219406/11-08-2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

Αριθμ. 219406/2021

(ΦΕΚ Β’ 3798/17-08-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 5, τα άρθρα 11 και 15 και το Κεφάλαιο ΚΔ’ περί απλούστευσης πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και ιδίως τα άρθρα 158 και 162 του ν. 4442/2016.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

5. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

11. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

16. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

17. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

18. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

19. Την υπ’ αρ. 2/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45)

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

21. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

22. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

23. Την υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

24. Το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

25. Την υπ’ αρ. 153569/11.6.2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.ΜΕ. από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.32. ή 85.59.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή:
α) Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Κ.Ε.Π. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής,
β) η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,
γ) η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

7. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί τη γνωστοποίηση αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τηρεί στον χώρο λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:
(α) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), στην οποία βεβαιώνεται ρητά ότι πληρούνται οι προδιαγραφές για το χώρο λειτουργίας που προβλέπονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) και αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας (δυναμικότητα αίθουσας).
(β) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
(γ) Εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται σε πολυώροφο κτίριο οριζοντίων ιδιοκτησιών, υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό του κτιρίου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός.
(δ) Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων του Διευθυντή Σπουδών της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
(ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του Διευθυντή Σπουδών της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).
(στ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
(ζ) Για νομικά πρόσωπα και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπησή τους, εκτός εάν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Με εξαίρεση το δικαιολογητικό υπό στοιχείο (ζ) του άρθρου 4, τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον νέο φορέα.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης παύσης της λειτουργίας, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

1. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 2 διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΚΔ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας.

2. Μέχρι την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι της πρώτης παραγράφου διενεργούνται εξ αποστάσεως ή επιτόπου με την διαδικασία των παρ. 3 έως 11.

3. Οι επιτόπου και εξ αποστάσεως έλεγχοι διενεργούνται:
(α) μετά από υποβολή καταγγελίας, κατόπιν αξιολόγησής της από την οποία κρίνεται αναγκαία η διενέργεια επιτόπου ελέγχου ή
(β) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους ελέγχους της παραγράφου 1 ή
(γ) παράλληλα με έλεγχο που πραγματοποιείται για την τήρηση των όρων λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. σύμφωνα με την απόφαση η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 62 του ν. 4530/2018.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των αρχικών γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των μεταβολών γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως όργανο εξ αποστάσεως ελέγχου, αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή αίτημα να υποβάλει στην Υπηρεσία τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 4, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή του φακέλου στην υπηρεσία, διενεργείται επιτόπου έλεγχος. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τον φάκελο που υποβλήθηκε και μπορεί να ζητά προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από τον φορέα της δραστηριότητας. Η Υπηρεσία συντάσσει έκθεση για τον εξ αποστάσεως έλεγχο, στην οποία καταγράφονται οι τυχόν παραβάσεις, και ακολουθεί την διαδικασία των παρ. 6, 7 και 8.

5. Οι επιτόπου έλεγχοι πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η τριμελής επιτροπή ελέγχου της παρούσας απόφασης μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της τριμελούς επιτροπής ελέγχου της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’ 59). Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου, ο φορέας της δραστηριότητας θέτει στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορική εξήγηση για τα ζητήματα που ανακύπτουν. Σε περίπτωση παράδοσης πρωτότυπων εγγράφων στην επιτροπή, αυτά επιστρέφονται στον φορέα της δραστηριότητας μετά το πέρας του ελέγχου. Οι επιτόπου έλεγχοι διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του φορέα. Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να ελέγχει κάθε χώρο της εγκατάστασης, να λαμβάνει πληροφορίες και φωτοαντίγραφα των εγγράφων που της επιδεικνύονται. Η τριμελής επιτροπή συντάσσει έκθεση για τον επιτόπου έλεγχο, στην οποία καταγράφονται τυχόν παραβάσεις, και την υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία ακολουθεί την διαδικασία των παραγράφων 6, 7 και 8.

6. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής.

7. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τότε με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνονται οι παραβάσεις και επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 8 και 9. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας, με έγγραφο που τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

8. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εφόσον ο φορέας συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Ήσσονος σημασίας για την εφαρμογή αυτής της διάταξης μπορεί να θεωρηθεί μια παράβαση όταν αφορά μη γνωστοποίηση μεταβολής αναφορικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του χώρου λειτουργίας και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).

9. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε 50% αυτών που αφορά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητα στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 7, τότε εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας αντίγραφο της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου προκειμένου αυτή να συντάξει χρηματικό κατάλογο και να τον αποστείλει στη ΔΟΥ για να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

11. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της παραγράφου 7 ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 7
Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 159 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα
(50) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ των Περιφερειών και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, που εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και ειδικότερα διοικητικό πρόστιμο από διακόσια ογδόντα (280) έως έξι χιλιάδες εννιακόσια (6.900) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα για τις εξής παραβάσεις:
(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων
(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση
(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των διοικητικών προστίμων είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 2.

5. Στις παραβάσεις της παραγράφου 2, ο φορέας της δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο, είναι υποχρεωμένος να άρει την παράβαση υποβάλλοντας τη γνωστοποίηση που παραλείφθηκε ή τη γνωστοποίηση με τα αληθή, ακριβή ή πλήρη στοιχεία ή συγκεντρώνοντας τα δικαιολογητικά που έλειπαν.

Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού, σύμφωνα με τον οποίο το πρόστιμο ισούται με την τιμή βάσης επί τον συντελεστή βαρύτητας επί τον συντελεστή προσαύξησης επί τον συντελεστή μείωσης, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 2 έως 6. Ήτοι:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης x συντελεστής βαρύτητας x συντελεστής προσαύξησης x συντελεστής μείωσης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ.

3. Ο συντελεστής βαρύτητας για έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης είναι: 25.

4. Ο συντελεστής βαρύτητας για τις ακόλουθες παραβάσεις προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρ. 4.1 και 4.2.
4.1. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας):
(α) Αν πρόκειται για στοιχείο που περιλαμβάνεται στα πεδία Α και Β της γνωστοποίησης: 5.
Εάν η παράβαση αφορά περισσότερα από ένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πεδία Α και Β της γνωστοποίησης: 7.
(β) Αν πρόκειται για ένα ή περισσότερα στοιχεία που περιλαμβάνεται στο πεδίο Γ της γνωστοποίησης: 4.
(γ) Εάν η παράβαση αφορά στοιχεία της περίπτωσης (α) και στοιχεία της περίπτωσης (β), οι συντελεστές των περιπτώσεων (α) και (β) αθροίζονται.
Σε περίπτωση που το έντυπο της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
4.2. Έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 4: 5.
Αν λείπουν περισσότερα από ένα δικαιολογητικά, ο συντελεστής πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των δικαιολογητικών που λείπουν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, κάθε μια από τις περιπτώσεις (β) και (ζ) του άρθρου 4 λογίζεται ως ένα δικαιολογητικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5 εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

7. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. πέραν των παραβάσεων του άρθρου 8 που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018.

2. Στην παράβαση της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 8, εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο φορέας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) για την συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Η περ. 2 της παρ. 1 και τα αντίστοιχα έντυπα του παραρτήματος της υπ’ αρ. οικ. 26640/2298/23.4.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1302) καταργούνται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών Και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ