20743/ΓΔστ1/3.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές»

Αριθμ. 20743/ΓΔστ1

(ΦΕΚ Β’ 5761/03.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απορίας διατάξεων» (Α’ 149).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, ΜΠΔΣ 2018- 2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (Α’ 143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 269), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 75).

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Την υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠ 512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

17. Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

18. Την από 2.10.2023 με υπό στοιχεία ΑΠ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2023/05 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

19. Την ανάγκη αντιμετώπισης της εκδήλωσης συνεχών φυσικών καταστροφών σε ίδιες περιοχές, εντός σύντομων χρονικών διαστημάτων και την πρόνοια για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην υποβολή αιτήσεων των πληγέντων.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επειδή, όμως, δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του μεγέθους και της έκτασης των αναγκών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, εφόσον απαιτηθεί, μεταφέρονται πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα όρια του ΜΠΔΣ του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 της της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3, διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%. Σε περίπτωση εκδήλωσης αλληλουχίας πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, εντός τριάντα ημερών στην ίδια δημοτική κοινότητα του οικείου Δήμου με συνέπεια να πληγούν εκ νέου ήδη πληγέντες υποψήφιοι δικαιούχοι, τότε το ύψος του δικαιούμενου ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας, μειώνεται κατά 50%.
Εφόσον, έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την πλημμύρα που έχει χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, ή δεν έχει πληγεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος από την προηγούμενη πλημμύρα, το ύψος του δικαιούμενου ποσού καταβάλλεται στο 100%.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου εκδηλωθεί νέα φυσική καταστροφή στην ίδια δημοτική κοινότητα του οικείου Δήμου, η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης της νέας φυσικής καταστροφής».

Η παρούσα ισχύει για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς της αρμοδιότητας της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α’ 130).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ