20065/29.12.2020
Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.
Αριθμ. 20065

Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (Α’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ζ. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

η. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2601).

θ. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2767).

ι. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).

ια. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47421 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3099).

ιβ. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3165).

ιγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.

ιδ. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι σε κυκλοφορία και στα οποία έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, όπως προκύπτει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου.

ιε. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των τουριστικών τρένων, τα οποία είναι σε κυκλοφορία, όπως προκύπτει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Την υπ’ αρ. 19628/18.12.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία εκδόθηκε επί της διάταξης 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σύμφωνα με την οποία η έκτακτη οικονομική ενίσχυση και «στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα», δεν επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί, βάσει της υπ’ αρ. 87618/03-11-2020 (Β’ 4901) κοινής υπουργικής απόφασης, για την επιδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4368/18.12.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργού Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο απόφασης – περίοδος επιδότησης

1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

2. Η χορήγηση έκτακτης επιδότησης της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (η) έως (ιβ).

3. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Άρθρο 2

Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους

1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας έκτακτης επιδότησης
Τουριστικά Λεωφορεία
Τουριστικά Τρένα
Δυναμικότητα
έως 30 θέσεις
Από 30 θέσεις και άνω

Αποζημίωση (ευρώ)
2.400
3.600
2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3

Διαδικασία αποζημίωσης δικαιολογητικά

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.

β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.

 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ