20100 ΕΞ 2023
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» και «Panic Button App» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

(ΦΕΚ Β’ 2765/26.04.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Το άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 204).

3. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98).

11. Τον ν. 4995/2022 «Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών» και ιδιαίτερα του άρθρου 19 με θέμα «Πιλοτική λειτουργία προγράμματος “Κομβίον Πανικού” (Panic Button)» (Α’ 216).

12. Την υπ’ αρ. 111847/2022 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος “ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ” (Panic Button), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216)» (Β’ 6007) και ιδίως τα άρθρα 3, 7 παρ. 3, 8 παρ. 5 και 9 παρ. 3.

13. Την υπ’ αρ. 110668/22.11.2022 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» (Β’ 5971).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 15175/12-10-2022 αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» και το υπ’ αρ. 15156/11-10-2022 αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Panic Button App», στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Δ. Το υπ’ αρ. 1793/22/2437373/23-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» σε παραγωγική λειτουργία και το υπ’ αρ. 1795/22/2499637/1-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Panic Button App» σε παραγωγική λειτουργία. Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη για την εφαρμογή Panic Button»:

Α) Η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» με τη μέθοδο getNextRandomId. Η υπηρεσία θα αξιοποιηθεί μέσω διακριτής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «Police on Line». Η συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη για τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μιας χρήσης (αριθμητικού κωδικού) σε πολίτηχρήστρια της εφαρμογής Panic Button από το αρμόδιο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με α) τον ν. 4995/2022 άρθρο 19 και β) την υπ’ αρ. 111847/23-11-2022 (Β’ 6007) κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 παρ. 2, 4 και 5 παρ. 2.

Β) Η διαδικτυακή υπηρεσία «Panic Button App» με τη μέθοδο registerPanicButtonCall, με σκοπό την εγγραφή στην εφαρμογή, για την οποία απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων, ενώ η εγγραφή στην εφαρμογή ολοκληρώνεται επιτυχώς μετά την ταυτοποίηση της δικαιούχου μέσω του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που έχει καταχωρήσει. Τα συστήματα της εφαρμογής επικοινωνούν με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τους σκοπούς λειτουργίας του «Κομβίον Πανικού». Η ορθότητα των δεδομένων που συμπληρώνονται στη βάση δεδομένων δύναται να επαληθεύεται μετά από άντληση δεδομένων που τηρούνται στο Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ.

Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με α) την υπ’αρ. 111847 (Β’ 6007) κοινή υπουργική απόφαση και β) την υπ’ αρ. 110668/22.11.2022 (Β’ 5971) απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου αναπτύσσονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως σύνθετες διαδικτυακές υπηρεσίες, κατά την έννοια του άρθρου 89 του ν. 4727/2020, μέσω συνδυασμού απλών διαδικτυακών υπηρεσιών που περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, από το Μητρώο ΑΜΚΑ του πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο φορέα του άρθρου 1 της παρούσης διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 21 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ