2097/50/06.06.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6395/128/06-12-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Β’ 6723) που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1433/20/ 25-02-2021 όμοιας απόφασης (Β’ 891) του Δ.Σ. του Οργανισμού στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και του Σ.Β.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 1375/19/ 29-04-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β’ 1683), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (Β’ 3198)

Αριθμ. απόφ. 2097/50/06.06.2023

(ΦΕΚ Β’ 3922/16-06-2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994 (Α’ 112), άρθρα 14 και 15,
Β. του ν. 2336/1995 (Α’ 189), άρθρο 10,
Γ. του ν. 2434/1996 (Α’ 188), άρθρο 1,
Δ. της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2956/2001 (Α’ 258), της περ. ΙΔ της παρ. 2 του άρθρου 8 και της περ. ΙΒ της παρ. 2 του άρθρου 9,
E. του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

2. Την υπ’ αρ. 230/18/30-05-2023 γνώμη της Επιτροπής Εξέτασης Θεμάτων σχετικών με τα προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ΕΛΕΚΠ.

3. Τη γνώμη των μελών του.

4. Ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την αποδοχή της υπ’ αρ. 230/18/30-05-2023 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής Εξέτασης Θεμάτων σχετικών με τα προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ΕΛΕΚΠ ως προς την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6395/128/06-12-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. (Β’ 6723) που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 1433/20/25.02.2021 όμοιας απόφασης (Β’ 891) στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και του Σ.Β.Ε», ως εξής:

Άρθρο 1
«Αντικείμενο προγράμματος-Στόχος του προγράμματος»
«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε καθώς και του Σ.Β.Ε. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν εκατόν σαράντα (140) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής, εκατόν δεκαέξι (116) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις μέλη αυτής, σαράντα ένα (41) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., δεκαέξι (16) άτομα στο ΣΕΒ και τους συνδέσμους αυτού καθώς και επτά (7) άτομα στο ΣΒΕ.
Οι εκατόν σαράντα (140) θέσεις που αφορούν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής:
Έως έξι (6) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως τέσσερις (4) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση.
Οι εκατόν δέκα έξι (116) θέσεις που αφορούν στην Ε.Σ.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής:
Έως δέκα (10) θέσεις στην τριτοβάθμια οργάνωση, έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως δύο (2) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση.
Οι σαράντα μία (41) θέσεις που αφορούν στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
Από τις συνολικά σαράντα μία (41) θέσεις, οι είκοσι έξι (26) θέσεις κατανέμονται στα παραρτήματα/γραφεία του Σ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα έως δύο (2) θέσεις ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.
Όσον αφορά στις δεκαέξι (16) θέσεις που αφορούν στο ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:
1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Πέντε (5) θέσεις.
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία (1) θέση.
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Τρεις (3) θέσεις.
4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Δύο (2) θέσεις
5) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ): Τέσσερις (4) θέσεις
6) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ): Μία (1) θέση
Οι επτά (7) θέσεις που αφορούν στο ΣΒΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ