2241.7/10851/16-02-2022
Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) σε δικαιούχους αρμοδιότητας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά για το έτος 2022

Αριθμ. 2241.7/10851/2022

(ΦΕΚ Β’ 726/18-02-2022)

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), που αντικατέστησε το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρύθμιση απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (EE L315 της 3.12.2007).

3. Τον ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής» (Α’ 33).

4. Τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), καθώς και το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

6. Το άρθρο 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και άλλες διατάξεις» (Α’ 240).

7. Τον α.ν. 192/1936 «Περί ευρέσεως εργασίας εις εργάτας θαλάσσης» (Α’ 438).

8. Τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 47 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Την παρ. 4 του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

13. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

16. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

19. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

20. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

21. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Την υπ’ αρ. 317/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

23. Την υπ’ αρ. 300/2016 πράξη από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις με τον ΟΑΣΑ δεν υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ L 119/04-05-216, σελ. 188), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25-05-2018 (ν. 4624/2019, Α’137).

25. Το π.δ. 465/1975 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)» (Α’ 147).

26. Την υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

27. Την υπό στοιχεία Α-59909/4404/18.1.2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β’ 126).

28. Την υπ’ αρ. 2814.5/92808/2021/20-12-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση προϋπολογισμού Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΕΙ64653ΠΩ-ΒΔΨ).

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (594.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά, για το έτος 2022.

30. Την υπ’ αρ. 2814.5/93337/2021/21-12-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) των άνεργων ναυτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά.
Η ως άνω κατηγορία των ανέργων ναυτικών δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά, τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.). Οι δικαιούχοι κατά την μετακίνησή τους να επιδεικνύουν τα αναγκαία παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε τους ζητείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές κομίστρου.

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσης απόφασης αφορά στο ημερολογιακό έτος 2022.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός της αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση για τη μετακίνηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσης καλύπτεται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά και υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αποτίμηση της δαπάνης λαμβάνει χώρα με βάση τους τύπους κομίστρου που διατίθενται, τα στοιχεία πωλήσεων που καταγράφονται στο σύστημα και τον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν και έκαναν χρήση του δικαιώματος μετακίνησης.

3. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα προβεί σε απολογιστική αποτίμηση με βάση τον πραγματικό αριθμό ενεργοποιήσεων προσωποποιημένων καρτών δικαιούχων πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου κατά τη χρονική περίοδο για την οποία πραγματοποιείται ο απολογισμός. Tο συνολικό ποσό της δαπάνης για τις μετακινήσεις των δικαιούχων που αφορούν το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά ανέρχεται για το έτος 2022 σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (594.000,00 €) και υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και τον αριθμό των ενεργοποιήσεων των προσωποποιημένων καρτών δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης για το χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής.

4. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική κομίστρων ή ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος, η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αναμορφώνεται ανάλογα.

Άρθρο 5
Καταβολή της αποζημίωσης

1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα μετακινήσεις των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα πραγματοποιηθεί από αυτόν με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των δικαιούχων.

2. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά του (ΑΦΜ: 094419265 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) βάσει τιμολογίου/ τιμολογίων για το ανωτέρω ποσό που θα εκδώσει και θα υποβληθούν στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά.

3. Η καταβολή των οφειλόμενων τιμημάτων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών εφάπαξ.

4. Κατά την πληρωμή ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά (τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Αν ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος με αποτέλεσμα τα εκδοθέντα από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας τιμολόγια να υπερβαίνουν το τίμημα της παρούσας απόφασης, το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, προκειμένου τα ανωτέρω τιμολόγια να εξοφληθούν στο ακέραιο.

Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις

Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), και κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) και η ισχύς της αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4676/2020 (Α’ 67).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ