223/2304681/1.3.2023
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

(ΦΕΚ Β’ 1785/20.03.2023)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Την υπ’ αρ. 9400/01.03.2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1077).

5. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1, την παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 6 του άρθρου 5.

6. Το υπ’ αρ. 84/19/10-10-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε όργανα διοίκησης και υπηρεσιακά όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (κεφάλαιο Α, αριθμός 4) (ΑΔΑ: Ψ8Η946ΜΨΦΖ-ΝΤΩ).

7. Την υπ’ αρ. 5301/23.11.2022 (ΥΟΔΔ 1090) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί αποδοχής της παραίτησης του Γενικού Διευθυντή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» .

8. Το υπ’ αρ. 2304681/01-03-2023 εσωτερικό σημείωμα της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 299/10-01-2023 για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή του άρθρου 1 ορίζεται η 20η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 299/10-01-2023, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ