216611/15-04-2022
Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Αριθμ. οικ. 216611/2022

(ΦΕΚ Β’ 1994/20-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),
β) της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
θ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ια) της υπ’ αρ. 51738/10-10-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων» (Β’ 2947), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 61227/16.9.2015 (Β’ 2050), 43366/2016/29.9.2016 (Β’ 3220), 46710/7.12.2017 (Β’ 4503), οικ. 35686/2018 (Β’ 4782) και οικ.10770/2020 (Β’ 761) όμοιες, έως 30-9-2021,
ιβ) της υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443),

2. Την υπ’ αρ. 1991/17-3-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, ανά διετία ή τριετία, που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των τίτλων διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.

Άρθρο 2
Ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης για ανανέωση των τίτλων διαμονής

1. α) Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων διαμονής με δικαίωμα παροχής εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ως μισθωτοί, απαιτείται η συμπλήρωση των εκάστοτε ισχυουσών προϋποθέσεων της κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.
β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοτελώς απασχολούμενους, κατόχους τίτλων διαμονής με αντίστοιχο δικαίωμα, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, βάσει της κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού, για τους οποίους η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και, παράλληλα, μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης. Για όσους δεν παρέχεται δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται η παρ. 1α ή 1β του παρόντος.

3. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα ασφαλισμένου) και πιστοποιούν κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο ότι είναι ασφαλιστικά ικανοί, ως έμμεσα ασφαλιζόμενα μέλη.

4. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών.

5. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή δικαιούνται κατ’ εξαίρεση ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Άρθρο 3
Καταργούμενη απόφαση

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 51738/10-10-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων» (Β’ 2947).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ