2/95484/ΔΠΓΚ/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881)
Αριθμ. 2/95484/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β’ 6243/30.10.2023)

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Το Π.Δ.54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

4. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

5. Το υπ’ αρ. 94655/18.09.2023 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας».

6. Το υπ’ αρ. 95484/21.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Τα από 18.9.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Η’ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Την από 25.9.2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού και του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881), εγγράφονται νέος πεμπτοβάθμιος και νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός2ος βαθμός3ος βαθμός4ος βαθμός5ος βαθμός6ος βαθμόςΠεριγραφή
2212112110221102042110204Ανταμοιβή επίτευξης στόχων οργάνων διοίκησης
2212112110221102042110204001Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»
2212122120221202242120224006Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
2212122120221202242120224007Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»
2232312310223102042310204007Επιχορήγηση στο Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ» για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802074Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802075Επιχορήγηση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802076Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802077Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802078Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802079Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802080Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά

Οι αλλαγές στην οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και εφεξής, εξαιρουμένων των εγγραφών: α) Του νέου πεμπτοβάθμιου λογαριασμού εξόδων 2110204 «Ανταμοιβή επίτευξης στόχων οργάνων διοίκησης» και β) των νέων αναλυτικών λογαριασμών εξόδων 2110204001 «Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας”», 2120224006 «Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και 2120224007 «Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας”», που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ