20061 ΕΞ 21-04-2023
Διάθεση της διαδικτυακής Υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμ. 20061 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 2799/26-04-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως των παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84.
3. Τον ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 18 «Ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και Α.Φ.Μ. δικαιούχου».
4. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως του άρθρου 18.
5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
9. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως των άρθρων 235 και 254 παρ. 2.
10. Τον ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).
11. Τον ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
12. Την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα“Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020” (Β’ 2393).
13. Την υπ’ αρ. 14235/10.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση “Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων” (Β’ 4037).
14. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).
15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση “Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»” (Β’ 3323).
16. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) άρθρο 11 “Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)” παρ. 1.
17. Την υπ’ αρ. 119730/23-9-2021 απόφαση “Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας” της παρ. 3 του άρθρου 3 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ” (Β’ 4531) σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) βάσει της αρμοδιότητας της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4763/2020 με θέμα “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας” (Α’ 254).
18. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση “Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους Τάξη μαθητείας” (Β’ 4531).
19. Τον ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217) Άρθρο 7 “Διαδικασία πολιτογράφησης”.
20. Την υπ’ αρ. 64506/3-10-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας “Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας” (Β’ 5149).
21. Την υπ’ αρ. 78847/18-11-2022 κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση και διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους” (Β’ 6182).
22. Την υπ’ αρ. 122164/16.12.2022 κοινή υπουργική απόφαση“Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.” (Β’ 6509).
23. Την υπ’ αρ. 46274/22.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση “Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων” άρθρα 2 “Ορισμοί” και 5 “Διαδικασία πληρωμής” (Β’ 2573).
24. Την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών” άρθρα 2 “Τρόπος πληρωμής δαπανών δημόσιων επενδύσεων” και 3 “Λοιπές Λεπτομέρειες εφαρμογής” (Β’ 2595).
25. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
26. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
27. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
28. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
29. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το υπ’ αρ. 3398/3-6-2020 αίτημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το υπ’ αρ. 3509/11-62020 αίτημα του Υπουργείου Τουρισμού, το υπ’ αρ. 3658/26-6-2020 αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το υπ’ αρ. 8413/1-6-2021 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπ’ αρ. 8492/10-6-2021 αίτημα του Δήμου Γαύδου, το υπ’ αρ. 8592/15-6-2021 αίτημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ), το υπ’ αρ. 9657/20-9-2021 αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπ’ αρ. 10111/19-10-2021 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 4977/ 9-11-2020 αίτημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το υπ’ αρ. 5633/5-1-2021 αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας), στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Διασταύρωση ΙΒΑΝ ΑΦΜ».

Ε. Το υπ’ αρ. 52268/23-12-2020 έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το υπ’ αρ. 13542/28-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, το υπό στοιχεία ΔΒ2Α/383/οικ.21027/28-7-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το υπ’ αρ. 58263/1080/156-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπ’ αρ. 677/ 14-6-2021 έγγραφο του Δήμου Γαύδου, το υπ’ αρ. 5387/ 2-7-2021 έγγραφο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ), το υπό στοιχεία φβ7/169721/κ3/27-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ: 17bace4cb6ed9b031ad6eaa/29-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 24094/10-2-2022 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το υπ’ αρ. 24298/25-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας), προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ-ΑΦΜ».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ-ΑΦΜ» σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα:

– ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
– ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
– ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
– ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ)
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Η μέθοδος-λειτουργία διασταυρώνει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN με έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (confirmAccount).

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η διάθεση της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

α/αΑρ. αιτήμ.ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.3398Ε.Μ.Π. ΕΛΚΕe-researchΈλεγχος του Α.Φ.Μ. του δικαιούχου Εντάλματος ώστε συνδυάζεται πράγματι και με τον IBAN κατάθεσης.ν. 4957/2022 με θέμα “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” άρθρο 235 παρ. 2 και άρθρο 254.
2.3509ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤουρισμός για Όλους – Εφαρμογή ΠαροχώνΔιασταύρωση του ΙΒΑΝ με ΑΦΜ των συμβεβλημένων παροχών (καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων) του Προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2020-2021, κατά την αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Η διασταύρωση γίνεται μέσω της εφαρμογής tourism4all.gov.gr που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΟΤ – Υπ. Ψηφιακής Δ. για την πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών των παρόχων μέσω ΔΙΑΣ.– άρ. 83 ν.4690/2020 (Α’ 104) και άρθρο 131 ν. 4674/2020
– 9022/16-06-2020 και 14235/10.9.2020 ΚΥΑ Υπ. Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας
3.3658ΕΟΠΥΥΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔημιουργία αρχείου ΔΙΑΣ για την πληρωμή παροχών δικαιούχων ασφαλισμένωνΝ. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/17-2- 2014)
4.8413ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΔΕ ΥΠΕΝΥποστήριξη πληρωμών ωφελούμενων της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΚΥΑ υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 (ΦΕΚ 3323) Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.8492ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥΤαυτοποίηση ΑΦΜ- IBAN Δήμου ΓαύδουΗ διενέργεια ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και την επιβεβαίωση κατόχου τραπεζικού λογαριασμού, για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου Γαύδου.άρθρο 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), με θέμα “Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)”, π 1
6.8592ΗΔΙΚΑΟΠΕΚΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΤαυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και Α.Φ.Μ. δικαιούχουν. 4704/2020 Άρθρο 18 (το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
7.9657ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ Υ

ΠΑΙΘ

Επιβεβαίωση κατόχου λογαριασμού με βάση τον ΑΦΜ για την επιδότηση του μαθητευόμενου• παρ 3 του άρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 119730/23-9-2021 ΥΑ “Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.”(Β’ 4531) σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής της περ.α) της παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4763/2020 (Α’ 254) βάσει της αρμοδιότητας της περ. α της π.4 του άρθρου 83 του ν.4763/2020 (Α 254)

• KYA Αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 με θέμα “Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας” (Β’4531)

8.10111ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΠλατφόρμα υποβολής αιτήματος για ένταξη στην ομάδα Διορθωτών/Αξιολογητών εξετάσεων Π.Ε.Γ.ΠΕπιβεβαίωση IBAN υπαλλήλου για τους αιτούντες να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ΠΕΓΠ ως επιτηρητές στοιχείο που απαιτείται για την πληρωμή.• Άρθρο 7 του ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Απόφαση 64506/3-10­2022 (Β’ 5149) Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
• ΚΥΑ 78847/18-11-2022 (Β’ 6182)
9.4977ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝΕνημέρωση στοιχείων εγγεγραμμένων στο μητρώο, Κατάθεση Παροχών Ανεργίας, Καταβολή Οικονομικών Υποχρεώσεων προς τρίτους, Καταβολή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις• N. 4921/2022, άρθρο 18.
• Υπ’ αριθμ. 122164 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β6509 /19-12­2022.
10.5633ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)epde_banksΧρήση του web service, μέσω e- ΠΔΕ, για τη διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ για επιβεβαίωση κατόχου τραπεζικού λογαριασμού – δικαιούχου πληρωμής έργου ΠΔΕ.• ΚΥΑ 46274/22.9.2014 άρθρα 2 και 5 (2573 Β)
• ΚΥΑ 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 άρθρα 2 και 3 (Β’ 2595)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 21 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ