2/9069/ΔΠΓΚ/22.2.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881)
Αριθμ. 2/9069/ΔΠΓΚ/2023

(ΦΕΚ B’ 1788/21-03-2023)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
(β) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 241).

2. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Το Π.Δ.54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 07-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

6. Το υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1021841 ΕΞ 2023/16.02.2023 αίτημα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ.

7. Το από 20.02.2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

8. Την από 21.02.2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

9. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού και του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881):

α) Εγγράφεται νέος αναλυτικός λογαριασμός εσόδων, ως ακολούθως:

 

1ος βαθμός2ος βαθμός3ος βαθμός4ος βαθμός5ος βαθμός6ος βαθμόςΠεριγραφή
1111151150211502891150289002Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854

β) τροποποιούνται οι ονομασίες του κάτωθι πεμπτοβάθμιου λογαριασμού εσόδων και του αναλυτικού λογαριασμού εσόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός2ος βαθμός3ος βαθμός4ος βαθμός5ος βαθμός6ος βαθμόςΠεριγραφή
1131311310913109011310901Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου
1131311310913109011310901001Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ