21959 ΕΞ 2022/17.2.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 56591 EΞ 2021/14.05.2021 κοινής απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων» (Β’ 2019)

 

(ΦΕΚ Β’ 768/18.02.2022)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και των άρθρων 1, 30Γ, 97, 100 και 164ΣΤ, καθώς και του εδαφίου ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του υπ’ αρ. 3 Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α’ 51/1997),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196),
δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
στ) του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α’ 309),
ζ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 20510ΕΙ/2022 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.

3. Την υπό στοιχεία 56591 EΞ 2021/14.05.2021 κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων» (Β’ 2019).

4. Το υπό στοιχεία 15223ΕΙ/2022 εισερχόμενο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 17415 ΕΞ 2022/09.02.2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης του εθνικού καταλόγου που περιλαμβάνει όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, καθόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί ενήμερο τον κατάλογο καθηκόντων, τα οποία θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 56591 ΕΞ 14-05-2021 κοινής απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2019), ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Στην περίπτωση γ’ του σημείου Α’ αντικαθίσταται η φράση «και Ευρωβουλευτές» από τη φράση «του Ελληνικού Κοινοβουλίου» και το σημείο Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Την κατάρτιση εθνικού καταλόγου, που περιλαμβάνει όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, ως ακολούθως:
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
β) ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς,
γ) Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
δ) Αρχηγοί και οικονομικοί υπεύθυνοι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ε) Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι,
στ) Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου,
ζ) Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η) ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Συμβουλίων της Τράπεζας της Ελλάδος,
θ) Πρέσβεις, επιτετραμμένοι διπλωμάτες και πρόξενοι, ι) Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
ια) Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Γραμματείς, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικών ή άλλων Συμβουλίων ή Επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους, των πάσης φύσεως επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ή εποπτεύονται από αυτόν, ή τους ασκείται από αυτόν διαχειριστικός, διοικητικός ή εποπτικός έλεγχος,
ιβ) Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές και πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε Διεθνείς Οργανισμούς».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 56591 ΕΞ 14-05-2021 κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2019). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ