21105/19-04-2021
Τροποποίηση της με αριθμ. 2/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

ΑΡΙΘΜ . ΠΡΩΤ.: 21105/19-4-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση :Εθνικής Αντίστασης 8
Τ.Κ.17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 2/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 9341/317/1.3.2021 (ΦΕΚ 842/Β/3-3-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2. Την με αριθμ. 2/2021 Δημόσια Πρόσκληση “Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών”.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με αριθμ. 2/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ” ως εξής:

1) την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου του προοιμίου ως εξής:
καλεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας είκοσι επτά (27) ημερών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου.

2) Την αντικατάσταση της παραγράφου 6.2.1. του άρθρου 6.2 “Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων” του Κεφαλαίου 6 “Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων-Υπαγωγή παρόχων/ επιχειρήσεων στη δράση” ως εξής:
6.2.1 Στη συνέχεια καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις με σχετικό δελτίο τύπου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στη δράση, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης των οριστικών πινάκων των ανέργων και λήγει εντός προθεσμίας είκοσι επτά (27) ημερών. Ο αριθμός των κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2 διαμορφώνεται από τον αριθμό των ανέργων των πινάκων που έχουν καταρτιστεί ανά ΚΠΑ2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ( www.oaed. gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ