2242.10-1.1/84068/2021
Καθορισμός ύψους επιδόματος «Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021

Αριθμ. 2242.10-1.1/84068/2021

(ΦΕΚ Β’ 5417/22-11-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115) και της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 (Α’ 69),
β) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ ΕΕ και λοιπές διατάξεις (Α’ 89),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (Α’ 181) και του άρθρου 16 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
στ) του άρθρου 150 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ζ) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του Π.Δ.894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου Προστασίας» (Α’ 226), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.296/1985 (Α’ 109) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.8/2005 (Α’ 5),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005, Α’ 98) και διατηρήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
θ) του άρθρου 2 του Π.Δ.70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ι) των άρθρων 1 και 23 του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ια) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιβ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ) του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιδ) της υπό στοιχεία Φ.80000/23141/2495/2007 υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου τροφείου που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί σε ιδρύματα για την περίθαλψη παιδιών ασφαλισμένων με σωματική ή νοητική αναπηρία (Β’ 2274),
ιε) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
ιστ) της υπ’ αρ. 2242.10-1.1/41832/05-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους επιδόματος “Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης” σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2019» (Β’ 2200).

2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αρ. 5230/12/1705-2021 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (Θέμα 2ο).

3. Τις υπ’ αρ. 839-28/01/2021/28-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ 6469ΗΞΞ-9ΡΩ) και 2812-02/04/2021/02-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΟ469ΗΞΞ-ΨΚΘ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Την υπό στοιχεία 2814.5/53839/2021/Α.Σ. 2814.5.1/ 12/2021/23-07-2021 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση ύψους ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 99.900,00) περίπου στον ΚΑΕ 0681 «Επιδόματα Ασθενείας» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Οίκου Ναύτου,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2021 το ύψος του επιδόματος «Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.8/2005 που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€ 225,00) μηνιαίως.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει κατά την καταβολή του επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης», τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ