ισχύ για όλα τα ανεκκαθάριστα ναυτολόγια των πλοίων της ως άνω κατηγορίας.

5.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την ένταξη, για συνταξιοδοτικό προσδιορισμό, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στα μισθολόγια των Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με ισχύ για όλα τα ανεκκαθάριστα ναυτολόγια των πλοίων της ως άνω κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων (γ) σχετικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ