2070.0/56205/02-08-2021
Διαδικασίες για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων και πλόων μετά από βλάβη/ζημιά

Αριθμ. 2070.0/56205/2021

(ΦΕΚ Β’ 3907/24-08-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 391/1968 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως “Περί γραμμών φορτώσεως, 1966″» (Α’ 125),
β) του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261),
γ) του ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο “Διεθνούς Σύμβασης περί ασφάλειας της ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1973″και περί άλλων τινών διατάξεων (Α’ 45),
δ) του ν. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης “Περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία” του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση» (Α’ 89),
ε) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145),
στ) του άρθρου 129 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ζ) του ν. 4470/2017 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις» (Α’ 65),
η) του άρθρου 10 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67),
θ) του π.δ. 93/2019 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, την τροποποίηση του π.δ. 16/2011 (Α’ 36) και την κατάργηση του π.δ. 314/2001 (Α’ 212)» (Α’ 152),
ι) της υπ’ αρ. 2222.1-1.2/51931/2017 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα Εφαρμογής των Οργάνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO Implementation Instruments Code), όπως αυτός υιοθετήθηκε με την απόφαση Α. 1070 (28) της 28ης Συνόδου της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)» (Β’ 2662),
ια) της υπ’ αρ. 2070.0/43184/2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων» (Β’ 3117),
ιβ) της υπ’ αρ. 1000.0/785/08.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο» (Β’ 24).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/52882/2021/20-07-2021 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
1. Ο καθορισμός των διαδικασιών για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων εσωτερικού, πλοίων υπό ελληνική σημαία, πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται από τα οικεία πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου έχει παρέλθει η ισχύς τους.
2. Ο καθορισμός των διαδικασιών για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων εσωτερικού, πλοίων υπό ελληνική σημαία, μετά από βλάβη ή ζημιά.
3. Ο καθορισμός των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών βλάβης ή ζημιάς πλοίων υπό ξένη σημαία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 93/2019 (Α’ 152).
4. Ο καθορισμός των ενεργειών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), των Λιμενικών Αρχών, των εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Ε.Ο.), των διαχειριστριών/πλοιοκτητριών εταιρειών και των πλοιάρχων των πλοίων για τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της απόφασης νοούνται ως:
1. Αρχή: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.): Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.): ομάδα προσοντούχων ατόμων, ικανή να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν έδρα τις ανά την Ελλάδα Λιμενικές Αρχές.
4. Νηογνώμονας: Είναι ο τεχνικός οργανισμός που θεσπίζει και εφαρμόζει τεχνικά πρότυπα για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την λειτουργία και την συντήρηση των πλοίων, ταξινομώντας αυτά σε κλάση, εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό κλάσης.
5. Εξουσιοδοτημένος οργανισμός (Ε.Ο.): ο τεχνικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες κυβερνητικής πιστοποίησης, ανάλογα με την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από την Αρχή, σε πλοία που φέρουν τη σημαία της.
6. Φορέας πιστοποίησης: ο φορέας έκδοσης κυβερνητικών πιστοποιητικών πλοίων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικού κλάσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥ
(Παραρτήματα I-V)

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης μεμονωμένου πλου

1. Η διενέργεια μεμονωμένων πλόων εσωτερικού, πλοίων υπό ελληνική σημαία, πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται από τα οικεία πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, είναι δυνατή σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οριζόμενες απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι, II, III, IV και V της παρούσας.

2. Ο εκπρόσωπος του πλοίου υποβάλλει αίτημα προς τον φορέα πιστοποίησης του, όπου δηλώνει το σκοπό, καθώς και το σχέδιο ταξιδιού (voyage plan) του προγραμματιζόμενου πλου. Επίσης, δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις της παρούσας. Το αίτημα κοινοποιείται στην Λιμενική Αρχή απόπλου.

3. Ο φορέας πιστοποίησης του πλοίου εξετάζει το αίτημα, διαπιστώνει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις της παρούσας και εκδίδει τη βεβαίωση (attestation) του Παραρτήματος XVII. Η Λιμενική Αρχή χορηγεί τον απόπλου, σύμφωνα με τα ορισθέντα στα συνημμένα Παραρτήματα, πλην της περίπτωσης του Παραρτήματος V, όπου απαιτείται επιπρόσθετα έγκριση από τον Κ.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ/ΖΗΜΙΑ
(Παραρτήματα VI-XIV)

Άρθρο 4
Αναφορά βλάβης/ζημιάς σε πλοίο εντός ελληνικής επικράτειας

1. Στην περίπτωση όπου, διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη/ζημιά, σε πλοίο υπό ελληνική σημαία, ο πλοίαρχος ή η διαχειρίστρια εταιρία ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή και τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης του πλοίου για το είδος και την έκταση της βλάβης/ζημιάς, καθώς και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες αποκατάστασής της.

2. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις βλαβών Ε/Γ δρομολογιακών πλοίων, η κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο τον Κ.Ε.Π., για κάθε περιστατικό βλάβης/ζημιάς των πλοίων αυτών. Η ενημέρωση υποβάλλεται στον Κ.Ε.Π. περιλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον:
(α) Το όνομα πλοίου.
(β) Τον λιμένα και αριθμό νηολόγησης.
(γ) Τον αριθμό ΙΜΟ.
(δ) Τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης.
(ε) Την κλάση στην οποία είναι ενταγμένο το πλοίο, εφόσον απαιτείται.
(στ) Την ημερομηνία/ώρα συμβάντος.
(ζ) Την θέση του πλοίου, εφόσον είναι εν πλω, και τον επόμενο λιμένα κατάπλου.
(η) Το προγραμματισμένο δρομολόγιο.
(θ) Τον αριθμό επιβαινόντων.
(ι) Την συνοπτική περιγραφή του συμβάντος,
(ια) Την απαγόρευση απόπλου, εφόσον έχει επιβληθεί.
(ιβ) Την αρχική διαπίστωση/προσδιορισμό, κατά το δυνατόν, της βλάβης από την Λιμενική Αρχή.
(ιγ) Τον εκτιμώμενο χρόνο και φύση (προσωρινή/μόνιμη) της αποκατάστασης.

3. Ο πλοίαρχος στην περίπτωση βλάβης/ζημιάς, υποχρεούται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, η οποία κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την λειτουργία του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Άρθρο 5
Διενέργεια πλου μετά από βλάβη/ζημιά

1. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση, καθώς και την αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς πλοίων υπό ελληνική σημαία αποτελεί υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης αυτών. Σε πλοία που παρακολουθούνται όσον αφορά στην κυβερνητική πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Ε.Ο.), ο Κ.Ε.Π. ή τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) δύνανται να διενεργούν επιπρόσθετο έλεγχο, κατόπιν αξιολόγησης του είδους και του εύρους της βλάβης ή της ζημιάς, αντίστοιχα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Ο φορέας πιστοποίησης δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές απομακρυσμένης επιθεώρησης (Remote Inspection Techniques R.l.T.’s). O εξουσιοδοτημένος οργανισμός δύναται να χρησιμοποιεί τις ανωτέρω τεχνικές κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του στον ΚΕΠ και σχετικής έγκρισης.

2. Ο πλοίαρχος και η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου μεριμνούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς, εκδίδεται από τον φορέα η βεβαίωση (attestation) του παραρτήματος XVII με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες προϋποθέσεις των παραρτημάτων της παρούσας.

3. Η Λιμενική Αρχή χορηγεί τον απόπλου, σύμφωνα με τα ορισθέντα στα συνημμένα Παραρτήματα, πλην της περίπτωσης του παραρτήματος XII, όπου απαιτείται επιπρόσθετα έγκριση από τον Κ.Ε.Π.

Άρθρο 6
Απόπλους πλοίου υπό ξένη σημαία μετά από βλάβη/ζημιά

1. Στις περιπτώσεις βλάβης/ζημιάς επιβατηγών πλοίων και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων υπό ξένη σημαία, που εκτελούν τακτικά δρομολόγια και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 93/2019 (Α’ 152), η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει τις προϋποθέσεις του παραρτήματος XIV, για τη χορήγηση μεμονωμένων πλόων στα πλοία αυτά, ως Αρχή Κράτους λιμένα, πέραν των όποιων άλλων απαιτήσεων της Αρχής του Κράτους σημαίας και του φορέα πιστοποίησης του πλοίου ή διαδικασιών που απορρέουν από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε περιπτώσεις αιτήματος χορήγησης απόπλου μετά από βλάβη ή ζημιά σκάφους υπό ξένη σημαία, που δεν δραστηριοποιείται στις ενδομεταφορές και δεν υπάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής του π.δ. 16/2011 (Α’ 36), η Λιμενική Αρχή θα ενημερώνει τον φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του σκάφους και τον εκπρόσωπο της σημαίας προκειμένου να παρασχεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνέχισης πλόων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

Οι προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης ισχύος των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού καθώς και των πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες και υπάγονται στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74), καθορίζονται στα παραρτήματα XV και XVI που προσαρτώνται στην παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική, διοικητική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261).

Άρθρο 9
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ο Συνοπτικός Πίνακας Παραρτημάτων και τα ακόλουθα παραρτήματα:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Aυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ