2133.1/63908/03-09-2021
Διαγραφή μικρών σκαφών – Αντικατάσταση νομιμοποιητικών εγγράφων μικρών σκαφών που κατεστράφησαν ή αχρηστεύθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2021 σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας

Πειραιάς, 03-9-2021
Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/63908/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2
Ταχ. Κώδικας: 18510, Πειραιάς
E-mail: dla@hcg.gr

ΘΕΜΑ : Διαγραφή μικρών σκαφών – Αντικατάσταση νομιμοποιητικών εγγράφων μικρών σκαφών που κατεστράφησαν ή αχρηστεύθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2021 σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας

Σχετ.: Αποφάσεις Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ: ΩΖΜΑ46ΜΤΛΒ-5ΓΧ, 65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ, 9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ, 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε, ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-ΔΗΜ, 96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ, Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-7ΛΚ, ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ, 6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ, 9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-5ΤΟ, ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ, ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ, Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ, ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-1ΨΨ, Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ, 9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77, ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4, 93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43, ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ, ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0, για την κήρυξη πληγεισών από τις πυρκαγιές περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

1. Οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν στις περιοχές που κηρύχθηκαν, δυνάμει των σχετικών αποφάσεων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του τρέχοντος έτους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από τα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 23 (Β’231/2000) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας και μνημονεύει το λόγο, εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του σκάφους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται μόνο βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία προκύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Αν δεν συντρέχει περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το σκάφος, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πυρκαγιών της παραγράφου 1, ύστερα από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του σκάφους παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την απώλειά τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και, σε κάθε περίπτωση, οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα σκάφη.

3. Στον αιτούντα χορηγείται πιστοποιητικό διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός, εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το σκάφος του.

4. Οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, των οποίων τα νομιμοποιητικά έγγραφα υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών της παραγράφου 1, δύνανται να υποβάλουν αίτηση αντικατάστασης αυτών, χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 23 (Β’231/2000) και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 50 (Β’1151/2013) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. Με τον όρο «νομιμοποιητικά έγγραφα» νοούνται ενδεικτικά η άδεια εκτέλεσης πλόων, το πιστοποιητικό κυριότητας και η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

5. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας και μνημονεύει το λόγο, εκ των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, για τον οποίο ζητείται η αντικατάσταση των νομιμοποιητικών εγγράφων. Με την αίτηση συνυποβάλλεται βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία προκύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την απώλειά τους. Αίτηση αντικατάστασης μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και, σε κάθε περίπτωση, οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα σκάφη.

6. Στα πρόσωπα τα οποία προκαλούν την οριστική διαγραφή μικρού σκάφους ή/και την αντικατάσταση νομιμοποιητικών εγγράφων μικρού σκάφους, βάσει δήλωσης αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις περί ψευδούς δηλώσεως.

7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων των παραγράφων 2 και 4, τίθεται η 31η.8.2022.

 

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ