2242.10-3/56345/04-08-2023
Καθορισμός ύψους μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος για τους ασφαλισμένους Ο.Ν. που πάσχουν από τετραπληγία παραπληγία

Αριθμ. 2242.10-3/56345/2023

(ΦΕΚ Β’ 4961/08-08-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (EE L 166), όπως ισχύει και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284), όπως ισχύει,
β) της παρ. 9 του άρθρου 15 του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου Προστασίας» (Α’ 226),
γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 89),
ε) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),
στ) του άρθρου 95 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91),
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
θ) των άρθρων 1 και 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ιβ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
ιγ) την με υπ’ αρ. 102928/10.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

2. Την υπ’ αρ. 6162/20.7.2023 (ΑΔΑ: 61Μ3469ΗΞΞ-Η4Φ) απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Οίκου Ναύτου/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και την υπ’ αρ. 2814.5/52753/20.7.2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π..

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αρ. 5279/12/01-06-2023 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (Θέμα 2ο).

4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ύψους 326.733€ για το έτος 2023 και για τα επόμενα έτη πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 490.100 €, οι οποίες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0681 «Επιδόματα ασθενείας» του προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Ν. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2814.5/42164/2023 αριθ. σχεδίου: 2814.5.1/13/2023 εισήγηση Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε στο ύψος των οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (848,00€) μηνιαίως και σε δωδεκάμηνη βάση το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλει ο Οίκος Ναύτου στους ασφαλισμένους του που πάσχουν από τετραπληγία παραπληγία για το έτος 2023.

Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ